Ugrás a tartalomra

A nemi egyenjogúság megvalósitásának akcióterve

A nemi egyenjogúságról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség Alapszabálya 47. szakasza alapján a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fórumának Elnöksége a 2021. december 18-i ülésén meghozta a

A nemi egyenjogúság megvalósítását szolgáló különleges intézkedések cselekvési Tervét

Ez a terv meghatározza a nők és a férfiak közötti nemi egyenjogúság megvalósítását szolgáló lépéseket és tevékenységeket, annak érdekében, hogy a nők és a férfiak megfelelő arányban vegyenek részt a párt testületeiben, valamint a választási listákon (önkormányzati, tartományi és köztársasági) jelöltekként.

A nők és a férfiak arányos részvételével a párt testületeiben megvalósulhat a nemi egyenjogúság a tervezés és döntéshozatal minden olyan fázisában, amelyek jelentősek a párt politikájának érvényesítéséhez.

Különleges intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy:
•    Előmozdítsa a nemek közötti egyenjogúságot
•    Elérje a nemek közötti egyensúlyt(a politikai pártok testületeiben a képviselők legalább 40%-a)
•    Ezt megvalósítsa éves tervek vagy programok keretén belül

A dokumentumban használt kifejezések (a szerb nyelvű szövegben, a szerb nyelv nyelvtani szabályai szerint), amelyek nyelvtani értelemben hímneműek, az arra vonatkozó személyek természetes női és férfi nemére utalnak.

A Vajdasági Magyar Szövetség Alapszabályával összhangban, lehetővé vált a VMSZ Női Fóruma létezése és működése. A Vajdasági Magyar Szövetség Alapszabálya 45., 46., 47., 48. és 49. szakasza ugyanis a következőket határozza meg:

45. szakasz

A VMSZ munkatestületei:
•    a fórumok és
•    a szakmai bizottságok.

46. szakasz

A fórum a VMSZ azonos vagy hasonló élethelyzetű tagjai együttműködésére létrehozott munkatestület.
A VMSZ fórumaiban való tagság önkéntes.

A VMSZ:
•    a női nemhez tartozó tagjai részvételével Női Fórumot,
•    30 évnél fiatalabb tagjai részvételével Ifjúsági Fórumot,
•    nyugdíjas tagjai részvételével Nyugdíjas Fórumot hozhat létre.

A fórumok helyi-, községi-, városi- és körzeti- és központi szinten alakulhatnak meg.

A fórumok:
•    részt vesznek a VMSZ rendezvényein és munkájában,
•    támogatják a VMSZ minden szintű választási kampányát,
•    kezdeményezéseket és javaslatokat fogalmazhatnak meg a VMSZ Tanácsa és Elnöksége irányába.

A fórumok szervezeti felépítését és működését a VMSZ Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza, az Alapszabállyal összhangban.

47. szakasz

A központi fórumok szerve a fórum elnöksége, amelyet a községi-, városi- vagy körzeti fórumok elnökei alkotnak.

A központi fórum elnöksége:
•    saját soraiból titkos szavazással négy éves megbízatási időre megválasztja a fórum elnökét és elnökhelyettesét,
•    a fórumot érintő kérdésekben – a VMSZ alapdokumentumaival összhangban – önálló álláspontot alakíthat ki.

A központi fórum elnöke:
•    képviseli a fórumot,
•    összehívja és vezeti a fórum elnökségének üléseit,
•    képviseli a fórumot a Közgyűlésen.

A fórum elnökét – akadályoztatása esetén – a fórum elnökhelyettese helyettesíti.

A központi fórumok megalakulását a VMSZ Tanácsa hagyja jóvá.

48. szakasz

Legalább 50, ugyanahhoz a községi-, városi- és körzeti szervezethez tartozó tag községi-, városi- és körzeti fórumot alakíthat.

A községi-, városi- vagy körzeti fórum szervei:
•    a taggyűlés és
•    az elnökség.

A községi-, városi- és körzeti fórum megalakulását a községi-, városi- és körzeti szervezetek elnöksége hagyja jóvá.

A községi-, városi- és körzeti fórum megalakulásáról a megalakulás jóváhagyását követő 8 napon belül értesíteni kell a VMSZ központi irodáját.

49. szakasz

Legalább 10, ugyanahhoz a helyi szervezethez tartozó tag helyi fórumot alakíthat.

A helyi fórum szervei:
•    a taggyűlés és
•    az elnökség.

A helyi fórum megalakítását a helyi szervezet elnöksége hagyja jóvá.

A helyi fórum megalakulásáról a megalakulás jóváhagyását követő 8 napon belül értesíteni kell a VMSZ központi irodáját.

A VMSZ Női Fórumának első alakuló Közgyűlése 2009.március 28-án volt, amelyen  megválasztották az elnökasszonyt, a két alelnökasszonyt, valamint az Elnökség többi tíz tagját a területi leosztásra való tekintettel. Ugyanakkor lett elfogadva a VMSZ Női Fórum Alapszabálya is. Az ezt követő tisztújító Közgyűlésen, 2013-ban módosult az Alapszabályzat és megnövekedett a Női Fórum Elnökségi tagjainak a száma 13-ról 15-re, elsősorban a területi lefedettség miatt, hisz az azt megelőző időszakban Vajdaság szinte minden egyes településén megalakult a VMSZ Női Fórumának helyi-, községi-, városi- és/vagy körzeti tagozata.


A VMSZ Női Fórum Alapszabálya 3. szakasza alapján a VMSZ Női Fórumának céljai a következők:

•    egy olyan társadalom építése, amelyben a nők felkészültségüknek, tehetségüknek és ambíciójuknak megfelelő helyet kapnak a társadalomban, a gazdasági és politikai életben,
•    a nők saját maguk által választott szerepének (anyaság, munka, közélet, tudomány, művészetek stb.) támogatása,
•    a nők politikai képzése,
•    mentor program kidolgozása,
•    a nők egyenjogú részvétele minden szinten a döntéshozó szervekben,
•    a nemi sajátosságokból fakadó védelem biztosítása,
•    a család egységének és összetartó erejének védelme és a szülőföldön való tartása,
•    a hit és a kulturális örökségünk védelme,
•    kapcsolatépítés a hazai és határokon túli magyarok társszervezeteivel, civil szervezetekkel, hazai és nemzetközi karitatív szervezetekkel, egyházakkal, az Európai Néppárt Női tagozatával,
•    a nők fokozottabb társadalmi elismerése.

A VMSZ Női Fóruma Alapszabálya 4. szakasza alapján a VMSZ Női Fórumának feladatai a következők:

•    a Szerb Köztársaság kormánya családokat érintő intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérése,
•    a családok és a felnövekvő nemzedék érdekeit segítő döntések és intézkedések támogatása és újak javaslása,
•    a család, a hivatás, a közéleti munka közötti összhang megteremtését célzó programok kidolgozása,
•    a nők élethelyzetének javítását célzó tevékenységek szervezése és koordinálása, különös figyelemmel a nehéz helyzetben élő nőkre (gyermeküket egyedül nevelő anyák, özvegyek, időskorúak, fogyatékkal élők)
•    a nők részletes politikai és egyéb képzése,
•    hazai, illetve külföldi politikai és civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés és ápolás,
•    a nők bátorítása a politikai és közéleti szerepvállalásra különböző programok keretében,
•    az Európai Néppárt Női tagozatával való kapcsolattartás.

A Vajdasági Magyar Szövetség tagságának 47%-a nő. Pillanatnyilag a legszűkebb pártvezetésben egy nő van (elnök, 3 alelnök), valamint a 21 tagú Elnökségben összesen 6 nő. A tanács 51 tagja közül 7 nő. A Szerbiai Képviselőházban, a Vajdasági Magyar Szövetségnek 9 köztársasági képviselője van: 6 férfi, 3 nő. A 7 államtitkár közül kettő nő. A Vajdasági Képviselőházban 11 tartományi képviselőnk van: 7 férfi és 4 nő.

A nemi egyenjogúságra érzékeny statisztika (A nemi egyenjogúságról szóló törvény 66. Szakaszának 5. bekezdése) elengedhetetlen eszköz a nemi egyenjogúság előmozdításának nyomon követésében. Ezért szükséges a megfigyelt adatok nem és életkor szerinti bontásban történő azonosítása, amelyek között szerepel a nők és férfiak száma a vezető és felügyelő testületekben, valamint a párt vezetői beosztásában (66. szakasz, 5. bekezdés). A VMSZ megszervezte ezen adatok folyamatos gyűjtését és nyomon követését. Az adatgyűjtéssel és -feldolgozással megbízott személyek a párt székházában, Szabadkán végzik el ezt a munkát.

A fentiekkel összhangban, a Vajdasági Magyar Szövetség a 2022-2026 közötti időszakban a következő lépéseket tervezi:

•    A női tisztségviselők hálójának erősítése,
•    A párt testületeiben, valamint a tisztségeken levő emberek nemi összetételének figyelemmel kísérése, annak számonkérése
•    További politikai képzések és szemináriumok megtartása
•    A civil szervezetekkel való együttműködés,
•    További lakossági fórumok és előadások szervezése az emberek mindennapjaiból merített aktuális témákról,
•    További jótékonysági és a közösségünk számára társadalmi fontossággal bíró akciók megszervezése,
•    További kirándulások és társalgások megszervezése a nők együttműködésének serkentése és az önbizalmuk erősítése céljából,
•    A nők és a férfiak együttműködésének erősítése a párton belül,
•    A különböző hazai és külföldi politikai pártokkal, valamint a hazai és nemzetközi  szervezetekkel való együttműködés folytatása,
•    Közös női érdekképviselet megvalósítása helyi és magasabb szinteken,
•    A nők politikai és közéleti szerepvállalásának népszerűsítése és a sikereiknek kihangsúlyozása.
•    A fiatal, rátermett nők felkutatása, bekapcsolása és támogatása, mentorálása, így ösztönözve őket tudatosan a közéleti szerepvállalásra, a politikai karrier építésére.


 A politikai élet területén néhány különleges intézkedés a következő:

•    A tájékoztatáshoz való jog, valamint a politikákhoz és a programokhoz való egyenlő hozzáférés a nők és férfiak számára.
•    A nők és férfiak egyenlő részvétele a programok és tevékenységek eldöntésében.
•    Az esélyegyenlőség előmozdítása.
•    A nemek szerint lebontott statisztikai adatok gyűjtése.

A VMSZ Női Fórumának Stratégiája

A nemi egyenjogúságról szóló törvénnyel összhangban a Vajdasági Magyar Szövetség meghozta A nemi egyenjogúság megvalósítását szolgáló különleges intézkedések cselekvési Tervét, amely meghatározza a nők és férfiak közötti nemi egyenjogúság megvalósítását szolgáló lépéseket és tevékenységeket.

A Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma folyamatosan dolgozik a következő lépéseken: a női tisztségviselők hálójának erősítése, politikai képzések és szemináriumok megtartása, a civil szervezetekkel való együttműködés, lakossági fórumok és előadások szervezése az emberek mindennapjaiból merített aktuális témákról, jótékonysági és a közösségünk számára társadalmi fontossággal bíró akciók megszervezése, kirándulások és társalgások megszervezése a nők együttműködésének serkentése és az önbizalmuk erősítése céljából, a különböző hazai és külföldi politikai pártokkal és a hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés folytatása, a közös női érdekképviselet megvalósítása helyi és magasabb szinteken, a nők politikai és közéleti szerepvállalásának népszerűsítése és a pozitívumok kihangsúlyozása, valamint a fiatal, rátermett nők felkutatása, bekapcsolása és támogatása, mentorálása.

A nők általában másképpen néznek a politikára, mint a férfiak és másmilyen prioritásaik vannak. Nélkülözhetetlen a nők hangjának hallatása a pártban.
A nemi egyenjogúságot Szerbia Alkotmánya, valamint egyéb törvényi előírások garantálják. Sajnos, ezen előírások gyakorlatban történő alkalmazása sok kivetnivalót hagy maga után.

A gyermekvállalás serkentése - családtámogatási politika


A VMSZ Női Fórumának meggyőződése, hogy a jogszabályok módosítása során a gyermekvállalás ösztönzésének kell előtérbe kerülnie.

Mindannyiunk egyik legnagyobb problémája, hogy Szerbia lakossága, közöttük a vajdasági magyarok lélekszáma is folyamatosan csökken. A népességfogyás és elöregedés elsődleges oka az alacsony születésszám, hisz egyre kevesebb a gyerek, a nők egyre később vállalnak gyereket.

A VMSZ Női Fóruma fontosnak tartja a minél előbbi gyerekvállalási kedv serkentését, aminek egyik lehetséges módozata felvilágosító előadások tartása a kései családalapítás és gyerekvállalás veszélyeiről, lehetséges hátrányairól és az anyaság népszerűsítése közösségi programok keretein belül.

Meggyőződésünk, hogy biztosítani kell a családok és a gyermekes anyák hatékony támogatását. Rendkívül fontosnak tartjuk a családtervezést és annak anyagi támogatását, például kedvezményes hitelek által fiatal, kisgyermekes vagy gyermektelen pároknak, valamint a bölcsődei, az óvodai és az általános iskolai ellátás összehangolását a valós elvárásokkal, a dolgozó anyák munkaidejével.

A munkát vállaló családos nő támogatása nélkülözhetetlen: a munkahely közelében legyen bölcsőde-óvoda, a szoptatási szünet valóban legyen tiszteletben tartva, a munkáltató biztosítson rugalmas, illetve részmunkaidőt, otthonról végezhető munkát,  valamint betegszabadságot a kisgyermek megbetegedése esetén is.

A gyermek felnőtt koráig, vagy tanulmányainak befejeztéig (legfeljebb 26 éves koráig) a családnak általános segítséget kell kapnia.

A nők és a politika

A Szerb Köztársaság Alkotmánya szavatolja a nők és a férfiak egyenjogúságát (15. szakasz), valamint fejleszti az egyenlő esélyek politikáját.

Minden polgárnak joga van képviseltetnie magát a politikai döntéshozatalban. A megválasztott testületeknek tükrözniük kell a választótestület összetételét és más fontos szempontokat is, mint például a választók nemét. Ezért az alulképviselt csoportokhoz tartozó polgárok számára, mint amilyenek a nők, biztosítani kell az egyenlő esélyeket a megválasztott testületekbe való bejutáshoz.

Úgy gondoljuk, hogy az uralkodó politikai kultúra megváltoztatása egy hosszú és összetett folyamat, amiben a kvóták lehetővé teszik, hogy a nők is bizonyítsanak. Tekintettel arra, hogy a VMSZ tagságának 47%-a nő, a Női Fórum célja, hogy fokozatosan növekedjék a nők aránya a párt legfelsőbb döntéshozó testületeiben is.

Ennek érdekében kiemelten fontos helyi szinteken is felkutatni a rátermett nőket és bekapcsolni őket a munkába. A nők aktív politikai szerepvállalásának ösztönzése érdekében növelni kell az ambíciójukat olyan tanácskozások szervezésével, amelyeken sikeres nők osztják meg tapasztalataikat tagtársaikkal, tehát népszerűsíteni kell a politikai és közéleti szerepvállalást és hangsúlyozni azok pozitívumait, összeegyeztethetőségét a családdal, az anyasággal.

A jövőben még láthatóbbá kell tenni a női közszereplők munkáját.

Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a médiaszereplés és a protokoll témakörökben történő képzésekre, mindezt annak érdekében, hogy növeljük a női politikusok önbizalmát, hogy felkészültebben tudjanak megfelelni a kihívásoknak, és a tanultak birtokában tudatosan építsék fel saját arculatukat.

Női vállalkozók


Az önálló vállalkozások területén jelenleg hatalmas a nemek közötti aránytalanság. A női vállalkozók 1/3-a úgy gondolja, hogy a hölgyeknek hiányzik a család támogatása. Azok a nők viszont, akiknek sikerült önálló vállalkozásba kezdeniük, a magánvállalkozásban látják az egyedüli esélyt, hogy dolgozni tudjanak és megtérüljön a befektetett pénzük és munkájuk.

Mindazon hölgyeknek, akik vállalatot alapítanak Szerbiában, számos problémával kell szembesülniük. Emiatt kulcsfontosságúnak tartjuk a stabil jogi hátteret a nemek egyenjogúsága területén, valamint a nők gazdasági támogatását, például a női vállalkozókat megsegítő kölcsönmehanizmusok alkalmazásával, a türelmi idő jóváhagyásával a kölcsön törlesztésénél, valamint vissza nem térítendő támogatásokkal.

A VMSZ Női Fórumának meggyőződése, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani valamint ki kell emelni a banki garanciával kapcsolatos tudnivalókat, változtatni kell azok megfogalmazásán. A nők ugyanis csak kisebb összegű vagy vissza nem térítendő kölcsönökre jogosultak, mivel általában ritkán vagy egyáltalán nem rendelkeznek saját ingatlannal.

Elsőrendű feladatunknak tartjuk, hogy önkormányzati szinten képzéseket szervezzünk a női vállalkozók számára azért, hogy informálódjanak arról, hogyan tudnák bővíteni és  hatékonyabban vezetni saját vállalkozásaikat. Ugyanakkor tudatosítani kell bennük, hogy egy-egy magánvállalkozás beindításához nem feltétlenül szükséges sok pénz.

Fontosnak tartjuk, hogy a nemi egyenjogúsággal foglalkozó szerveknek legyen megfelelő adatbázisuk, ebből emeljék ki a női vállalkozók táborát, építsék ki ennek a hálózatát és tartsák velük a kapcsolatot. Rendkívül jelentős, hogy az illetékesek rendszeresen értesüljenek a különféle változásokról a törvényeket, lehetőségeket illetően.

A VMSZ Női Fórumának felada a női vállalkozókkal való együttműködés, a sikeres nők bemutatása. Támogatjuk az együttműködést és a kapcsolattartást a más nemzetiségű magánvállalkozó hölgyekkel, elsősorban a tapasztalatcsere és az eredményes tanácsadás érdekében. Ezáltal mi is erősödni, tanulni, fejlődni fogunk.

Családon belüli erőszak

A VMSZ Női Fóruma szerint a családon belüli erőszak nem csupán a családtagok személyes problémája, hanem törvényellenes és megengedhetetlen bűntetendő viselkedés. Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a közvélemény jobban odafigyeljen ezekre az esetekre.

Társadalmunkban sokáig a családon belüli erőszakra még nem tekintettek úgy, mint az erőszak súlyos formájára, de az utóbbi években kiépültek a családon belüli erőszak megakadályozásához és leküzdéséhez szükséges mechanizmusok.

A törvények meghozatala mellett, nagyon fontos a már elfogadott törvények és intézkedések megfelelő alkalmazása. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az elfogadott törvényeket és az áldozatok számára meglévő segélyszolgálatokat minél szélesebb körben megismerjék.

Szükségesnek tartjuk a civil szervezeti hálózat kiépítését azért, hogy polgári összefogással szélesebb körben megelőzzük a családon belüli erőszakot. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a figyelemfelkeltésre. Biztosabb jogi ismerettel és a bizalom kiépítésével lehet megfelelő támogatási rendszert biztosítani az áldozatoknak.

El kellene érni azt, hogy az áldozat ne szégyelljen segítséget kérni, bátorítani kell, hogy beszéljen a vele történtekről, hiszen ezzel másokon is segít. A családon belüli erőszakkal foglalkozó szakemberek a lehetőséghez mérten beszéljék a sértett anyanyelvét. Így a nők adott helyzetben könnyebben, őszintébben és nyitottabban beszélnének.

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az erőszak áldozatának bejelentése legyen mérvadó, hanem minden olyan személy bejelentése is, akiknek közvetlen információjuk van az elkövetett bántalmazásról. Ezen felül követeljük az ügyészség és a bíróság hatékonyabb fellépését ez ügyben.

Az áldozatok szociális támogatása érdekében, a problémáik megoldásába jobban be kell vonni a szociális központokat.

A hatékonyabb segítségnyújtás és az erőszak esetleges megelőzése érdekében ingyenes, a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemelő SOS telefonszámot kell biztosítani az egész ország területén.