Ugrás a tartalomra

A Vajdasági Magyar Szövetség választási programja (2020–2024)

A Vajdasági Magyar Szövetség olyan erő, amely összefog és egyesít. Meggyőződésünk, hogy közösségünk fennmaradásának és fejlődésének záloga az összefogásban, az egységes fellépésben van. Az egymásra figyelő közösség sikerét az feltételezi, ha minden egyes tagjáról egyformán gondot visel. Ezért tartjuk alapvető feladatunknak az egyéni boldogulás, az emberhez méltó életfeltételek és versenyképes bérek biztosítását közösségünk minden tagja számára. A magyar nemzeti közösség közös sikerének mértéke az a képesség, hogy felelősségteljes politikát folytatva az értékes, tehetséges, szakmájukban kiváló szakemberek szülőföldjükön maradhassanak, ezzel is segítve közösségünket, családjukat. Politikai felelősségvállalásunk mértéke tükröződik a magyar nemzeti közösség tagjainak részarányos és hatékony képviseletében, a művelődési, a gazdasági és a politikai élet minden területén. Csakis közös erővel biztosíthatjuk közösségünk biztonságos jövőjét és fennmaradását.

 

A Vajdasági Magyar Szövetség olyan erő, amely a Vajdaság Autonóm Tartományban egyenrangú polgárok fejlődő közösségét építi, biztonságot nyújt és reményt teremt. A XXI. század harmadik évtizedében választ kell találni az új globális kihívásokra, az éghajlatváltozásra és az illegális migrációra, emellett egy új európai politika megalkotására is szükség mutatkozik.

 

  1. Regionális önkormányzatiság és funkcionális decentralizáció

 

A Vajdasági Magyar Szövetség politikai tevékenysége az elmúlt huszonöt évben alapelveiben semmit sem változott: hozzájárulunk Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozása feltételeinek megteremtéséhez, segítjük az ország demokratizálódási folyamatait és a jogállamiság megerősítését, kitartóan tevékenykedünk szülőföldünk, a Vajdaság Autonóm Tartomány széleskörű autonómiájának megteremtéséért, hogy a Vajdaság AT pénzeléséről és hatásköreiről szóló törvények sarkalatos törvények legyenek, hogy az Alkotmány több eredeti hatáskört biztosítson, valamint a tartomány pénzügyi forrásainak pontos meghatározásáért.

A VMSZ elkötelezett amellett, hogy a lehető legtöbb kis településen a szolgáltatások széles körét kiépítse és megőrizze, nemcsak a jó kormányzás hatékonysága érdekében, hanem a polgárok életminőségének javítása érdekében is.

Mindent megteszünk a városok és a kisebb települések hagyományos építészeti örökségének védelme érdekében, és úgy gondoljuk, ezzel a törekvéssel nem gátoljuk a gazdasági és az általános fejlődést. Éppen ellenkezőleg!

A VMSZ síkraszáll a helyi közösségek jogi helyzetének pontosabb szabályozásáért (a hatáskörök és az eszközök odaítélési kritériumainak meghatározásáért), annak érdekében, hogy a lehető legtöbb polgár vegyen részt a helyi közösség életminőségének javítását célzó döntéshozatali folyamatokban.

 

  1. Európai integráció 

 

Arra törekszünk, hogy felgyorsítsuk Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatát, megszilárdítsuk a demokratikus intézményeket és megerősítsük a jogállamiságot, hatékonyabban összehangoljuk a szerbiai és az európai jogrendszert, kiállunk az alapvető jogok és szabadságok védelméért. Külön hangsúlyt fektetünk a gazdasági reformokra, amelyek lehetővé teszik, hogy minél több hazai cég juthasson ki az EU piacára, és hogy ezzel is csökkentsük a munkaképes lakosság elvándorlását. Arra számítunk, hogy az új bővítési módszertannal valós lehetőséggé válik a Nyugat-Balkán csatlakozása az Európai Unióhoz, hogy az eddig elért eredményeket méltányosabb módon elismerik a tárgyalási fejezetek dinamikusabb megnyitásával, felgyorsítják a csatlakozási folyamatot, és egyben átláthatóbbá is teszik azt. A pénzügyi támogatás szintén jelentős részt képez annak érdekében, hogy az elkezdett reformokat sikeresen befejezzük. 

Folytatjuk az intenzív együttműködést és sikeres pályázást a határon átívelő, régióközi együttműködési projektek kivitelezése érdekében, különös tekintettel az INTERREG IPA Magyarország–Szerbia 2021–2027 határon átívelő stratégiai együttműködési programra, meghatározva a prioritásokat és az együttműködési lehetőségeket, összhangban a helyi szereplőink igényeivel. Számunkra ez különös jelentőséggel bír, nemcsak azért, mert arra készülünk, hogy felhasználjuk azokat a strukturális alapokat, amelyek majd akkor állnak rendelkezésre, amikor Szerbia az EU teljes jogú tagjává válik, hanem azért is, hogy hozzájáruljunk a két ország jószomszédi kapcsolatához.

A 2016-os Kisebbségi akcióterv eredményein felbátorodva, síkraszállunk egy új, a következő időszakra vonatkozó kisebbségi akcióterv elfogadásáért és megvalósításáért. 

Ragaszkodunk a vagyon-visszaszármaztatási folyamat felgyorsításához, különösen, ha mezőgazdasági földterületekről, valamint egyházi elkobzott tulajdonról van szó, a 23-as csatlakozási fejezettel összhangban, tiszteletben tartva a tulajdonjog védelmét és a méltányos kártalanítás elvét.

 

  1. Az illegális migráció és a biztonság

 

A VMSZ ragaszkodik a Szerb Köztársaság állampolgárai biztonságának szavatolásához és az ország déli határának védelméhez, ezzel is meggátolva az illegális határátlépést. A kormánnyal, a Belügyminisztériummal, a Védelmi Minisztériummal, a Menekültügyi és Migrációs Hivatallal és az önkormányzatokkal együttműködve követeljük a rendőrség fokozottabb jelenlétét azokon a településeken, ahol illegális bevándorlók találhatók, annak érdekében, hogy szavatoljuk a helyi lakosság biztonságát. Hatékonyabb és nagyobb támogatást kell nyújtani ezeknek az önkormányzatoknak és helyi közösségeknek; növelni kell a helyi rendőrség állományát és felszereltségét, mert ez lehet az előfeltétele a folyamatos és elfogadható szintű közbiztonságnak, amelyet csakis 24 órás ügyelettel lehet biztosítani. A Belügyminisztérium foglalkoztatottainak rendszeresen figyelemmel kell kísérniük az illegális migránsok mozgását, akik mindenféle valós személyazonosító és egészségügyi állapotukat igazoló okmány nélkül közlekednek. Mivel az országba érkező illegális bevándorlók nem rendelkeznek az egészségüket igazoló dokumentumokkal, az egészségügyi intézményeket is be kell vonni az ellenőrzésbe. Erre elsősorban a déli határon lenne a legnagyobb szükség, de rendszeres ellenőrzéseket kell végezni Szerbia egész területén. Az állandó határvédelmet fokozni kell Vajdaság minden határmenti településének vonzáskörzetében is. Határozottan ellenezzük, hogy az illegális bevándorlók a városainkban és a falvainkban éljenek, ott sátrakat állítsanak fel, és önkényesen elhagyják a kijelölt befogadóközpontokat.

A VMSZ az egyetlen párt, amely ezt a témát felelősségteljes módon a politikai közbeszéd tárgyává tette, és felhívta a hatóságok figyelmét a probléma hatékonyabb megoldására. Követeljük, hogy jogi lépéseket tegyenek azokkal szemben, akik illegálisan tartózkodnak az országban és történjen meg a hatósági intézkedés. Az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban garantálni kell polgáraink biztonságát és vagyonuk védelmét. Az eddigi fellépésünknek volt ugyan foganatja, de számunkra a munkánk eredményességének a legnagyobb visszaigazolása, ha a migránsáradattal sújtott emberek újra visszanyerik a biztonságérzetüket.

 

  1. Infrastruktúra, gazdaságfejlesztés és közösségi összetartozás

 

Ragaszkodunk ahhoz, hogy a közigazgatási körzetek területeinek és határainak meghatározásakor, az állami intézmények átszervezésénél (Köztársasági Földmérő Intézet), valamint a fejlesztési területek meghatározásánál vegyék figyelembe a térségi, a közlekedési, a gazdasági és egyéb összeköttetéseket, mint ahogyan azt a VMSZ elérte az elfogadott módosító indítványával, amelynek értelmében regionális gazdasági kamarákat hozhatnak létre több olyan önkormányzat területére vonatkozóan, amelyek különböző közigazgatási körzethez tartoznak. 

Befejezzük a Belgrád–Budapest vasúti folyosó kiépítését és a Szabadka–Szeged vasúti szakasz felújítását a Szerb Köztársaság területén, keressük a pénzügyi forrásokat a Szabadka–Baja vasúti szakasz kivitelezésére. Befejezzük a horgosi határátkelő felújítását és bővítését, mindent megteszünk, hogy növeljék a többi határátkelő kapacitását, hogy meghosszabbítsák a 7-től 19 óráig nyitva tartó határátkelők munkaidejét. Mindent megteszünk, hogy az Y-elágazás fejlesztése során mielőbb kiépüljön még két felüljáró, a pacséri úton, valamint a Kelebia–Mélykút szakaszon. Célunk, hogy kiépüljön a Szabadka–Zenta közötti új közúti szakasz, kiépüljenek a kerülőutak (Magyarkanizsánál, Zentánál és Temerinnél), valamint felújítsuk a Topolya–Kishegyes–Szenttamás utat, a Feketetó és Oroszlámos között húzódó állami útszakaszt. Elkerülhetetlen egy út kiépítése Bezdán és Béreg között, hogy lehetővé váljon e határátkelő megnyitása a nehéz teherforgalom számára. Síkraszállunk az ipari övezetek infrastruktúrájának kiépítéséért: úthálózat, bekötőutak, közvilágítás. Folytatjuk a topolyai szennyvíztisztító kiépítését, a Krivaja folyó szennyezett szakaszának szanálását, a kishegyesi és a szenttamási szennyvíztisztító telep kiépítését, a Nagykikinda és a Tisza-mente ivóvízgyár elképzeléseinek megvalósítását. Fontos a topolyai és a palicsi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, mert így megőrizhetjük vizeink tisztaságát, a Topolyai-tó, a Palicsi-tó és a Ludasi-tó vízminőségét és biodiverzitását. Célunk, hogy Törökbecsénél a Tisza folyón legyen egy újabb vízi forgalmat áteresztő folyosó. Különös figyelmet szentelünk mindenütt az ivóvíz- és a szennyvízhálózatok kiépítésére és felújítására, az utcák aszfaltozására és a kerékpárutak kiépítésére. Befejezzük a palicsi Wellness SPA központ és Aquapark, valamint a szabadkai Népszínház kiépítését. Odafigyelünk a helyi és a regionális vasúti hálózat fenntartására. Külön figyelemmel követjük a Bajsa és a Szamos jégvédelmi rendszerek radarközpontjainak automatizálási projektjével kapcsolatos munkálatokat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Szerbia Útjai közvállalat tervezett éves eszközeinek legalább a 20%-át a Vajdaság AT területén folyó útfenntartási, javítási és útépítési munkálatokra fordítsa, valamint hogy az állami úthálózat prioritást élvező beruházásai között megfelelő arányban szerepeljenek a Vajdaság AT területén kivitelezendő beruházások. A Szerbia 2025 beruházási program keretében újabb esélyt látunk a helyi úthálózat kiépítésére. 

Mindent megteszünk, hogy polgáraink életszínvonala, beleértve a béreket, folyamatosan emelkedjen, a verseny- és a közszférában egyaránt.

A Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programmal a Prosperitati Alapítvány pályázatain keresztül a mezőgazdasági termelők, valamint a kis- és közepes vállalkozások támogatásának folytatását célozzuk meg a 2019–2022 közötti második fejlesztési ciklusban, különös tekintettel a mezőgazdasági feldolgozóipar támogatására, valamint a vajdasági idegenforgalmi védjegy kiépítésére és fejlesztésére, amelynek célja újabb munkahelyek teremtése, illetve gazdasági feltételek biztosítása a munkaerő itthontartására. Magyarország Kormánya az újabb fejlesztési ciklusban szinte megkétszerezi a vissza nem térítendő támogatásokra szánt keretösszeget. Különös figyelmet fordítunk a fiatal házaspárok folyamatos támogatására, hogy házvásárlással otthont teremtsenek, a szülőföldjükön éljenek és dolgozzanak. Emellett fontosnak tartjuk az ipari innováció serkentését is. A Prosperitati Alapítvány pályázatai eljutnak minden magyarlakta településre a jövőben is.

Az ifjúság számára szintén minden körülményt meg kell teremteni, ami az életpálya megtervezéséhez szükséges. A civil szervezetek munkájának segítésével továbbra is igyekszünk mindenki számára megadni a lehetőséget, hogy megvalósítsák elképzeléseiket. 

 

  1. Nemzeti kisebbségi jogvédelem

 

Az alkotmánymódosítás folyamatában azért szállunk síkra, hogy a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait szabályozó törvények sarkalatos törvények legyenek, és hogy még pontosabban meghatározzák a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak helyét a jogi és a politikai rendszeren belül.

Továbbra is síkraszállunk a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait szabályozó, törvények teljes körű alkalmazásáért a művelődésben, a közoktatásban, a tömegtájékoztatásban és a hivatalos nyelvhasználatban, valamint a többi törvény összehangolásáért az egyéni és kollektív kisebbségi jogokat szabályozó rendelkezésekkel; a törvényben előírt pozitív diszkrimináció teljes alkalmazásáért, annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozó egyének hatékonyan részt vegyenek a művelődési, a szociális és a gazdasági életben, valamint a közügyekben, mindaddig, amíg a nemzeti kisebbségek megfelelő arányú képviseletét el nem érik. Különös figyelmet kell fordítanunk a helyzet elemzésére azon kritériumok és intézkedések meghatározása érdekében, amelyek előírják a nemzeti kisebbségek megfelelő részarányának elérését a közszférában.

Mindent elkövetünk, hogy Szabadkán legyen a székhelye annak az iskolaigazgatóságnak, amely a minisztérium külső szervezeti egységeként működne, és illetékessége alá tartoznának Szabadka város, valamint Topolya, Kishegyes, Ada, Zenta és Magyarkanizsa község oktatási intézményei.

Folytatjuk a konkrét kritériumok meghatározását annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló diákok esetében jóváhagyják a kis létszámú tagozatok megnyitását, a pozitív diszkriminációval összhangban. Arra törekszünk, hogy azokban az általános iskolákban, amelyekben kizárólag magyar nyelven folyik a tanítás, valamint a magyar kisebbség számára kiemelt jelentőségű művelődési intézményekben is befejeződjön a már megkezdett alapítói jogok részleges átruházása a Magyar Nemzeti Tanácsra.

Fokozottan odafigyelünk, hogy időben, megfelelő mennyiségben biztosítsuk a magyar nyelvű tankönyveket, a tanterveket és programokat, amelyek kiemelt jelentőségűek a nemzeti kisebbségek számára. 

Ragaszkodunk a Nyelvhasználati törvény következetes alkalmazásához.

Továbbra is támogatjuk művelődési intézményeinket, egyesületeinket, valamint a közösségépítő rendezvényeket és fesztiválokat.

 

  1. Környezetvédelem

 

Arra törekszünk, hogy tovább fejlődjön a levegőminőség-ellenőrző rendszer, minél több mérőállomás és mérőhely létesüljön, amelyek nyomon követik a levegő minőségét. A környezetvédelem megköveteli a szilárd hulladék tárolási problémájának az ökológiai normákkal összhangban történő megoldását, ennek értelmében azon dolgozunk, hogy mielőbb elkészüljön az illegális és régi szeméttelepek adatbázisa, hogy a feltérképezést követően azokat felszámoljuk, és ellenőrizhető módon kezeljük. Támogatjuk továbbá az önkormányzatokban az összes érdekelt fél aktív részvételét a helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában (a begyűjtéstől kezdve, a szállításon és újrafeldolgozáson keresztül az újrahasznosításig), a Szerb Köztársaság 2019–2024 közötti Hulladékgazdálkodási stratégiájával összhangban. 

Az önkormányzatokkal együttműködve azért szállunk síkra, hogy a környezetvédelmi és környezetgazdálkodási illetékek céleszközként csakis környezetvédelmi vagy környezetgazdálkodási célokat szolgálhassanak. Külön figyelmet fordítunk az alternatív energiát előtérbe helyező beruházási projektekre (biomassza felhasználása, szélerőmű parkok létrehozása, biogázüzemek, napelemek és szennyvíztisztító telepek építése). 

Mivel a műanyag szennyezi leginkább a környezetünket, ezért síkraszállunk az üvegbe történő csomagolás minél szélesebb körű visszaállításáért.

 

  1. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

 

Követeljük, hogy a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank szakembereivel folytatott megbeszéléseket követően, a kistermelők a nyugdíjbiztosítási járulékaikat a bevételeikkel és a jövedelmükkel arányosan fizessék be. Mindent megteszünk a kamatleírásért és a tartozás átütemezéséért, valamint azért, hogy lehetővé tehessük a mezőgazdasági termelőknek, hogy mindenki maga dönthesse el, akar-e a nyugdíjrendszer része lenni vagy sem.

A VMSZ továbbra is megadja a támogatást a falugazdászoknak, akik tanácsadói szerepkört látnak el, ezzel is a mezőgazdasági termelők érdekét szolgálva.

Ugyancsak támogatjuk a mezőgazdasági termelőket egyesítő gazdaszervezeteket, különösen a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségét.

Odafigyelünk a fiatal gazdálkodókra, szakmai képzéseket szervezünk, hogy megismerjék a támogatások felhasználása, a többéves bérleti jogok és/vagy a mezőgazdasági földterület bérlése és vásárlása feltételeit. 

Tekintettel az éghajlatváltozásra, amely negatív hatással van a mezőgazdaság valamennyi ágazatának termelékenységére, továbbra is támogatni fogjuk azon projektek folytatását, amelyek az új öntöző- és vízelvezető rendszerek fejlesztését és építését célozzák meg.

Különös figyelmet fordítunk az Élelmiszerbiztonsági törvény és a kistermelői rendeletek következetes alkalmazására és segíteni kívánjuk az állati és a növényi eredetű élelmiszerrel foglalkozó kistermelőket a termékeik könnyebb előállításában és piacra juttatásában.

 

  1. Egészségügy

 

Lakhelyétől függetlenül minden betegnek elérhetővé kell tenni a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást. Ezen elv mentén az elmúlt időszakban a VMSZ három angio-terem kialakítását is támogatta Szabadkán, Zomborban és Nagybecskereken. A Zentai Közkórháznak CT gépet biztosítottunk, amivel az intézmény ismét betöltheti a régióban az őt megillető helyét, felveheti a versenyt más egészségügyi intézményekkel az ellátás tekintetében, és a vonzáskörzetébe tartozó betegek számára lehetővé válik, hogy időben, a közvetlen környezetükben végezzék el a vizsgálatokat. Folytatni kívánjuk az egészségügyben jelentkező több évtizedes gondok szisztematikus megoldását. Törekszünk a vajdasági köz- és szakkórházak (elsősorban Zentán, Szabadkán és Zomborban), egészségházak felújítására, a szolgáltatások szintjének emelésére és a modern diagnosztikai és terápiás eszközök bevezetésére. Támogatjuk a Szabadkai Közkórház Vérátömlesztő Szolgálatának átszervezési folyamatát, hogy a vérátömlesztő osztály megmaradjon, és olyan szakintézménnyé váljon, amelyben engedélyezett a vér- és vérösszetevők gyűjtése, vizsgálata, feldolgozása, tárolása és elosztása. Külön figyelmet fordítunk a szülészetek és az újszülött részlegek akkreditálására vonatkozó szabványok betartására, mivel ezzel a kismamák és az újszülöttek egészségügyi ellátásának színvonalát javíthatjuk. Támogatjuk az olyan intézkedések bevezetését és szabványok tiszteletben tartását, amelyek javítják a várandós nők, a kismamák és a szoptató anyák munkahelyi biztonságát és egészségét.

A VMSZ álláspontja szerint az egészségügyi intézmények felújítása és a szükséges felszerelések beszerzése mellett az emberi erőforrás a minőségi egészségügyi ellátás kulcsfontosságú előfeltétele, mint a minőségi egészségügyi rendszer legfontosabb és nélkülözhetetlen eleme. 

 

  1. Sport

 

A fiatal generációk hasznos időtöltése, közösséghez való tartozásának kialakítása is kiemelt jelentőségű feladat. Különösen odafigyelünk a sporttevékenységek népszerűsítésére a kora gyermekkortól a felnőttkorig. Tavaly leraktuk a Vajdasági Birkózó Akadémia alapkövét Magyarkanizsán, és az idén elkezdődhet az építkezés, amely magában foglal egy diákotthont is. A Topolyai Labdarúgó Akadémia kiépítése lehetőséget biztosít tanulásra, edzésre és versenyzésre minden életkorban, az utánpótlástól a felnőtt csapatig. Az elkövetkező években arra törekszünk, hogy újabb sportakadémiák nyíljanak. Tervezzük a zentai Úszó és Vízilabda Akadémia megalapítását és kiépítését. Jégkorong Akadémiát szeretnénk létrehozni Szabadkán, Evező Akadémiát Palicson, Adán pedig Kézilabda Akadémiát, valamint Asztalitenisz Akadémiát Csóka – Zenta központtal. A sportlétesítmények építése az akadémiai rendszerben minden fiatal és tehetséges sportoló számára lehetőséget biztosítana a kiváló edzési feltételek mellett a kollégiumi ellátásra is.

Különös figyelmet fordítunk majd a szabadkai Városi Stadion felújításának befejezésére, hogy a létesítmény megfeleljen az UEFA szabvány 4. fokozata követelményeinek. 

 

 

Közösség. Fejlődés. Jövő.