Ugrás a tartalomra

Egyéb dokumentumok

TÖRVÉNY A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAIRÓL 

 I. ALAPRENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Jelen törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsának (a továbbiakban: nemzeti tanács) a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területére vonatkozó hatáskörét, a nemzeti tanács megválasztásának rendjét, finanszírozását és a működése szempontjából egyéb jelentős kérdéseket szabályozza.

2. szakasz

A kultúra, az oktatás, a tájékozatás valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területére vonatkozó önkormányzati joguk érvényesítése érdekében a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek a Szerb Köztársaságban megválaszthatják saját nemzeti tanácsukat.

A nemzeti tanács képviseli a nemzeti kisebbséget az oktatás, a kultúra, a nemzeti kisebbség nyelvén történő tájékoztatás valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, részt vesz a döntéshozatalban vagy dönt az említett területekre vonatkozó kérdésekről, és e területeken intézményeket, gazdasági tásaságokat és egyéb szervezeteket alapít.

3. szakasz

A nemzeti tanácsok nyilvántartását az emberi és kisebbségi jogokkal megbízott minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) vezeti. A nyilvántartásba való felvétel a jegyzési kérelem alapján történik, melyet a nemezti tanács elnökének a tanács megalakulását követő 30 napos határídőn belül kell benyújtania. A nyilvántartásba való bejegyzéssel a nemzeti tanács jogi személyiséget szerez.

4. szakasz

A nyilvántartásba való bejegyzésre a szabályos kérelem átvételét követő 30 napos határidőn belül kerül sor. A nyilvántartásba a nemzeti tanács elnevezését és székhelyét, a nemzeti tanács elnökének utó- és családnevét, egységes polgári törzsszámát és lakhelyét, az alapszabály meghozatalának, illetve módosításának és kiegészítésének dátumát, vlamint a nyilvántartásba vételről szóló határozat számát és dátumát kell bejegyezni.

A nyilvántartásba bejegyzett adatok nyilvánosak. A nyilvántartás tartalmát és vezetési módját a minisztérium határozza meg részletesebben.

5. szakasz

A nemzeti tanács ingó és ingatlan vagyont szerezhet és tulajdoníthat el, és a hatáskörében illetékes szerv határozata alapján köztulajdonban levő eszközök felett használati jogot kaphat, a törvénnyel összhangban.

6. szakasz

A nemzeti tanácsnak van alapszabálya.

Az alapszabályban kell meghatározni:

1) a nemzeti tanács tevékenységét;

2) a nemzeti tanács tagjainak számát, a törvénnyel összhengban;

3) a nemzeti tanács székhelyét;

4) a nemzeti tanács elnevezését, jelképét és pecsétjét;

5) a nemzeti tanács szervei tagjainak számát és megválasztásuk rendjét;

6) a nemzeti tanács egyéb testületeit, e testületek tagjainak számát és megválasztásuk rendjét;

7) az elismeréseket és odaítélésük módját;

8) egyéb, a nemzeti tanács működése szempontjából jelentős kérdéseket.

Az alapszabály módosítását és kiegészítését követő 30 napos határidőn belül a nemezi tanács a minisztériumot erről értesíteni, valamint a módosításokat és kiegészítéseket, az elfogadásuk ülésén felvett jegyzőkönyvvel együtt a minisztériumnak megküldeni köteles.

II. A NEMZETI TANÁCS JOGÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A nemzeti tanács szervei

7. szakasz

A nemezti tanácsnak van elnöke, végrehajtó szerve, valamint oktatással, kultúrával, tájékozatással és a hivatalos nyelv- és íráshasználattal megbízott bizottsága. Az alapszabályban a nemzeti tanács konszultatív és más testületeit is meg lehet határozni.

A nemzeti tanács elnöke képviseli a nemzeti tanácsot és a nevében eljár. A nemzeti tanács elnökét a nemzeti tanács tagjai közül kell megválasztani. A nemzeti tanács munkája nyilvános.

8. szakasz

A nemzeti tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a nemzeti tanács tagjainak több, mint a fele jelen van.

A nemzeti tanács alapszabálya akkor tekinthető elfogadottnak, ha a nemzeti tanács valamennyi tagjának több, mint a fele mellette szavazott.

A nemzeti tanács elnöke és a nemzeti tanács végrehajtó szervének elnöke akkor tekinthető megválasztottnak, ha a nemzeti tanács valamennyi tagjának több, mint a fele mellette szavazott.

Az egyéb határozatokat a nemzeti tanács a jelen levő tagok szótöbbségével hozza meg, ha az alapszabály nem irányoz elő minősített többséget.

A nemzeti tanács tagjainak száma

9. szakasz

A nemzeti tanács legalább 15, de legfeljebb 35 tagból áll.

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 10.000-nél kevesebb fővel rendelkező, vagy külön nem jegyzett nemzeti kisebbségek esetében a nemzeti tanács 15 tagból áll.

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 10.000-nél több, de a 20.000 főt nem meghaladó nemzeti kisebbségek esetében a nemzeti tanács 19 tagból áll.

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 20.000-től 50.000 fős nemzeti kisebbségek esetében a nemzeti tanács 23 tagból áll.

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint az 50.000-től 100.000 fős nemzeti kisebbségek esetében a nemzeti tanács 29 tagból áll.

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 100.000 főt meghaladó nemzeti kisebbségek esetében a nemzeti tanács 35 tagból áll.

A nemzeti tanács tagjainak megbízatási ideje négy évre szól.

Az első összetételű nemezeti tanács megbízatási ideje a nemzeti tanács nyvilvántartásba vételének napján kezdődik.

III. A NEMZETI TANÁCS HATÁSKÖRE

Általános hatáskör

10. szakasz

A nemzeti tanács, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban, szervei révén, önállóan:

1) meghozza és módosítja az nemzeti tanács alapszabályát;

2) meghozza a pénzügyi tervet, pénzügyi jelentést és zárszámadást;

3) rendelkezik saját vagyonával;

4) dönt a nemzeti tanács elnevezéséről, szimbólumairól és pecsétjéről;

5) véglegesíti a nemzeti szimbólumokra, a nemzeti tanács jelképeire és ünnepeire vonatkozó javaslatokat;

6) intézményeket, egyesületeket, alapítványokat, gazdasági társaságokat alapít a kultúra, az oktatás, a tájékozatatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, valamint a nemzeti kisebbség identitásának megőrzése szempontjából jelentős egyéb trületeken;

7) javaslatot tesz a nemzeti kisebbség képviselőjének személyére a helyi önkormányzatok nemzetek közötti viszonyügyi tanácsában;

8) elismeréseket határoz meg és ítél oda;

9) a kultúra, az oktatás, a tájékozatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén törvények és más jogszabályok meghozatalát kezdeményezi és figyelemmel kíséri alkalmazásukat;

10) részt vesz az előírások előkészítésében, és javasolja a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv-és íráshasználat területén a nemzeti kisebbségeknek az Alkotmányban szavatolt jogait szabályozó előírások módosítását és kiegészítését;

11) külön előírásokat és ideiglenes intézkedéseket javasol azokon a trületeken, melyeken az önkormányzati jog érvényesül, a nemzeti kisebbséghez tartozók és a többséget képező polgárok közötti teljes egyenjogúság elérése érdekében;

12) eljárást indít az Alkotmánybíróság, a polgári jogvédő, a tartományi és a helyi ombudsman, valamint más hatáskörrel rendelkező szervek előtt, amikor megítélése szerint a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak az Alkotmányban és törvényben szavatolt jogainak és szabadságságjogainak megsértésére került sor

13) a nemzeti kisebbséghez tartozó nevében megindítja a jelen szakasz 12) pontjában foglalt eljárást, előzőleg megszerzett írásos meghatalmazás alapján;

14) állást foglal, kezdeményezést tesz és intézkedéseket foganatosít a nemzeti kisebbség helyzetével, identitásával és jogaival közvetlenül kapcsolatos minden kérdésben;

15) törvényben, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat aktusában ráruházott más kérdésekről is dönt.

2. Hatáskör az oktatás területén Alapítói jog

11. szakasz

A nemzeti tanács, a törvénnyel összhangban, nevelési, oktakási, diák- és egytemistajóléti intézményeket alapíthat, és alapítói jogokat és kötelességeket gyakorolhat. Jelen szakasz

1) bekezdésében foglalt intézményeket a nemzeti tanács önállóan, vagy a köztársasággal, az autonóm tartománnyal, helyi önkormányzattal vagy más jogi személyekkel egyetemben alapítja, a törvénnyel összhangban. A köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat, jelen szakasz

2) bekezdésében foglalt intézmények alapítójaként az alapítói jogokat egészében vagy részben a nemzeti tanácsra ruházhatja át.

Az intézmények irányításában való részvétel

12. szakasz

A köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat által alapított iskoláskor előtti, általános és középfokú nevelési és oktatási intézményekben, melyekben a nevelési-oktatási tevékenység a nemzeti kisebbség nyelvén is folyik, illetve melyekben a nemzeti kisebbség beszéde, nyelve vagy kultúrája külön tantárgyként szerepel, a nemzeti tanács:

1) véleményezi az igazgatóbizottság, illetve az iskolaszék tagjai személyére a helyi önkormámnyzat képviselői közül tett javaslatokat;

2) azokban az intézményekben, melyek tagozatainak többségében a nevelési-oktatási tevékyenség a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy melyekről megállapítást nyert, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőségűek, jelölteket javasol az helyi önkormányzati képviselők közül az igazgatóbizottság, illetve az iskolaszék tagjai személyére;

3) véleményezi a jelen szakasz 1. bekezdésének 1) pontjában foglalt intézmények igazgatójelöltjére tett javaslatot;

4) véleményt nyilvánít a jelen szakasz 1. bekezdésének 1) és 2) pontjában foglalt intézmények igazgatójának és igazgatási szerve tagjainak felmentése során;

5) jelen szakasz 1. bekezdésének 1) és 2) pontjában foglalt intézmények igazgatója megválasztásához előzetes jóváhagyását adja;

A köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat által alapított diák- és egyetemistajóléti intézményekben a nemzeti tanács:

1) egy jelöltet javasol – az alapító képviselőjét, és véleményezi az igazgatóbizottság többi tagja személyére tett javaslatokat azokban a diák- és egyetemistajóléti intézményekben, melyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a nemzeti kisebbség nyelve is hivatalos használatban van. Ha a helyi önkormányzat területén több nemzeti kisebbség nyelve is hivatalos használatban van, az érdekelt nemzeti tanácsok közös jelöltet javasolnak az igazgatóbizottság tagja személyére;

2) véleményezi az igazgatóbizottság tagjai személyére tett javaslatokat azokban a diák- és egyetemistajóléti intézményekben, melyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a nemzeti kisebbség nyelve is hivatalos használatban van;

3) véleményt nyilvánít az igazgató megválasztása során azokban a diák- és egyetemistajóléti intézményekben, melyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a nemzeti kisebbség nyelve is hivatalos használatban van;

4) véleményt nyilvánít a jelen szakasz 2. bekezdése 1)-3) pontjában foglalt intézmények igazgatójának és az igazgatási szerve tagjainak felmentése során. Az olyan nemzeti kisebbség nemzeti tanácsát, melynek nyelve egy helyi önkormányzatban sincs hivatalos használatban, a jelen szakasz 2. bekezdése 1)-4) pontjában foglalt jogok illetik meg azokban a helyi önkormányzatokban, ahol az általuk képviselt nemzeti kisebbség tagjai a legutóbbi népszámlálási adatok szerint az összlakosságnak több, mint 1%-át képezik.

A felsőoktatás területén a köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat által alapított felsőoktatási intézményekben, amelyekben a tanítás egészében vagy részben a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, a nemzeti tanács véleményt nyilvánít az irányítási és igazgatási szervekbe javasolt jelöltekről. Tantervek és programok

13. szakasz

A nemzeti tanács:

1) a Nemzeti Oktatási Tanácsnak javasolja az iskoláskor előtti program általános alapjait, az általános és a középfokú oktatás és nevelés tanterveit és programjait, valamint a nevelési program alapjait azokra a tartalmakra vonatkozóan, melyek a nemzeti kisebbség sajátosságait fejezik ki, különösen a történelem, zene- és képzőművészet területén;

2) a Nemzeti Oktatási Tanácsnak javasolja a nemzeti kisebbség nyelvének általános és középfokú oktatási és nevelési programját, valamint a nemzeti kisebbség nyelvének, illetve beszédjének és a nemzeti kultúra elemeinek oktatási és nevelési programját;

3) a Nemzeti Oktatási Tanácsnak véleményezi a szerbnek, mint nem anyanyelvnek oktatási programját;

4) az oktatással megbízott miniszternek a diákjóléti intézmények tanulóira vonatkozó intézkedéseket és nevelési programot javasol, amelyek a nemzetek közötti tolerancia és multikulturalizmus érvényesítését szolgálják;

5) véleményezi az olyan intézmények oktatási és nevelési programját, melyekről megállapítást nyert, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőségűek. Tankönyvek és tanszerek 14. szakasz Ha az oktatási-nevelési tevékyenség a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, a Nemzeti Oktatási Tanács az oktatással megbízott miniszternek olyan tankönyvek és tanszerek használatának engedélyezését javasolja, melyek tartalma a nemzeti kisebbség sajátosságait fejezi ki, a nemzeti tanács előzetes jóváhagyásával. Az oktatással megbízott miniszter a nemzeti kisebbség nyelvén kiadott hazai vagy behozatali tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban való használatát a nemzeti tanács javaslatára hagyja jóvá. Egyéb hatáskörök az oktatás területén

15. szakasz

A nemzeti tanács, a törvénnyel összhangban:

1) egy jelöltet javasol a Nemzeti Oktatási Tanács tagjainak közös megválasztási listájára;

2) véleményt nyilvánít az iskoláskor előtti intézmények és általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalának során azokra a helyi önkormányzatokra vonatkozóan, amelyekben a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, vagy amelyekben az oktatási-nevelési tevékenység a kisebbség nyelvén folyik;

3) meghatározza a nemzeti kisebbség oktatása szempontjából kiemelt jelentőségű oktatási-nevelési intézményeket; ha az intézmények száma négynél nagyobb, kiemelt jelentőségűvé a nemzeti kisebbség nyelvén is oktató össz intézménynek legfeljebb egy negyede nyilvánítható; ha az ilyen intézmények száma négynél kisebb, kiemelt jelentőségűvé a nemzeti kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti kisebbség nyelvén is oktató intézmények közül egy intézmény nyilvánítható; olyan nemzeti kisebbség esetében, melynek nyelvén nem folyik oktatás, a jelen pontban foglalt szabályokat értelemszrűen kell alkalmazni azokra az intézményekre, amelyekben tanítják a nemzeti kisebbség nyelvét vagy beszédét a nemzeti kultúra elemeivel;

4) az oktatással megbízott miniszternek véleményt nyilvánít a középiskolák valamint a diák- és egyetemistajóléti intézmények hálózata meghatározása során;

5) az oktatással megbízott miniszternek véleményt nyilvánít a nemzeti kisebbség nyelvén oktató iskola székhelyen kívül folytatott tevékenysége jóváhagyásának során;

6) az alapítónak, a köztársaságnak, az autonóm tartománynak vagy a helyi önkormnyzatnak javasolja a nemzeti kisebbség nyelvén oktató iskola kihelyezetett tagozatának önállósulását;

7) véleményt nyilvánít a középiskolába íratkozó tanulók számának meghatározása során, továbbá a szakmai felkészítésben, átképzésben, továbbképzésben és szakosításban részesülő tanulók számának jóváhagyása során;

8) az oktatással megbízott miniszternek véleményt nyilvánít a 15-nél kevesebb tanuló részére nemzeti kisebbségi nyelvű tagozat megnyitásának jóváhagyása során;

9) a diák- és egyetemistajóléti intézményeknek véleményt nyilvánít az ilyen intzézmények férőhelyének betöltése során;

10) véleményt nyilvánít a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat költésgvetési eszközeinek nyilvános pályázat útján az oktatás területén működő intézményeknek és egyesületeknek történő odaítéléséről;

11) saját forrásaiból ösztöndíjakat határoz meg, saját aktusaival szabályozza az ösztöndíjak odaítélésének mércéit és eljárását, valamint lebonyolítja az odaítélési eljárást;

12) megválasztja saját képviselőjét a Nemzeti Oktatási Tanácsban, aki döntéshozatali jog nélkül részt vesz annak munkájában, amikor az oktatási rendszer keretében a tanítás a nemzeti kisebbség nyelvén folyik és a Nemzeti Oktatási Tanács a nemzeti kisebbség oktatása szempontjából jelentős kérdést vitat meg;

13) megválasztja saját képviselőjét a Nemzeti Felsőoktatási Tanácsban, aki a tanácsnak teljes jogú tagja, ha a felsőoktatás keretében a tanítás teljesen vagy részben a nemzeti kisebbség nyelvén folyik;

14) törvényben vagy más jogszabályban ezen a területen meghatározott egyéb teendőket is ellát.

3. Hatáskör a kultúra területén Alapítói jogok

16. szakasz

A nemzeti tanács, a törvénnyel összhangban, kulturális intézményeket alapíthat, a nemzeti kisebbség kulturális sajátosságai és nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének érdekében, és alapítói jogokat és kötelességeket gyakorolhat.

Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt intézményeket a nemzeti tanács önállóan vagy a köztársasággal, az autonóm tartománnyal, a helyi önkormányzattal vagy más jogi személlyel egyetemben alapítja, a törvénnyel összhangban.

A köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat, jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt intézmények alapítójaként, az alapítói jogokat egészében vagy részben a nemzeti tanácsra ruházhatja át. Az intézmények irányításában való részvétel

17. szakasz

A köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat által alapított kulturális intézményekben, melyekről a nemzeti tanács megállapítja, hogy a nemzeti kisebbség identitása megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségűek, a nemzeti tanács:

1) kinevezi az intézmény igazgatóbizottságának egy tagját;

2) véleményezi az intézmény igazgatóbizottságának tagjai személyére tett javaslatot;

3) véleményt nyilvánít az intézet igazgatójának megválasztása során. Ha egyazon kulturális intézményről több nemzeti tanács is megállapítja, hogy az a nemzeti kisebbség sajátossága és nemzeti identitása megőrzésésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából kiemelt jelentőségű, a nemzeti tanácsok a jelen szkasz 1. bekezdésében említett igazgatóbizottságba egy-egy tagot neveznek ki. Egyéb hatáskörök a kultúra területén

18. szakasz

A nemzeti tanács:

1) meghatározza az adott nemzeti kisebbség sajátosságainak és nemzeti identitásának megőrzése, előmozdítása és fejlesztése szempontjából kiemelt jelentőségű kulturális intézményeket és rendezvényeket;

2) meghatározza a nemzeti kisebbség kultúrájának fejlesztési stratégiáját;

3) meghatározza a nemzeti kisebbség szempontjából kiemelt jelentőségű ingó és ingatlan kulturális javakat;

4) a hatáskörében illetékes szerv vagy intézmény előtt eljárást indít annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbség szempontjából kiemelt jelentőségű ingó és ingatlan kulturális javakat törvényben védetté nyilvánítsák;

5) a jelen szakasz 1. bekezdésének 4) pontjában foglalt kulturális javak védelmét, szanálását és újjáépítését célzó intézkedéseket javasol;

6) véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz azon helyi önkormányzatok terület- és