Skip to main content

Naši najvažniji rezultati 2022-2023

Rezultati novembar 2022 – novembar 2023.

 

 • Energično smo radili na rešavanju problema sa migrantima: obezbedili smo značajnije prisustvo pripadnika MUP-a, uključujući i helikoptersku jedinicu, Specijalnu antiterorističku jedinicu, Žandarmeriju; uklanjaju se ilegalni kampovi i migranti prebacuju u prihvatne centre, konačno smo postigli da se strogo kontrolišu taksi vozila i isti isključuju iz saobraćaja, čime je smanjen ilegalni prevoz migranata; 

NAJZNAČAJNIJI INFRASTUKTURNI PROJEKTI   

 • Nastavljaju se radovi na železničkom koridoru Beograd-Budimpešta
 • Sve obaveze u izvođenju radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica-Segedin na teritoriji Srbije su izvršene: prošle godine je pokrenut teretni, a uskoro se očekuje pokretanje i putničkog saobraćaja; železničke stanice Palić, Bački Vinogradi i Horgoš su u potpunosti obnovljene;  
 • Obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za proširenja graničnog prelaza Kelebija;  
 • Počeo je sa radom Aqua park Palić, a u budžetu Republike Srbije su opredeljena sredstva za završetak pešačko-biciklističke staze oko jezera, izgradnju parking prostora i pristupne saobraćajnice, kao i uređenje i opremanje Velikog parka na Paliću;
 • Radovi na unutrašnjem uređenju Narodnog pozorišta u Subotici su u finalnoj fazi;
 • Završeni su radovi na rekonstrukciji i rehabilitaciji puta od Bezdana do Bačkog Brega
 • Obnovljen je put Šupljak – Male Pijace i napravljeni su kanali za odvođenje atmosferskih voda; to je sada najbrži put koji od Subotice vodi za Kanjižu, a preko nje i za severni Banat; 
 • Završen je deo puta Bačka Topola – Bajmok u okviru kojeg je rekonstruisan državni put između Bačkog Sokolca i Bačke Topole, kojim se Bačka Topola povezuje sa graničnim prelazom Bajmok- Bácsalmás; 
 • Posle 60 godina, u dužini od 3,5 km asfaltiran je i proširen put Ostojićevo - Jazovo; rekonstruisana je deonica puta Lovćenac-Feketić, radovi su završeni na deonici puta Kljajićevo-Telečka između Kljajićeva i Bačkog Sokolca;   
 • Ušao je u fazu realizacije Projekat Očistimo Srbiju, koji je najveća javna komunalna investicija u Srbiji, a u Vojvodini: u Subotici, Somboru, Adi, Molu, Novom Bečeju. Za Suboticu, gde će u okviru projekta biti izgrađeno 110 km kanalizacionih mreža i dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima Čantavir i Bajmok, ovo je najveća infrastrukturna investicija do sada;
 • Nastavljaju se radovi na proširenju gasovodne, vodovodne i kanalizacione mreže u vojvođanskim gradovima i opštinama, asfaltiranju ulica, obnovi domova kulture i otvaranju šaltera Pošte u manjim naseljima;  
 • Završena je izgradnja prečistača otpadnih voda u Malom Iđošu, a izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi i Zrenjaninu je u završnoj fazi;
 • Nastavljaju se radovi za izgradnju nove prevodnice na Tisi kod Bečeja
 • U potpunosti je automatizovan radarski centar Bajša, a delimično radarski centar Samoš
 • Regionalna deponija Subotica dobila je integrisanu dozvolu za zaštitu životne sredine; za deponiju Aleksandrovačka bara urađen je projekat sanacije i rekultivacije; reciklažni centri za selektivno sakupljanje otpada otvoreni su u Bačkoj Topoli, Kanjiži, Senti, Bikovu, Malom Iđošu, Novom Kneževcu i Čoki. U Čantaviru postoji mobilno reciklažno dvorište gde građani mogu odložiti otpad za reciklažu. U oblasti upravljanja otpadom radimo na uvođenju minimalnog razdvajanja otpada u domaćinstvima po modelu dve kante u celom regionu, čime se zaokružuje funkcionisanje regionalnog sistema upravljanja otpadom;

REZULTATI U SFERI IZMENE ZAKONODAVNOG OKVIRA

 • Za 2023. godinu naknade za odvodnjavanje za poljoprivrednike su smanjene za 50%, a od naredne godine će biti i ukinute
 • Ustavom garantovano jemstvo da izabrana tela nacionalnih manjina odlučuju o svom pravu na javno informisanje je ponovo dovedeno u opasnost. Vlada Srbije je usvojila naše argumente u procesu izrade medijskih zakona: Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine ostaje osnivač medijskih kuća i nisu mu smanjena ovlašćenja; 
 • Prihvaćen je amandman SVM-a na Predlog zakona o planiranju i izgradnji, čime smo sprečili smanjenje ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina u pogledu zaštite graditeljskog nasleđa i nepokretnih kulturnih dobara
 • Prevaziđena je neusaglašenost Zakona o kulturi i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u delu koji se tiče broja članova upravnih odbora u institucijama i ustanovama kulture koje su proglašene institucijama od posebnog značaja od strane više nacionalnih saveta, na način da svaka nacionalna manjina ima svog predstavnika u upravnom odboru;  
 • Usvojen je predlog SVM-a da pravosudni zakoni, u delu koji normira izbor i predlaganje nosilaca pravosudnih funkcija, utvrde prvenstvo jednako kvalifikovanog kandidata pripadnika nacionalne manjine koji ispunjava merila stručnosti, dostojnosti i osposobljenosti, ceneći poznavanje stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u pravosudnom organu, a u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina;  
 • Zakonska je obaveza investitora da sanira sva oštećenja nastala tokom izvođenja radova i da o svom trošku sanira ulice oštećene kamionima koji su prolazili tokom izvođenja radova;


OSTALI USPESI

 • Uvažavajući argumente SVM-a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je obezbedilo finansijsku podršku za projekte u Senti, Kanjiži i Malom Iđošu: Opštini Senta za izgradnju kanalizacione mreže u Mesnoj zajednici „Kertek”, i organizovanje Međunarodnog omladinskog muzičkog festivala „Green Future”; Opština Kanjiža je ova sredstva iskoristila za asfaltiranje ulice Ferenca Fehera, i dobila je sredstva za modernizaciju rada uslužnog centra; Opština Mali Iđoš dobila je novac za obnovu krovne konstrukcije centralne zgrade zabavišta; 
 • Udvostručen je iznos subvencije po hektaru sa 9.000 na 18.000 dinara, a površina za koju može da se ostvari pravo na podsticaje za biljnu proizvodnju je povećana sa 20 ha na 100 ha;
 • Od 1. januara 2024. godine proizvođači poljoprivrednih proizvoda dobijaju subvenciju od 50 dinara po litru za dizel gorivo, i to u količini od 100 litara po hektaru;
 • Povećana je premija za mleko sa prošlogodišnjih 10 dinara na 19 dinara;
 • Subvencija po kravama povećana sa 25.000 na 40.000 dinara, a po krmačama povećana sa 15.000 na 18.000 dinara;
 • Petoro učenika je dovoljan broj za odobravanje odeljenja sa manjim brojem od propisanog;
 • Ministarstvo pravde je obezbedilo servisna vozila za sudove i tužilaštva i obezbeđena su sredstva za izradu idejnog plana za gradnju nove zgrade kako bi se rešio problem neadekvatne zgrade koju zajednički koriste Osnovni sud i Osnovno javno tužilaštvo u Senti;
 • Povodom 200 godina od rođenja Petefi Šandora Pošta Srbije je izdala prigodne poštanske marke sa njegovim likom;