Skip to main content

Plan afirmacije politike ravnopravnosti polova

Na osnovu člana 48. stava 2. Zakona o rodnoj ravnopravnosti, odnosno člana 47. Statuta Saveza vojvođanskih Mađara Predsedništvo Foruma žena Saveza vojvođanskih Mađara na sednici održanoj 18. decembra 2021. godine usvojilo je 

Plan delovanja sa posebnim merama za rodnu ravnopravnost

Ovim planom delovanja utvđuju se mere i aktivnosti za podsticanje i unapređenje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca u organima stranke i prilikom predlaganja (lokalnih, pokrajinskih i republičkih) kandidata za izbor poslanika i odbornika.

Ravnomerna zastupljenosti žena i muškaraca u organima stranke se sprovodi u cilju vođenja računa o ravnopravnosti polova u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja stranačkih odluka koje su od značaja za utvrđivanje i ostvarivanje politike stranke u vezi sa položajem žena i muškaraca u društvu.

Posebne mere se preduzimaju u cilju:

•    Unapređivanja rodne ravnopravnosti
•    Postizanja uravnotežene zastupljenosti polova (najmanje 40% predstavnika/predstavnica u organima političke stranke)
•    Sprovode se u okviru godišnjih planova ili programa

Termini koji se koriste u ovom dokumentu, a imaju rodno značenje izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

U skladu sa statutom Stranke, predviđeno je postojanje i funkcionisanje Foruma žena Saveza vojvođanskih Mađara. Član 45., 46., 47., 48. i 49. Statuta SVM-a definiše sledeće:

Član 45.

Radna tela SVM-a su:

•    forumi i
•    stručne komisije.

Član 46.

Forum je radno telo ustanovljeno u cilju međusobne saradnje članova SVM-a koji su u istovetnoj ili sličnoj životnoj situaciji.

Članstvo u forumima je dobrovoljno.

SVM:
•    uz učešće svojih redovnih članova pripadnika ženskog pola može da osnuje Ženski forum.
•    uz učešće svojih redovnih članova mlađih od 30 godina može da osnuje Omladinski forum,
•    uz učešće svojih redovnih članova penzionera može da osnuje Forum penzionera.
Forumi se mogu osnovati na mesnom, opštinskom, gradskom, okružnom i centralnom nivou.

Forumi:

•    učestvuju na manifestacijama i u radu SVM-a,
•    podržavaju izborne kampanje SVM-a na svim nivoima,
•    podnose inicijative i predloge Savetu SVM-a i Predsedništvu.

Unutrašnja organizacija i rad foruma uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a, u skladu sa Statutom.

Član 47.

Organ centralnih foruma je predsedništvo koje čine predsednici opštinskih, gradskih i okružnih foruma.

Predsedništvo centralnog foruma:

•    iz svojih redova tajnim glasanjem bira predsednika i zamenika predsednika foruma, na mandatni period od četiri godine,
•    može da, u skladu sa osnovnim dokumentima SVM-a, utvrdi svoj samostalan stav po pitanjima iz oblasti rada foruma.

Predsednik centralnog foruma:

•    zastupa forum,
•    saziva i predsedava sednicama foruma,
•    predstavlja forum na sednici Skupštine.

U slučaju sprečenosti predsednika foruma, njega zamenjuje zamenik predsednika.

Saglasnost na osnivanje centralnih foruma daje Savet SVM-a.

Član 48.

Najmanje 50 redovnih članova koji pripadaju određenoj opštinskoj, gradskoj i okružnoj organizaciji mogu da osnuju opštinski, gradski i okružni forum.

Organi opštinskih, gradskih i okružnih foruma sa:

•    skupština članova foruma i
•    predsedništvo.

Saglasnost na osnivanje opštinskih, gradskih i okružnih foruma daje predsedništvo opštinskih, gradskih i okružnih organizacija.

Centralna kancelarija SVM-a obaveštava se o osnivanju opštinskog, gradskog i okružnog foruma u roku od 8 dana od njihovog osnivanja.

Član 49.

Najmanje 10 redovnih članova koji pripadaju određenoj mesnoj organizaciji mogu da osnuju mesni forum.

Organi mesnog foruma su:

•    skupština članova i
•    predsedništvo.

Saglasnost na osnivanje mesnog foruma daje predsedništvo mesne organizacije.

Centralna kancelarija SVM-a obaveštava se o osnivanju mesnog foruma u roku od 8 dana od njegovog osnivanja.

Prva izborna skupština Foruma žena Saveza vojvođanskih Mađara održana je 28. marta 2009. godine kada su izabrane predsednica, dve potpredsednice i deset članica Predsedništva FŽSVM-a po teritorijalnom principu. Tada je usvojen i Statut FŽSVM-a. 2013. godine je izmenjen Statut i povećan broj članica Predsedništva FŽSVM-a sa 13 na 15, uglavnom zbog teritorijalne pokrivenosti, jer se u periodu pre toga već u skoro svakom vojvođanskom mestu, u kojem žive Mađari, formirao mesni, opštinski, gradski i/ili okružni ogranak Foruma žena SVM-a.

U skladu sa članom 3. Statuta FŽSVM-a ciljevi FŽSVM-a su sledeći:

•    izgradnja rodno senzitivnog društva, u kojem će žene na osnovu stručnosti, talenta i ambicija imati odgovarajuće mesto u društvu, u privrednom i političkom životu,
•    podržavanje odabranih uloga žena (materinstvo, rad, društveni život, nauka, kultura),
•    politička edukacija žena,
•    izrada mentorskog programa,
•    ravnopravna zastupljenost žena na svim mestima odlučivanja,
•    obezbeđivanje zaštite od specifičnosti vezanih za pol,
•    očuvanje jedinstvenosti porodice i ostanka u domovini,
•    očuvanje vere i kulturnog nasleđa,
•    saradnja sa političkim, humanitarnim, nevladinim i drugim srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama, kao i sa Ženskim Forumom Evropske Narodne Partije,
•    veće društveno priznavanje žena.

U skladu sa članom 4. Statuta FŽSVM-a zadaci FŽSVM-a su sledeći:

•    konstantno praćenje aktivnosti Vlade Republike Srbije koje se tiču porodice,
•    podržavanje postojećih i predlaganje novih odluka i akcija, koje promovišu interese porodica i budućih generacija,
•    izrada programa za usklađivanje uloga žena u porodici, na radu i u javnom životu,
•    organizovanje i koordinacija aktivnosti za poboljšavanje položaja žena, sa posebnom pažnjom na one, koje spadaju u kategoriju posebno ugroženih (samohrane majke, udovice, starije, invalidi)
•    detaljna politička edukacija žena i obuke druge vrste,
•    uspostavljanje i razvoj saradnje sa drugim domaćim i stranim političkim partijama i domaćim i međunarodnim organizacijama,
•    ohrabrivanje žena za javni i politički nastup u okviru raznih programa,
•    saradnja sa Ženskim Forumom Evropske Narodne Partije.

Savez vojvođanskih Mađara je stranka sa zadovoljavajućim procentom žena u članstvu (47%). Trenutno je u najužem rukovodstvu stranke 1 žena (predsednik, 3 potpredsednika), a u Predsedništvu od 21 člana 6 su žene. U Savetu stranke od 51 člana 7 čine žene. U sastavu Narodne Skupštine Republike Srbije od 9 mandata Saveza vojvođanskih Mađara, 3 su narodne poslanice, a 6 su narodni poslanici. Među 7 državnih sekretara 2 su žene. U sastavu Skupštine AP Vojvodine imamo 11 poslanika, od toga 4 poslanice i 7 poslanika.

Rodno senzitivna statistika (član 66 stav 5 Zakona o rodnoj ravnopravnosti) je instrument od suštinskog značaja za praćenje unapređivanja rodne ravnopravnosti. Zato je neophodno identifikovati podatke koji se prate razvrstane po polu i godinama starosti koji uključuju: broj žena i muškaraca u organima upravljanja i nadzora, kao i na rukovodećim pozicijama u stranci (član 66 stav 5). SVM ima organizovano kontinuirano prikupljanje i praćenje ovih podataka. Lica ili telo zadužena za prikupljanje i obradu podataka su zaposleni u centrali stranke u Subotici.

U skladu sa pomenutim, Savez vojvođanskih Mađara u periodu od 2022.-2026. kontinuirano planira sprovođenje sledećih mera:

•    Jačanje mreže izabranih, imenovanih i postavljenih žena,
•    Praćenje sastava organizacionih struktura stranke po polovima, kao i pol izabranih, imenovanih i postavljenih lica, kontrola
•    Dalje organizovanje političkih obuka i seminara
•    Saradnja sa nevladinim organizacijama,
•    Dalje organizovanje tribina i predavanja na aktuelne teme iz svakodnevnog života građana,
•    Dalje organizovanje akcija humanitarnog karaktera i od društvenog značaja za sredinu u kojoj živimo,
•    Dalje organizovanje izleta i druženja radi stimulisanja saradnje i jačanja samopouzdanja žena,
•    Jačanje partnerstva muškaraca i žena unutar stranke.
•    Nastavak saradnje sa drugim domaćim i stranim političkim strankama i domaćim i međunarodnim organizacijama,
•    Ostvarivanje zajedničke zastupljenosti interesa žena na lokalu i na višim nivoima,
•    Nastavak promocije učestvovanja žena u političkom i javnom životu i naglašavanje njihovih uspeha,
•    Pronalaženje, uključivanje i podržavanje mladih i sposobnih žena, mentorstvo, motivišući ih na učestvovanje u javnom životu i izgradnju političke karijere.

U oblasti političkog života neke od posebnih mera su:

•    Pravo na informisanost i jednaka dostupnost politika i programa za žene i muškarce.
•    Ravnopravno učešće žena i muškaraca prilikom odlučivanja o programima i aktivnostima
•    Promovisanje jednakih mogućnosti
•    Prikupljanje statističkih podataka razvrstanih po polu.

Strategija Foruma žena SVM-a


Savez vojvođanskih Mađara je u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti usvojio Plan delovanja sa posebnim merama za rodnu ravnopravnost, kojim se utvđuju mere i aktivnosti za podsticanje i unapređenje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca u organima stranke.

Forum žena Saveza vojvođanskih Mađara kontinuirano sprovodi sledeće mere: jačanje mreže izabranih, imenovanih i postavljenih žena, organizovanje političkih obuka i seminara, saradnja sa nevladinim organizacijama, organizovanje predavanja na aktuelne teme iz svakodnevnog života građana, organizovanje akcija humanitarnog karaktera i od društvenog značaja za sredinu u kojoj živimo, organizovanje izleta i druženja radi stimulisanja saradnje i jačanja samopouzdanja žena, nastavak saradnje sa drugim domaćim i stranim političkim strankama i domaćim i međunarodnim organizacijama, ostvarivanje zajedničke zastupljenosti interesa žena na lokalu i na višim nivoima, promocija učestvovanja žena u političkom i javnom životu i naglašavanje njihovih uspeha, odnosno pronalaženje, uključivanje i podržavanje mladih i sposobnih žena, mentorstvo.
Žene često imaju drugačije poglede o politici i različite političke prioritete od muškaraca. Neophodno je da se čuje glas žena u stranci.
Rodnu ravnopravnost garantuje Ustav Republike Srbije, kao i drugi zakoni. Na žalost, njihova primena u praksi ima dosta nedostataka.

Motivisanje rađanja – politika podrške porodicama

Forum žena SVM-a je ubeđen da je prilikom izmena zakonskih propisa, neophodno u prvi plan staviti motivisanje rađanja.

Jedan od najvećih problema svih nas je da se broj stanovnika Srbije, a među njima i vojvođanskih Mađara, konstantno smanjuje. Osnovni razlog za pad broja stanovnika i za starenje populacije je nizak nivo nataliteta, jer je dece sve manje, žene se sve kasnije odlučuju za rađanje.

Forum žena SVM-a smatra da je značajno da se žene što ranije odluče za rađanje, a jedan od mogućih načina za to je organizovanje edukativnih predavanja o formiranju porodice u kasnijim godinama, pa i o mogućim opasnostima, kao i promovisanje materinstva preko raznih programa u zajednici.

Ubeđene smo da je neophodno obezbediti efikasnu podršku porodicama i majkama sa decom. Smatramo izuzetno značajnim planiranje porodice i njegovu materijalnu podršku na primer preko povoljnih kredita za mlade parove sa malom decom ili bez dece, odnosno preko usaglašavanja boravka dece u jaslicama, vrtićima i osnovnim školama sa realnim očekivanjima roditelja i sa radnim vremenom zaposlenih majki.

Podrška zaposlenih majki je neophodna: u blizini radnog mesta treba da bude jaslica-vrtića, pauza za dojenje treba da bude stvarno ispoštovana, poslodavac treba da obezbedi  fleksibilno ili nepuno radno vreme, poslove od kuće, odnosno bolovanje i u slučaju razboljevanja deteta.

Do punoletstva, ili dok dete ne završi školovanje (najduže do 26 godina života) porodica treba da dobije pomoć.

Žene i politika

Ustav Republike Srbije eksplicitno garantuje ravnopravnost žena i muškaraca (član 15.) i razvija politiku jadnakih mogućnosti.

Svaki građanin ima pravo na predstavnike u procesu donošenja političkih odluka. Izabrana tela treba da odražavaju sastav biračkog tela, kao i druge važne aspekte poput pola. Zbog toga se nedovoljno predstavljenim grupama, kao što su žene mora osigurati jednaka mogućnost za ulazak u izabrana tela.

Smatramo da je promena dominantne političke kulture dug i komplikovan proces, u kome kvote omogućavaju ženama da demonstriraju svoje mogućnosti. Uzimajući u obzir da 47% članstva SVM-a čine žene, cilj Foruma žena je da se postepeno povećava procenat žena i u najvišim organima stranke.

U skladu sa tim, izuzetno je značajno potražiti i pronaći sposobne žene na lokalu i uključiti ih u rad. U cilju podsticanja žena na aktivno učestvovanje u politici potrebno je povećati njihovu ambiciju organizovanjem seminara, na kojima bi uspešne žene podelile svoja iskustva sa članicama, dakle potrebno je promovisati učestvovanje u političkom i javnom životu, njegove pozitivne strane i mogućnost usklađivanja sa porodičnim obavezama, materinstvom.

U budućem periodu treba učiniti još vidljivijim rad žena javnih ličnosti.

Neophodno je i dalje davati veliki značaj obukama, naročito onima o javnom nastupu i protokolu, a sve u cilju povećanja samopouzdanja političarki, kako bi bile spremnije da odgovore na izazove i da u skladu sa naučenim svesno grade svoj imidž.

Preduzetnice

Na polju preduzetništva trenutno vlada ogromna rodna neravnopravnost. Trećina preduzetnica smatra da ženama nedostaje podrška porodice, dok one, koje su pokrenule sopstveno preduzeće, u njemu vide jedinu šansu da rade i da povrate uloženi novac i rad.

Sve preduzetnice, koje osnuju preduzeće u Srbiji, moraju da se suoče sa brojnim problemima. Svesne ovoga, smatramo ključnim stabilni pravni okvir na polju rodne ravnopravnosti, odnosno ekonomsku podršku ženama, na primer pomoću primene kreditnih mehanizama za pomoć preduzetnica, odobrenjem grejs perioda za otplatu kredita, odnosno nepovratnim sredstvima.

Forum žena SVM-a je ubeđen da treba posvetiti posebnu pažnju na bankarske garancije i isticati važne informacije o njima, odnosno promeniti njihove formulacije. Žene naime trenutno imaju pravo samo na kredite u manjim iznosima ili na nepovratna sredstava, jer obično veoma retko ili uopšte ne poseduju sopstvenu imovinu.

Smatramo da je jedan od naših prioritetnih zadataka organizovanje obuka preduzetnicama u raznim lokalnim samoupravama, da bi ih informisale o tome kako mogu da prošire svoja preduzeća i da ih efikasnije vode. Istovremeno im se mora predočiti da za pokretanje sopstvenog preduzeća nisu uvek neophodna velika materijalna ulaganja.

Važno nam je da organi koji se bave rodnom ravnopravnošću imaju adekvatnu bazu podataka o preduzetnicima, da iz nje izdignu preduzetnice, izgrade njihovu mrežu i održavaju kontakt sa njima. Izuzetno je značajno da nadležni budu redovno i blagovremeno obavešteni o promenama na polju zakonske regulative i raznih mogućnosti.  

Zadatak Foruma žena SVM-a je saradnja sa preduzetnicama, promovisanje uspešnih žena. Podržavamo saradnju i održavanje kontakata i sa preduzetnicima druge nacionalnosti, najpre u cilju razmene iskustva i uspešnog savetovanja. Na ovaj način ćemo i mi jačati, učiti, napredovati.

Nasilje u porodici

Forum žena SVM-a smatra da nasilje u porodici nije samo lični problem članova porodice, već nezakonito i nedopustivo ponašanje, koje se mora sankcionisati. Potrebno je uložiti veći napor da bi javnost obraćala više pažnje na ove slučajeve.

Nasilje u porodici dugo nije smatrano ozbiljnim oblikom nasilja u našem društvu, ali su se u prošlim godinama izgradili potrebni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Pored donošenja zakona izuzetno je bitna i pravilna primena već postojećih odredbi, mera i procedura. Zbog toga smatramo značajnim da usvojene zakonodavne mere i postojeći servisi podrške žrtvama budu poznati što širem krugu ljudi.

Smatramo neophodnom izgradnju mreže neladinih organizacija kako bi se uz građansku saradnju sprečilo nasilje u porodici u što širim krugovima. Potrebno je staviti veći naglasak na podizanje svesti. Samo uz poznavanje prava i izgradnjom poverenja se može obezbediti adekvatan sistem podrške žrtvama.

Potrebno je postići da se žrtve ne stide da se obrate za pomoć, da se ohrabre da pričaju o tome šta im se dogodilo pošto time pomažu i drugima. Stručnjaci koji se bave nasiljem u porodici bi trebalo da u skladu sa mogućnostima govore i maternji jezik oštećene. Na ovaj način bi ženama bilo lakše da govore, bile bi otvorenije.

Bitno nam je i da organi uvažavaju ne samo prijavu žrtve nasilja, već i prijavu onih osoba, koje imaju direktne informacije o izvršenom nasilju. Zahtevamo i strožiji nastup tužilaštva i pravosuđa u ovim situacijama.

Radi socijalne podrške žrtvama u rešavanju njihovih problema, više uključiti centre za socijalni rad.

U cilju efikasnije pomoći i eventualne prevencije nasilja, neophodno je obezbediti besplatnu SOS liniju na celoj teritoriji države, koja je dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji.