Ugrás a tartalomra

A Vajdasági Magyar Szövetség választási programja  (2023–2027)

ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT!

 

A Vajdasági Magyar Szövetség független és következetes politikai erő, amely a közösségből ered, és a közösség érdekében cselekszik; három évtizede védjük a vajdasági magyarság érdekeit.

Eltökélt szándékunk, hogy felelős politikával értékes, tehetséges, szakmailag megbecsült embereket tartsunk meg: Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! A munkát folytatjuk!

Az előző programban megfogalmazott célok jó része rövid időszak, mindössze egy év alatt megvalósult, ugyanis ennyi idő múlt el a Kormány megalakulása óta hiszen napi kapcsolatban vagyunk a közösségünkkel. 
Politikánk a realitásokon alapszik, céljaink nem lépik túl a valós lehetőségek kereteit, jövőképünk pedig a vajdasági magyar közösség, szűkebb és tágabb térségünk, de az egész ország biztonságát és fejlődését is szolgálja.

Politikai tevékenységünkben kiállunk a kompromisszum kultúrája mellett, tiszteletben tartva a rendet, a tisztességet és az emberséget, teljes tudatában annak, hogy erős intézmények nélkül nincs erős politikai közösség, és csak az intézmények által lehet részt venni a politikában és a politikai döntéshozatalban. Nem hallgatunk az ideológiai okokból elkövetett bűncselekményekről, a kollektív megtorlás és a kollektív felelősség elve szerint elkövetett bűncselekményekről. És ezért fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség jelentős politikai erő maradjon önkormányzati, tartományi és országos szinten is.

Megállapodást kötünk közösségünkkel arról, hogy jelenünket és jövőnket milyen értékek és elvek mentén kívánjuk szervezni, és a közösség javaslatai alapján választási programot készítünk. A választások után olyan politikai partnerségre lépünk, amely közvetlen részvételt biztosít számunkra a politikai döntések meghozatalában a konkrét célok megvalósítása érdekében. Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért!

 

1. Az illegális bevándorlók elleni küzdelem és a biztonság 

2015 óta a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen olyan politikai erő, amely kitartóan ragaszkodik a Szerb Köztársaság polgárai biztonságának szavatolásához és az ország déli határának védelméhez, tudatában annak, hogy minden megvalósult projekt lényegtelenné válik, ha nem tudjuk garantálni az ország biztonságát, normalitását és szuverenitását. A jobb élet értékeit veszélyezteti, ha az állam nem tudja garantálni a biztonságot és a biztonságos környezetet. Biztosítanunk kell a normális mindennapi életet, a szabad, biztonságos és méltó életet minden polgár számára. 


Továbbra is következetesen szorgalmazzuk a migrációs probléma hatékonyabb megoldását, hogy a Kormánnyal együttműködve biztosítsuk a jelentősebb rendőri jelenlétet a helyi lakosság biztonságának szavatolása érdekében, minden olyan településen, ahol illegális bevándorlók tartózkodnak. Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy a rendszeres rendőri és csendőri jelenlét és a helyi lakosság védelme mellett a Belügyminisztérium képviselői folyamatosan ellenőrizzék a hivatalos személyazonosságot igazoló okmány nélkül utazó illegális bevándorlók mozgását.


Ragaszkodunk a Büntető Törvénykönyv azon rendelkezéseinek tiszteletben tartásához, amelyek szigorítják az államhatár törvénytelen átlépése és az embercsempészet bűntettével kapcsolatos büntetőpolitikát, hogy minden esetben büntessük az illegális bevándorlók csempészláncának valamennyi résztvevőjét.


2. Európa jövője és az államok szuverenitása

A drámai politikai és gazdasági változások idején, amelyek megváltoztatják a világ geopolitikai térképét, és amelyek következményeit egyetlen állam sem kerülheti el, Európa azt bizonyítja, hogy nem tud reagálni ezekre a változásokra. Képtelen az új gazdasági és politikai hatalmak pozíciójának felismerésére, a háború befejezését jelentő politikai válaszok megfogalmazására, a migránsválságra adott feleletek megfogalmazására, irrelevánssá válik.


Egy olyan időszakban, amikor egyre inkább láthatók az elszigeteltség jelei, Európa számára fontos, hogy szembenézzen a valósággal: segítsen megoldani a politikai és gazdasági problémákat azokban az országokban, ahonnan a legtöbb bevándorló érkezik; állítsa le a fegyverkivitelt és ragaszkodjon a békemegállapodások megkötéséhez; küzdje le a félelem geopolitikáját, és alakítson ki együttműködést a jövőben globális fejlődést hordozó országokkal.


A Vajdasági Magyar Szövetség minden olyan politikai döntést támogat, és aktív résztvevője a Szerb Köztársaság Kormánya és a Magyar Kormány közötti stratégiai partnerségnek, amely hozzájárul az illegális bevándorlók problémáinak megoldásához azokban az országokban, ahonnan érkeznek, amelyek erősítik a békekezdeményezéseket és kapcsolatot teremtenek azokkal az államokkal, amelyek új szereplőként helyezkednek el a globális színtéren.


A szellemi és kulturális nemzeti minta alapfogalmainak újrafogalmazása az egész társadalom részvételét igénylő értékek: a béke, a család, a jog és a közösség eltörléséhez vezet, mindez megkérdőjelezi a nemzeti szabadságot és a saját véleményhez való jogot.


A saját vélemény védelme a szuverenitáshoz való jog demokratikus alapjogként történő védelme. A nemzeti szuverenitás feladása a nemzetbiztonsági válság előzménye, mert a szuverenitás és a biztonság két hagyományos fogalom, amelyek a történelem során mindig kéz a kézben járnak.


A Vajdasági Magyar Szövetség olyan politikát támogat, amely minden EU-tagállam szavazati joga egyenlő értékének védelmét és tiszteletben tartását jelenti, beleértve a tagjelölt államok azon jogát, hogy bizonyos feltételek mellett részt vegyenek a döntéshozatali folyamatban.


A VMSZ megalakulása óta szorgalmazza Szerbia csatlakozását az Európai Unióhoz, ez politikánk egyik állandó eleme. De realisták vagyunk, és rámutatunk arra is, hogy az Európai Uniót meg kell reformálni és demokratizálni szükséges, közelebb hozni a polgárokhoz, és meg kell felelni azok elvárásainak.


3. Európai integráció, Vajdaság autonómiája és funkcionális decentralizáció

A Vajdasági Magyar Szövetség álláspontja az, hogy Szerbia tagsága nélkül nem beszélhetünk teljes Európai Unióról, valamint az, hogy meg kell reformálni a bővítési folyamatot, erősíteni a pénzügyi támogatási mechanizmusokat, és Szerbia polgárainak már a csatlakozási folyamat kezdeti szakaszában érezniük kell az előnyöket, bekapcsolódniuk az olyan specifikus uniós politikákba, mint az energetika, az infrastruktúra és az egységes piac, valamint az európai struktúrák és intézmények döntéshozatali folyamataiba.


A VMSZ azért száll síkra, hogy a végrehajtott reformok előrehaladását igazságosabban értékeljék, a csatlakozási folyamatot gyorsítsák fel és tegyék kiszámíthatóvá. Fontos a reális csatlakozási perspektíva biztosítása, különös tekintettel arra, hogy Szerbia sokkal nagyobb előrelépést ért el az EU-jogszabályokkal való összehangolás terén ahhoz a szinthez képest, amely egyes országok esetében a csatlakozáskor fennállt.


Azon tevékenykedünk, hogy a Vajdaság AT pénzeléséről és hatásköreiről szóló törvények sarkalatos törvények legyenek, hogy az Alkotmány több eredeti hatáskört biztosítson, valamint, hogy pontosan határozzák meg a Vajdaság AT pénzelési forrásait.


A helyi közösségek jogállásának pontosabb szabályozására van szükség (a hatáskörök szabályozása és elosztása, az eszközök odaítélési kritériumainak meghatározása), valamint, hogy a polgárok számára elérhető, kistelepülési és helyi szintű közszolgáltatások és szolgáltatások széles körű hálózata épüljön ki.

 

4. Infrastruktúra és gazdaságfejlesztés

Az Együttműködési Stratégiai Tanács megalakításával, valamint a Szerb Köztársaság Kormánya és a Magyar Kormány között korábban aláírt, a stratégiai partnerség terén fennálló baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló megállapodás és annak a Parlamentben történő ratifikálása alapján Szerbia és Magyarország politikai és gazdasági fórumot hozott létre a stratégiai partnerség előmozdítása érdekében. Szerbia a világon mindössze nyolc országgal írt alá stratégiai partnerségi megállapodást, és csak Magyarországgal alakított Stratégiai Együttműködési Tanácsot.


A vajdasági magyarok részvétele a Szerbia-Magyarország Együttműködési Stratégiai Tanács munkájában elengedhetetlen feltétele közösségünk további gazdasági és politikai megerősödésének.


A Belgrád–Budapest folyosó kétvágányú gyorsvasútjának projektje keretében megkezdődött az Újvidék–Szabadka–Szabadka–országhatár gyorsvasút kiépítése, felújításra került a Szabadka–Szeged egyvágányú vasútvonal, a Szabadka–Horgos–államhatár szakaszt teljes körűen villamosították, a teherforgalom a tavalyi évben megindult, várható a személyforgalom indulása közös határellenőrzéssel Röszkén; a palicsi, a királyhalmi és a horgosi vasútállomásokat teljesen felújították; elkészült a Szabadka–Baja vasútvonal rekonstrukciójának előzetes terve. 


Folyamatban van az A1-es Horgos–Röszke autópálya határátkelőhelyének átépítése, 16-ról 24 forgalmi sávra történő bővítése a gyorsabb határátlépés biztosítása érdekében, a közlekedésbiztonság tiszteletben tartása mellett; elkészült a projekt és folynak a munkálatok a Hercegszántó–Béreg határátkelőhely átkategorizálására vonatkozó szabványok teljesítése érdekében és az átkelőhely teherforgalom számára történő megnyitására, és a Bezdánból Béregbe vezető út felújításának és helyreállításának befejezett munkálatai e folyamat fontos lépései; közbeszerzési pályázatot hirdettek meg a kelebiai határátkelő területrendezési tervére és bővítési projektjére; azon dolgozunk, hogy megoldást találjunk a határátlépés egyszerűsítésére. Szorgalmazzuk egyes, jelenleg nappali üzemmódban működő határátkelőhelyek nyitvatartási idejének meghosszabbítását.


Ragaszkodunk a Szabadka–Zenta közúti szakasz kiépítéséhez, mint az Y-elágazás folytatása Zenta és Észak-Bánát felé, valamint a szükséges kerülőutak (Magyarkanizsánál, Zentánál, Temerinnél és Járéknál) kiépítéséhez, és erőfeszítéseink eredményeként a Szerbia Útjai Közvállalat a Magyarkanizsa körüli kerülőutat a kiemelt projektek közé sorolta a 2023/2024-es évben; kiállunk a négysávos Újvidék–Temerin út megépítése és a Topolya–Kishegyes–Szenttamás állami út felújítása mellett; a Szerbia Útjai Közvállalat elfogadta érveinket, és a 2023/2024-es terv a következő utak kiépítését tartalmazza: körforgalmi csomópontok Csantavéren, Gádor–Rastina, Bácsfeketehegy–Verbász, Bácsgyulafalva–Cserepes szakaszok és Bácsföldvár körforgalmai; ragaszkodunk az Oroszlámos–Feketetó, a Topolya–Óbecse és az Óbecse–Szenttamás állami út szakaszának kiépítéséhez; a Tóba–Magyarcsernye út; a Begatárnok–Ittabé és a Pálmajor–Torda, valamint a Leónamajor–Szerbittabé út kiépítéséhez; az Orom–Csantavér és az Orom–Békova helyi út kiépítéséhez a körforgalomig az Y-elágazással, a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó hatékonyabb üzemeltetésének szükségessége miatt.


Szorgalmazzuk továbbá Vajdaság AT területén a regionális vasútvonalak rekonstrukcióját: a Szabadka–Zenta vasútvonalat, különös tekintettel a zentai vasútállomás bejárati vonalának befejezését, a vasútállomás épületének és a Tisza-hídnak a rekonstrukcióját Zentán; az ipari vágány rekonstrukcióját, illetve a Nagykikindától Nagybecskerekig tartó vasútvonal felújításának a befejezését; a Pancsova–Nagybecskerek–Szabadka vasúti személyforgalom újraindítását.


Utolsó fázisában vannak az ivóvíztisztító telepek építésének munkálatai Nagykikindán és Nagybecskereken; folytatódik Óbecsénél a Tisza új zsilipjének építése; folytatjuk a szennyvíztisztító telepek építését Topolyán, Szenttamáson, Bajmokon és Csantavéren, valamint a Krivaja folyó szennyezett szakaszának szanálását; a hálózat rekonstrukcióját és az ivóvíztisztító telepek építését Törökkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Csóka településeken. Szennyvíztisztító telep és vízgyár építését szorgalmazzuk Temerinben.


A szennyvízhálózat kiépítése Topolyán és Palicson a felszíni vízszennyezés elleni védelem miatt fontos, mind a Topolyai-tó, mind a Palicsi- és a Ludasi-tó esetében. Kiemelt figyelmet fordítunk a vízvezetékhálózat és a szennyvízhálózat kiépítésére, felújítására: a szennyvízhálózat kiépítésére Topolyán, Kishegyesen, Óbecsén és Zentán. A szennyvízhálózat 110 km hosszban, azaz 213 utcában épül ki Szabadkán, az infrastruktúra leghiányosabb városrészein, Palicson, Bajmokon és Csantavéren.
Megnyílt a palicsi Wellness SPA központ és Aquapark, a Szabadkai Népszínház belsőépítészeti munkálatai a befejező fázisban vannak; megkezdődött a palicsi víztorony rekonstrukciója. Támogatjuk a gyógyturizmus népszerűsítését.


Szükséges, hogy az állami utak rekonstrukcióját célzó kiemelt projektek megfelelő arányban valósuljanak meg a Vajdaság AT területén.


5. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Következetesen kiállunk amellett, hogy a mezőgazdasági termelők a nyugdíjbiztosítási járulékaikat a jövedelmükkel és gazdasági erejükkel arányosan fizessék be. Mindent megteszünk a felhalmozott kamatok leírásáért és a tartozás átütemezéséért. 


Ragaszkodtunk a gazdák meghatározott összegű támogatások kifizetéséhez való jogának tiszteletben tartásához: a tavalyi aszályos év számos gondot okozott, amit a támogatások elmaradása is tovább súlyosbított, de erőfeszítéseinknek köszönhetően a probléma megoldódott az év elején. Sajnos alighogy a gazdák felépültek az aszályos évből, nagy terméskárokat szenvedtek a viharok miatt. Sikerült eltörölnünk a vízlecsapolási illetéket.


Segítettünk a gazdáknak az eAgrar platformon a gazdaságok regisztrálásában, ami biztosítja a pályázatokon való részvételt és támogatások igénylését, amelyekre lényegesen nagyobb összegek kerültek meghatározásra a költségvetésben.

 

6. A nemzeti kisebbségek jogainak védelme

A magyar nemzeti közösség tagjai jogainak védelme három évtizedes politikai tevékenységünk lényege, és továbbra is azon dolgozunk, hogy javítsuk a kisebbségi jogok szintjét.


Politikai felelősségünk mértékét tükrözi, a magyar nemzeti közösség tagjai részarányos foglalkoztatása és hatékony részvétele a közélet, a kulturális, a gazdasági és a politikai élet minden területén.


Sikeresen folytattuk az ágazati törvények összehangolását A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvénnyel: elfogadták a VMSZ módosítási indítványait A tervezésről és építésről szóló törvénytervezetre, amellyel megakadályoztuk a nemzeti kisebbségi tanácsok hatásköreinek szűkítését az építészeti örökség és az ingatlan kulturális javak védelme terén; elfogadták a VMSZ javaslatát, hogy az igazságügyi törvények igazságügyi tisztséget betöltő személyek kiválasztását és jelölését szabályozó részében a szaktudás, az alkalmasság és a hozzáértés kritériumainak megfelelő nemzeti kisebbséghez tartozó, azonos minősítésű jelölt elsőbbségét határozzák meg, a nemzeti kisebbség nyelvén az igazságügyi testületben hivatalos használatban lévő jogi szakterminológia ismeretének elismerése, valamint a nemzeti kisebbségek tagjainak megfelelő képviselete érdekében. A médiatörvények megalkotása során figyelembe vették a Magyar Nemzeti Tanács javaslatait, amelynek elsődleges célja a nemzeti kisebbségek tagjai anyanyelvi tájékoztatáshoz való joga alkotmányos garanciájának megőrzése volt, ami azt jelenti, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak szerzett jogai nem csorbíthatóak. Megerősítést nyert az az elv, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak anyanyelven történő tájékoztatása közérdek, amelyet médiatartalom előállításával érnek el a közszolgálati médiumokon keresztül és projektek pályázat általi pénzelésével, valamint a nemzeti tanácsok törvényes joga, hogy intézményeket és társaságokat alapíthatnak elektronikus és nyomtatott sajtó kiadása céljából. A Nemzeti Tanács továbbra is az egyik javaslattevő az Elektronikus Médiát Szabályozó Testület (REM) egyik tagjára vonatkozóan.


Figyelemmel kísérjük a jogszabályok változását, és továbbra is időben reagálunk, és megvédjük a nemzeti kisebbségek tagjainak az Alkotmány, a nemzetközi egyezmények és a törvény által biztosított jogait és szabadságait.


A következő alkotmánymódosítás folyamatában azért szállunk síkra, hogy a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait szabályozó törvények sarkalatos törvények legyenek, és hogy még pontosabban meghatározzák a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak helyét a jogi és a politikai rendszeren belül.


Továbbra is folytatjuk a minőségi és elérhető magyar nyelvű oktatás és nevelés minden szempontját biztosító tevékenységeket. Erőfeszítéseinknek köszönhetően az Oktatási Minisztérium a pozitív diszkrimináció elveit tiszteletben tartva irányelveket határoz meg a tagozatok kialakítására vonatkozóan, amikor a nemzeti kisebbségek nyelvén folyik a tanítás. Jó gyakorlatként bevezettük, hogy öt tanuló elegendő a tagozatok jóváhagyásához. Az iskolaigazgatóságokban biztosított a magyar nemzeti közösség tagjainak bevonása, a pedagógusok és külső szakértők foglalkoztatása. Odafigyelünk, hogy időben, megfelelő mennyiségben biztosítsuk a magyar nyelvű tankönyveket. Támogatjuk a magyar nyelvű nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógusok és tanárok folyamatos szakmai fejlődését, e téren végzett munkánkat kellő körültekintéssel folytatjuk.


Intenzíven dolgozunk azon, hogy azokban az általános és középiskolákban, amelyekben magyar nyelven folyik a tanítás, valamint a magyar kisebbség számára kiemelt jelentőségű művelődési intézményekben is befejeződjön a már megkezdett alapítói jogok részleges átruházása a Magyar Nemzeti Tanácsra.


A kulturális intézmények minőségi munkájának biztosítása érdekében kiemelten törekszünk az infrastruktúra fejlesztése mellett a létszám megerősítésére is. Különösen fontos ez az értékteremtéssel, örökségvédelemmel foglalkozó kulturális közintézmények és közgyűjtemények esetében. Az értékőrzés és értékteremtés kettős feladatának ellátása érdekében törekedni fogunk arra, hogy a tartalmi és strukturális fejlesztések területén érvényesüljenek a kisebbségi kultúra támogatásának elvei.

 

7. Egészségügy és demográfia


Lakhelyétől függetlenül minden betegnek elérhetővé kell tenni a megfelelő minőségű egészségügyi ellátást. Sikerült új diagnosztikai és terápiás berendezéseket biztosítani Szabadka, Verbász, Versec és Zenta közkórházai, valamint az adai és a magyarkanizsai egészségházak számára, valamint számot vezetünk más kórházak és egészségházak igényeiről; befejeződött a zombori egészségház felújítása és berendezése.


Továbbra is dolgozunk azon feltételek teljesítése érdekében, hogy a vajdasági (Zenta, Szabadka) általános és szakkórházak, egészségügyi központok felújítása mielőbb megkezdődjön. 


Kiemelt figyelmet fordítunk a polgárok tudatosságának növelésére, hogy részt vegyenek a betegségek korai felismerésében, különös tekintettel azokra, amelyek szűrése országos szinten kötelező az egyének egészségének megőrzése és gyógyítása érdekében, mint például az emlő-, méhnyak- és vastagbélrák.


Ragaszkodunk a natalitással kapcsolatos problémák rendszerszintű megoldásához. Támogatjuk a családok helyzetét javító, anyagi és nem csak anyagi jellegű konkrét intézkedéseket. A rendszerszintű megoldás azt jelenti, hogy a szülést támogató politikának folyamatosnak, előreláthatónak kell lennie.


Rendkívül fontosnak tartjuk pl. fiatal párok számára kedvező kölcsönök biztosítását, a gyermekek bölcsődében, óvodában, általános iskolában való tartózkodásának összehangolását a munkaviszonyban lévő szülők munkaidejével. A munkaviszonyban lévő szülők támogatása elengedhetetlen: bölcsőde/óvoda nyitása a munkahely közelében, rugalmas munkaidő, otthonról végezhető munka, betegszabadság a gyermek betegsége esetén is. A családoknak a gyermek nagykorúvá válásáig, illetve a gyermek tanulmányainak elvégzéséig segítséget kell nyújtani.


8. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó integrált környezetvédelmi engedélyt kapott; hulladékgyűjtő központok nyíltak Topolyán, Magyarkanizsán, Zentán, Békován, Kishegyesen, Törökkanizsán és Csókán; Csantavéren egy mobil-hulladékudvar működik. Dolgozunk a háztartási válogatáson a két gyűjtőedényes rendszer bevezetésével. 
A Környezetvédelmi Minisztérium pénzeszközöket biztosít az Aleksandrovačka bara hulladéklerakó szanálásához és rekultivációjához szükséges tervdokumentáció kidolgozásához.


Célunk, hogy az önkormányzatokban megerősítsük az összes érdekelt fél aktív részvételét a helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában (a hulladékcsökkentéstől kezdve a begyűjtésen, a szállításon és az újrafeldolgozáson keresztül az újrahasznosításig, a körkörös gazdaságot érvényesítve). Támogatjuk az üvegpalackok használatát, és úgy gondoljuk, hogy a műanyag csomagolást a lehető legnagyobb mértékben le kell cserélniük. Továbbra is dolgozunk a környezettudatosság növelésén a hulladék elsődleges szétválasztását illetően. 


A szennyvíz tisztításával fenntartható infrastruktúrát alakítunk ki, amely nem veszélyezteti a természet ökológiai egyensúlyát, ezért fontosak az infrastrukturális beruházások Topolyán, Kishegyesen, Óbecsén, Zentán és Szabadkán azokon a városrészeken, ahol a leghiányosabb az infrastruktúra, hiszen meggátolják a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését. A VMSZ szakemberei által előkészített és megvalósított szennyvízgazdálkodási projektek hozzájárulnak a betegségek megelőzéséhez, valamint a növény- és állatvilág védelméhez. A jövendőbeli beruházásokat az eddigi jó gyakorlatra, szaktudásra és innovatív megoldásokra fogjuk alapozni. 
A Környezetvédelmi Minisztérium elfogadta javaslatainkat, és forrást különített el a facsemeték beszerzésére és a földterületek erdősítési munkálatai elvégzésének társfinanszírozására.


Kiemelt figyelmet fordítunk az alternatív energiaforrások fejlesztését előtérbe helyező beruházási projektekre.


A VMSZ álláspontja, hogy az energiahatékonyság és a vízerőművek jelentik a megoldást energetikai jövőnk szempontjából, amelyek integrálhatók a szél- és a napenergia rendszerekbe.  

9. Szociálpolitika, sport és ifjúság

A civil és vallási szervezetekkel együttműködve továbbra is fejlesztjük a vidéken, tanyákon és külvárosban élő idős személyeket, háztartásokat, szociálisan veszélyeztetett családokat segítő programokat.


Továbbra is törekszünk arra, hogy különböző típusú segítségnyújtást biztosítsunk, legyen szó pénzügyi támogatásról, szubvencióról vagy szolgáltatásról, valamint törekszünk a szociális ellátások lefedettségének növelésére és megfelelőségének fejlesztésére.
A Vajdasági Magyar Szövetség ragaszkodik a fiatalok rendszeres támogatásához, aminek elsősorban az ő szükségleteiken kell alapulnia, ragaszkodunk a tehetséges tanulók, az egyetemi hallgatók, a fiatal gazdálkodók és a vállalkozók sajátos támogatási programjainak kidolgozásához, valamint sportlétesítmények építéséhez és üzemeltetéséhez.


Magyarkanizsán megnyílt a Vajdasági Birkózó Akadémia diákotthonnal. Az elkövetkező időszakban is arra törekszünk, hogy újabb sportakadémiák nyíljanak a hagyományos és népszerű sportágakban. Tervezzük a zentai Úszó és Vízilabda Akadémia megalapítását és kiépítését diákotthonnal, Jégkorong Akadémiát szeretnénk létrehozni Szabadkán, Evező Akadémiát Palicson, Adán Kézilabda Akadémiát, valamint Asztalitenisz Akadémiát Csóka–Zenta központtal. 

 

Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért!