Skip to main content

Statut

Skupština Saveza vojvođanskih Mađara je na sednici održanoj 04.maja 2019. godini u Doroslovu donela

STATUT

SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Savez vojvođanskih Mađara osnovan je sa težnjom da podstiče jedinstvo, delovanje i samoorganizovanje vojvođanskih Mađara, njihovo povezivanje u jezičkom, kulturnom, društvenom i ekonomskom pogledu sa maticom, kao i sa Mađarima u Karpatskom basenu i svetu, sa istovremenim jačanjem odnosa sa narodima sa kojima vojvođanski Mađari zajedno žive.

Savez vojvođanskih Mađara (u daljem tekstu: SVM) je politička stranka čiji je osnovni dokument ovaj Statut.

Član 2.

Naziv stranke:

 • na srpskom jeziku ćiriličkim pismom: SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
 • na srpskom jeziku latiničkim pismom: SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
 • na mađarskom jeziku: VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG

Skraćeni naziv stranke:

 • na srpskom jeziku ćiriličkim pismom: SVM
 • na srpskom jeziku latiničkim pismom: SVM
 • na mađarskom jeziku: VMSZ

Sedište stranke: Subotica, Trg žrtava fašizma 9.

Član 3.

SVM ima pečat kojim overava svoje poslovanje i platni promet.

Pečat je okruglog oblika, promera od 40 mm, sa po rubovima ispisanim tekstom na mađarskom jeziku i srpskom jeziku ćiriličkim i latiničkim pismom:

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – Szabadka
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Subotica
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Subotica

U sredini pečata je simbol SVM-a, stilizovano drvo života.

Ostali pečati SVM-a obeleženi su rimskim brojevima.

Centralna kancelarija SVM-a vodi posebnu evidenciju o pečatima koje koristi politička stranka.

Član 4.

SVM je pravno lice sa pravima i obavezama sadržanim u važećim propisima, u ovom Statutu i drugim dokumentima donetima od strane organa političke stranke.

SVM pred trećim licima i državnim organima predstavlja i zastupa predsednik SVM-a.

II CILjEVI I ZADACI

Član 5.

Ciljevi SVM-a su da:

 • vrši političko zastupanje interesa vojvođanskih Mađara i afirmiše manjinsku samoupravu,
 • preko svojih predstavnika učestvuje u radu Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Evropskog parlamenta, republičke i pokrajinske skupštine i izvršne vlasti, lokalnih samouprava i mesnih zajednica,
 • svojim delovanjem služi onima koji se izjašnjavaju kao Mađari, pojedincima i organizacijama koje pripadaju mađarskoj zajednici,
 • doprinese ostvarenju široke autonomije Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • podržava očuvanje jezika, kulture i identiteta Mađara,
 • ostvari punu i pravu ravnopravnost vojvođanskih Mađara na svim područjima ekonomskog i javnog života,
 • jača veze među raznim grupama Mađara, neguje njihovo nacionalno jedinstvo,
 • podstiče jedinstvo Mađara i doprinese poboljšanju kohezije između mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini i mađarske nacije,
 • da jača veze Mađara sa narodima sa kojima zajedno živi,
 • sarađuje, neguje i razvija odnose vojvođanskih Mađara sa regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Član 6.

Prioritetni zadaci SVM-a su:

 • ostvarenje autonomije vojvođanske mađarske nacionalne zajednice,
 • negovanje mađarskog jezika, kulture i identiteta, zaštita i obnavljanje postojećih istorijskih spomenika mađarske kulture i podizanje novih, ostvarivanje razumevanja i uzajamnog uvažavanja među onima koji mađarski jezik i kulturu smatraju svojim,
 • da nacionalni sastav zaposlenih u javnoj upravi, pravosuđu, državnim i javnim preduzećima i javnim ustanovama oslikava nacionalnih sastav stanovništva područja na kojima ovi organi funkcionišu,
 • podržavanje društvenog samoorganizovanja Mađara - osnivanje organizacija, udruženja, stručnih krugova i grupacija – u oblastima obrazovanja, vaspitanja, informisanja, upotrebe jezika, nauke i kulture,
 • podrška sticanja mađarskog državljanstva na osnovu pojedinačnih zahteva, bez napuštanja rodnog kraja,
 • podržavanje i razvoj lokalnih samouprava, naselja, kao i ekonomskih inicijativa,
 • ostvarivanje socijalne i pravne sigurnosti za Mađare u Vojvodini kao i ljudskih i manjinskih prava garantovanih od strane države,
 • razvoj privrede i poljoprivrede, izrada i implementacija programa za stvaranje radnih mesta i rešavanje stambenih potreba, socijalnog i zdravstvenog programa,
 • obezbeđivanje zaštite i nepovredivosti privatne svojine,
 • insistiranje na mađarsko - srpskom istorijskom pomirenju i restituciji,
 • zalaganje za rehabilitaciju lica lišenih prava, odnosno bespravno osuđenih za vreme diktatura i njihovo državno obeštećenje,
 • očuvanje i jačanje saradnje sa tradicionalnim crkvama vojvođanskih Mađara,
 • regionalizacija, kao i izgradnja i jačanje međuregionalnih odnosa,
 • aktivni doprinos ispunjavanju uslova za sticanje članstva u Evropskoj uniji,
 • izgradnja svestranih veza sa postojećim i novoosnovanim organizacijama, institucijama i stručnim grupacijama Mađara,
 • produbljivanje jedinstva Mađara u Vojvodini i u svetu,
 • upoznavanje i promovisanje života i interesa vojvođanskih Mađara u zemlji i inostranstvu,
 • punopravno članstvo SVM-a u Evropskoj narodnoj partiji,
 • aktivno političko delovanje u Evropskom parlamentu.

Član 7.

SVM može da se udruži sa domaćim i evropskim političkim strankama i stranačkim asocijacijama.

Odluku o udruživanju donosi Skupština SVM-a, a odluke o sprovođenju zadataka proisteklih iz ove vrste članstva donosi Predsedništvo SVM-a.

III ČLANOVI SVM-A, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 8.

Član SVM-a može da postane svaki punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji prihvata Statut i Program SVM-a, ima želju da aktivno učestvuje u radu SVM-a, a ovu svoju nameru izrazi potpisivanjem izjave o pristupanju.

Član druge političke stranke ne može da bude član SVM-a.

Član 9.

Članstvo SVM-a sastoji se od:

 • redovnih članova i
 • članova simpatizera.

SVM-u može kolektivno da pristupi i druga mađarska politička stranka, ukoliko o tome odluku donese odgovarajući organ stranke koja izrazi nameru za pristupanjem.

Odluku o prihvatanju molbe za kolektivnim pristupanjem donosi Skupština SVM-a.

Član 10.

Izjavu o pristupanju koja ujedno predstavlja i zahtev za prijem u individualno članstvo SVM-a, na osnovu predloga nadležne mesne organizacije, a po pribavljanju mišljenja nadležne opštinske, gradske i okružne organizacije, prihvata Predsedništvo SVM-a.

O individualnom članstvu članova političke stranke koja kolektivno pristupa SVM-u odlučuje Predsedništvo SVM-a.

Predsedništvo ima pravo da u opravdanom slučaju odbije pristupanje SVM-u pojedinih članova stranke koja kolektivno pristupa.

Individualni član stranke koja kolektivno pristupa SVM-u obavlja svoje aktivnosti u mesnoj organizaciji SVM-a u svom mestu stanovanja ili u najbližoj mesnoj organizaciji, na osnovu odluke Predsedništva SVM-a.

Detaljna pravila postupka prijema članova utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu.

Svaki član dobija člansku kartu.

Član 11.

Članstvo prestaje:

 • smrću člana,
 • njegovim istupanjem,
 • brisanjem iz evidencije o članovima,
 • isključivanjem i
 • ukoliko član pristupi drugoj registrovanoj političkoj stranci.

Detaljna pravila isključenja - primenom člana 14. i 15. ovog Statuta - uređuje Disciplinski pravilnik. Detaljna pravila koja se odnose na druge slučajeve prestanka članstva uređuje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i radu.

Član 12.

SVM u elektronskoj formi vodi evidenciju o svojim članovima.

Evidencija o članovima sadrži: redni broj člana, titulu člana, ime i prezime člana, devojačko prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, mesto rođenja, prebivalište i adresu, ime i prezime oba roditelja, broj članske karte, naziv mesne i opštinske/gradske/okružne organizacije, naziv mesne zajednice, kontakte člana, školsku spremu, zanimanje, naziv radnog mesta, poznavanje stranih jezika i rada na računaru, oblasti kojima želi da se bavi u okviru stranačkog rada, datum učlanjenja i prestanka članstva.

SVM vodi posebnu evidenciju o svojim preminulim članovima koja čini sastavni deo evidencije članova.

Član 13.

Pored redovnih članova i članovi simpatizeri imaju pravo da učestvuju u radu i na manifestacijama SVM-a.

Samo redovan član ima pravo da bira i da bude biran u organe SVM-a.

Član 14.

Obaveze redovnog člana su:

 • da poštuje odredbe Statuta i Programa SVM-a (u daljem tekstu: osnovnih dokumenata) i druge pravilnike, kao i odluke Skupštine, Saveta, Predsedništva i onih mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija čiji je član,
 • da svojom intelektualnom, moralnom i – u skladu sa svojim mogućnostima – materijalnom  podrškom potpomogne ostvarivanje ciljeva SVM-a,
 • da obavesti predsednika mesne organizacije ili opštinsku, gradsku, okružnu ili centralnu kancelariju SVM-a o promeni svojih ličnih podataka,
 • da ispuni svoje preuzete obaveze.

Obaveze člana simpatizera su:

 • da podržava Program SVM-a i stranačke inicijative,
 • da učestvuje na manifestacijama SVM-a, kao i u stranačkim aktivnostima.

Član 15.

U slučaju kršenja odredaba osnovnih dokumenta, drugih pravilnika SVM-a, odnosno odluka Skupštine, Saveta i Predsedništva, odnosno delovanja kojim se narušava ugled SVM-a ili koji je u suprotnosti sa interesima stranke, Disciplinska komisija SVM-a (u daljem tekstu: Disciplinska komisija) može:

 • da se javno ogradi od člana SVM-a,
 • da inicira smenu člana sa funkcije koju vrši u SVM-u, kao i sa funkcije na koju je kandidovan, odnosno izabran od strane organa SVM-a u predstavničkim telima, izvršnoj vlasti, preduzećima i ustanovama,
 • da isključi člana iz SVM-a.

Član 16.

Izricanju mera iz člana 15. Statuta prethodi postupak i utvrđivanje činjenica od strane Disciplinske komisije, na osnovu kojeg komisija donosi svoju odluku.

Protiv prvostepene odluke komisije član SVM-a protiv koga se vodi postupak, član SVM-a koji je pokrenuo postupak ili predsednik SVM-a mogu da podnesu žalbu Savetu SVM-a koja odlaže izvršenje.

Odluka Saveta je pravosnažna i izvršna.

Detaljna pravila disciplinskog postupka uređuje Disciplinski pravilnik.

Član 17.

U slučaju kada organi, odnosno pojedini članovi organa mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija krše odredbe osnovnih dokumenata, odnosno odluke Skupštine, Saveta i Predsedništva SVM-a, Savet SVM-a može da suspenduje rad ovih organa, odnosno njihove pojedine članove i da istovremeno donese odluku o pokretanju postupka preispitivanja članstva odgovornih lica, a može da naloži i održavanje vanrednih unutarstranačkih izbora u organizacijama koje odredi.

Postupak preispitivanja članstva i vanredne unutarstranačke izbore treba sprovesti u roku od 30 dana od donošenja odluke.

Savet može da donese odluku o promeni statusa redovnog člana u člana simpatizera na određeno vreme.

Detaljna pravila postupka preispitivanja članstva i održavanja vanrednih unutarstranačkih izbora uređuje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i radu.

IV UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA SVM-A

Član 18.

SVM se sastoji od svih svojih članova.

Na području opština Ada, Čoka, Mali Iđos, Kanjiža, Bečej, Bačka Topola i Senta, kao i na području gradova Subotice i Novog Sada, novu mesnu organizaciju, može da osnuje najmanje 50 redovnih članova, uz saglasnost Saveta SVM-a.

Na području opština i gradova koji nisu navedeni u prethodnom stavu, novu mesnu organizaciju može da osnuje najmanje 15 redovnih članova.

Broj redovnih članova propisanih u prethodnim stavovima za osnivanje novih mesnih organizacija ne utiče na rad mesnih organizacija osnovanih do dana donošenja ovog Statuta koje nastavljaju sa radom sve dok se broj njihovih članova ne smanji ispod 10.

Mesne organizacije mogu da osnuju opštinsku organizaciju u onim opštinama na čijim područjima su osnovane najmanje 2 mesne organizacije.

U jedinicama lokalne samouprave koje imaju status grada, mesne organizacije osnivaju gradsku organizaciju.

Okružnu organizaciju osnivaju mesne organizacije sa teritorije dve ili više opština koje nemaju mogućnost da osnuju opštinsku organizaciju, ali zbog geografske povezanosti ili drugih svojstava čine jednu celinu.

Ukoliko mesna organizacija nema mogućnost da na osnovu prethodnog stava osnuje okružnu organizaciju ili da pristupi već postojećoj, uz saglasnost Saveta SVM-a, priključuje se najbližoj opštinskoj ili gradskoj organizaciji.

Organizacionu strukturu mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija uređuje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i radu.

SVM može da osnuje i radna tela.

Član 19.

Organi SVM-a su:

 • Skupština,
 • Savet,
 • Predsednik,
 • Predsedništvo,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Disciplinska komisija i
 • Direktor stranke.

Član 20.

Organ opštinskih, gradskih i okružnih organizacija je predsedništvo.

Ako broj redovnih članova opštinske, gradske i okružne organizacije prelazi 500, one mogu da izaberu i savet.

Organi mesne organizacije su:

 • skupština članova i
 • predsedništvo.

Unutrašnju organizaciju, organe, način izbora organa i rad mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija uređuju njihovi statuti, usklađeni sa Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a.

Saglasnost na statut, kao i na izmene statuta mesne organizacije daje predsedništvo opštinske, gradske i okružne organizacije.

Saglasnost na statut, kao i na izmene statuta opštinskih, gradskih i okružnih organizacija daje Savet.

Skupština

Član 21.

Najviši organ SVM-a je Skupštine koja zaseda najmanje jednom godišnje.

Sednicu Skupštine saziva Savet.

Član 22.

Skupštinu čine:

 • članovi Saveta,
 • 275 delegata mesnih organizacija,
 • funkcioneri utvrđeni Statutom.

Bez prava odlučivanja u radu Skupštine učestvuju članovi Nadzornog odbora, Disciplinske komisije i predsednici centralnih foruma.

Odlukom o sazivanju sednice Skupštine, Savet može da na sednicu Skupštine bez prava odlučivanja pozove i druga lica.

Član 23.

Mesnim organizacijama pripada broj delegata proporcionalan broju članova mesnih organizacija, s tim, da svaka mesna organizacija ima najmanje jednog delegata na Skupštini.

Broj ostalih delegata pojedinih mesnih organizacija određuje Savet, srazmerno broju članova mesne organizacije.

Delegate biraju skupštine članova mesnih organizacija, javnim glasanjem.

Predlog za delegata može podneti predsedništvo mesne organizacije i redovni članovi SVM-a prisutni na sednici skupštine članova mesne organizacije.

Ukoliko na osnovu broja članova mesne organizacije, mesnoj organizaciji pripada više od dva delegata na Skupštini, jedan delagat mora biti pripadnik manje zastupljenog pola.

Član 24.

U smislu člana 22. Statuta sledeći redovni članovi SVM-a su po funkciji članovi Skupštine:

 1. poslanici u Evropskom parlamentu
 2. narodni poslanici, članovi Vlade Republike Srbije i državni sekretari,
 3. pokrajinski poslanici, članovi Vlade AP Vojvodine, zamenici i pomoćnici pokrajinskih sekretara,
 4. najviši funkcioner u određenoj jedinici lokalne samouprave, i to po sledećem prioritetnom redosledu: predsednik opštine/gradonačelnik ili predsednik skupštine ili zamenik predsednika opštine/zamenik gradonačelnika, ili potpredsednik skupštine,
 5. predsednik i potpredsednici Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i članovi izvršnog organa nacionalnog saveta.

Član 25.

Nadležnosti Skupštine SVM-a su:

 • donošenje i izmena Statuta,
 • donošenje i izmena Programa SVM-a,
 • razmatranje i usvajanje izveštaja o radu u periodu između dve sednice Skupštine, koji podnosi Predsednik SVM-a,
 • izbor Saveta i Predsednika SVM-a,
 • usvajanje zahteva za kolektivno pristupanje druge mađarske političke stranke SVM-u,
 • donošenje odluke o udruživanju u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu i spajanju sa drugom političkom strankom,
 • donošenje odluke o prestanku rada SVM-a, kao i odluke o načinu raspolaganja njegovom imovinom u slučaju prestanka rada,

Skupština vrši izbor Saveta i Predsednika SVM-a svake četiri godine, ali na osnovu svoje odluke može to učiniti na bilo kojoj sednici.

Član 26.

Skupština može punovažno odlučivati ukoliko je na sednici prisutno više od polovine članova.

Svoje odluke Skupština donosi većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno od prethodnog stava odluka o prestanku rada SVM-a i izmeni Statuta donosi se većinom glasova svih članova Skupštine.

Ostala pitanja od značaja za postupak donošenja odluka na sednici Skupštine, utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Savet

Član 27.

U periodu između dve sednice Skupštine, Savet je najviši organ SVM-a koji čine Predsednik SVM-a i ima 50 članova izabranih od strane Skupštine.

Mandat Saveta traje četiri godine.

Savet zaseda najmanje deset puta godišnje.

U Savetu sledeće grupe opštinskih, gradskih i okružnih organizacija imaju po 10 članova:

 • opštinske organizacije u Adi, Kanjiži i Senti,
 • opštinske organizacije u Kovačici, Čoki, Žitištu, Kovinu, Novoj Crnji, Kikindi, Pančevu, Novom Bečeju i Novom Kneževcu, gradska organizacija u Zrenjaninu i okružna organizacija Vršac - Bela Crkva,
 • opštinske organizacije u Baču, Bečeju, Bačkoj Palanci, Srbobranu i Temerinu, gradske organizacije u Novom Sadu i Beogradu i okružna organizacija u Sremu,
 • opštinske organizacije u Malom Iđošu i Bačkoj Topoli i okružne organizacije u Kuli i Zapadnoj Bačkoj,
 • gradska organizacija u Subotici.

Od kandidata za članove Saveta iz pojedinih grupa opštinskih, gradskih i okružnih organizacija, 10 kandidata sa najviše dobijenih glasova na Skupštini postaju članovi Saveta.

Ukoliko se nakon usvajanja ovog Statuta ukidanjem postojećih okružnih organizacija osnuju nove opštinske i gradske organizacije, novoosnovane organizacije će pripadati onoj grupi opštinskih, gradskih i okružnih organizacija kojoj u ovom trenutku pripada okružna organizacija koja će se osnivanjem novih opštinskih i gradskih organizacija ukinuti.

Skupština bira članove Saveta tajnim glasanjem, iz reda redovnih članova SVM-a, sa liste koja obavezno sadrži više kandidata od broja članova Saveta koji se bira.

Postupak kandidovanja uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu, u skladu sa Statutom.

Član 28.

Ukoliko u periodu između dve izborne Skupštine nekom od članova Saveta prestane mandat, Savet može da na njegovo mesto kooptira novog člana na osnovu izbornih rezultata Skupštine, i to iz one grupe opštinskih, gradskih i okružnih organizacija kojoj je pripadao član Saveta čiji je mandat prestao.

U slučaju da su dva ili više kandidata osvojila isti broj glasova na izbornoj Skupštini, rezultati kandidata sa istim brojem glasova se utvrđuju po abecednom redu njihovog prezimena.

Član 29.

Nadležnosti Saveta SVM-a su da:

 • utvrđuje političke stavove u skladu sa Statutom i Programom SVM-a,
 • saziva sednicu Skupštine,
 • priprema i razmatra nacrte i predloge koji se upućuju Skupštini,
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a,
 • donosi Disciplinski pravilnik,
 • utvrđuje iznos članarine i dopunske članarine,
 • iz reda svojih članova bira predsednika Saveta, zamenika predsednika Saveta, Predsedništvo i potpredsednike SVM-a i može da ih razreši pre isteka mandata,
 • bira članove Nadzornog odbora i Disciplinske komisije i može da ih razreši pre isteka mandata,
 • u skladu sa članom 28. Statuta donosi odluku o kooptiranju novog člana Saveta u slučaju kada članu Saveta prestane mandat u periodu između dve izborne Skupštine,
 • usvaja godišnji budžet SVM-a,
 • usvaja godišnje finansijske izveštaje Nadzornog odbora,
 • daje saglasnost na osnivanje mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija,
 • daje saglasnost na statute i izmene statuta opštinskih, gradskih i okružnih organizacija,
 • daje saglasnost na osnivanje centralnih foruma,
 • može da osnuje radna tela,
 • iz reda svojih članova može da izabere poverenike za podršku radu opštinskih, gradskih i okružnih organizacija, odnosno za obavljanje drugih poslova,
 • utvrđuje broj delegata koji na sednici Skupštine predstavljaju pojedine mesne organizacije, i to u srazmeri sa brojem članova mesnih organizacija,
 • utvrđuje broj kandidata za članove Saveta koji pripada pojedinim opštinskim, gradskim i okružnim odborima, i to u srazmeri sa brojem članova opštinskih, gradskih i okružnih organizacija,
 • potvrđuje listu kandidata za članove Saveta,
 • daje saglasnost na liste kandidata za odbornike u skupštinama jedinice lokalne samouprave,
 • utvrđuje listu kandidata za Evropski parlament, republičku i pokrajinsku skupštinu i Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine,
 • daje saglasnost na predloge za kandidovanje na političke funkcije na lokalnom nivou (predsednik opštine/gradonačelnik, predsednik skupštine, zamenik predsednika opštine/zamenik gradonačelnika, potpredsednik skupštine),
 • odlučuje o predlozima kandidata na funkcije u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine i u izvršnoj vlasti na republičkom i pokrajinskom nivou, kao i o podršci kandidatima za upravljanje preduzećima i ustanovama na republičkom i pokrajinskom nivou,
 • odlučuje o predizbornoj i postizbornoj saradnji i koalicionim sporazumima na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou,
 • odlučuje u drugom stepenu u disciplinskim postupcima,
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom i drugim pravilnicima, kao i odlukama Skupštine.

Član 30.

Savet može da odlučuje punovažno ako na sednici prisustvuje većina njegovih članova.

Savet svoje odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

U radu Saveta bez prava odlučivanja učestvuju predsednici opštinskih, gradskih i okružnih organizacija koje nemaju svoje predstavnike u Savetu.

Predsednik Saveta može da na sednicu Saveta pozove i druga lica koja u radu Saveta učestvuju bez prava odlučivanja.

Član 31.

Na predlog Predsednika SVM-a, Savet bira iz svojih redova javnim glasanjem predsednika Saveta koji saziva sednice Saveta i njima predsedava.

Savet na predlog predsednika Saveta iz svojih redova bira javnim glasanjem zamenika predsednika Saveta, koji zamenjuje predsednika Saveta u slučaju njegove odsutnosti.

Predsedništvo

Član 32.

U periodu između sednica Saveta, Predsedništvo je najviše telo SVM-a i izvršni organ SVM-a.

Predsedništvo ima 21 člana.

Predsednik SVM-a i potpredsednici po funkciji su članovi Predsedništva.

U slučaju prestanka funkcije potpredsednika, potpredsedniku SVM-a prestaje članstvo u Predsedništvu.

Preostale članove Predsedništva Savet bira iz svojih redova, tajnim glasanjem.

Mandat Predsedništva traje četiri godine.

U slučaju ako predsednik Saveta ili predsednik Izvršnog odbora nisu članovi Predsedništva, oni učestvuju u radu Predsedništva bez prava odlučivanja.

Predsednik SVM-a može da na sednicu Predsedništva pozove i druga lica koja u radu Predsedništva učestvuju bez prava odlučivanja.

Član 33.

Predsedništvo:

 • sprovodi odluke Skupštine i Saveta SVM-a,
 • bira predsednika i članove Izvršnog odbora,
 • razmatra i dostavlja Savetu na utvrđivanje predlog o broju delegata koji na sednici Skupštine predstavljaju pojedine mesne organizacije,
 • razmatra i dostavlja Savetu na utvrđivanje predlog o broju kandidata za članove Saveta koji pripada pojedinim opštinskim, gradskim i okružnim organizacijama,
 • razmatra i dostavlja Savetu na potvrđivanje listu kandidata za članove Saveta,
 • razmatra i dostavlja Savetu na davanje saglasnosti listu kandidata za skupštine lokalnih samouprava,
 • razmatra i dostavlja Savetu na utvrđivanje listu kandidata za Evropski parlament, republičku i pokrajinsku skupštinu i Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine,
 • razmatra i dostavlja Savetu na odlučivanje predloge o kandidatima na funkcije u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine i u izvršnoj vlasti na republičkom i pokrajinskom nivou, kao i o podršci kandidatima za upravljanje preduzećima i ustanovama na republičkom i pokrajinskom nivou,
 • razmatra i dostavlja Savetu na davanje saglasnosti predloge za kandidovanje na političke funkcije na lokalnom nivou (predsednik opštine/gradonačelnik, predsednik skupštine, zamenik predsednika opštine/zamenik gradonačelnika, potpredsednik skupštine),
 • razmatra i dostavlja Savetu na odlučivanje predlog o predizbornoj i postizbornoj saradnji i koalicionim sporazumima na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou,
 • priprema sve predloge svih odluka koje spadaju u nadležnost Saveta,
 • usmerava političke aktivnosti SVM-a,
 • odlučuje o zahtevima za članstvo u SVM-u,
 • sprovodi zadatke koji proističu iz članstva u evropskim stranačkim asocijacijama,
 • imenuje Direktora SVM-a,
 • odlučuje o osnivanju opštinskih, gradskih i okružnih kancelarija, kao i o radno-pravnom statusu zaposlenih u kancelarijama,
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom i drugi pravilnicima, kao i odlukama Saveta.

Član 34.

Predsedništvo zaseda najmanje jedanput mesečno.

Sednice Predsedništva saziva i njima predsedava Predsednik SVM-a.

U slučaju sprečenosti Predsednika SVM-a, njega zamenjuje potpredsednik koga on ovlasti.

Predsedništvo može da donosi punovažne odluke ako sednici prisustvuje većina članova.

Predsedništvo svoje odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Predsednik SVM-a i potpredsednici

Član 35.

Predsednik predstavlja i zastupa SVM u zemlji i u inostranstvu.

Potpredsednici SVM-a predstavljaju i zastupaju SVM u zemlji i u inostranstvu, na osnovu ovlašćenja predsednika SVM-a, u okvirima datog ovlašćenja.

Predsednika SVM-a bira Skupština na mandatni period od četiri godine, neposrednim, tajnim glasanjem.

Odluka o izboru predsednika sadrži njegovo ime i prezime, prebivalište i adresu, kao i jedinstveni matični broj građana.

Tri potpredsednika SVM-a, na predlog Predsednika SVM-a, bira Savet iz svojih redova na mandatni period od četiri godine.

Mandat potpredsednika prestaje u slučaju prestanka njihovog članstva u Savetu SVM-a.

U slučaju sprečenosti Predsednika, njega zamenjuje potpredsednik koga on ovlasti.

Izvršni odbor

Član 36.

Izvršni odbor je organ Predsedništva SVM-a koji priprema odluke, odlučuje i sprovodi odluke od značaja za rad lokalnih samouprava i mesnih zajednica, ili priprema odluke, odlučuje i sprovodi odluke vezane za funkcionisanje mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija stranke.

Izvršni odbor ima predsednika i četiri člana koje iz reda članova Saveta, na predlog Predsednika SVM-a, javnim glasanjem bira Predsedništvo na mandatni period od četiri godine.

Izvršni odbor:

 • razmatra i dostavlja Predsedništvu na dalje razmatranje liste kandidata za oddbronike u skupštinama jedinice lokalne samouprave,
 • razmatra i dostavlja Predsedništvu na dalje razmatranje predloge za kandidovanje na političke funkcije na lokalnom nivou,
 • daje saglasnost na podršku kandidatima za upravljanje preduzećima i ustanovama na lokalnom nivou,
 • daje saglasnost na predizbornu ili postizbornu saradnju ili predlog koalicionog sporazuma na nivou mesnih zajednica,
 • razmatra i dostavlja Predsedništvu na dalje razmatranje predloge za predizbornu ili postizbornu saradnju ili koalicioni sporazum na lokalnom nivou,
 • razmatra i dostavlja Predsedništvu predlog za odlučivanje o zahtevu za članstvo u SVM-u,
 • razmatra i dostavlja Predsedništvu predlog za odlučivanje o inicijativama za osnivanje opštinskih, gradskih i okružnih kancelarija, kao i predloge za kadrovska rešenja u kancelarijama,
 • priprema sve druge odluke koje spadaju u nadležnost Saveta i Predsedništva, a od značaja su za rad lokalnih samouprava i mesnih zajednica, ili su vezane za funkcionisanje mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija stranke.
 • obavlja sve druge poslove utvrđene Statutom i drugim pravilnicima, kao i odlukama Saveta i Predsedništva.

Nadzorni odbor

Član 37.

 

Nadzorni odbor vrši nadzor nad imovinskim stanjem SVM-a, njegovim ekonomskim i finansijskim poslovanjem.

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Savet SVM-a, na predlog Predsednika SVM-a, javnim glasanjem, na mandatni period od četiri godine.

Član Saveta ne može da bude istovremeno i član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor na kraju svake finansijske godine obavlja unutrašnju kontrolu i njen rezultat dostavlja Savetu na usvajanje u formi pismenog izveštaja.

Disciplinska komisija

Član 38.

Sprovođenje postupka u vezi sa ponašenjem članova i organa SVM-a koje je u suprotnosti sa osnovnim dokumentima, drugim pravilnicima, kao i odlukama Skupštine, Saveta i Predsedništva SVM-a spada u nadležnost Disciplinske komisije.

Disciplinska komisija postupa u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika.

Disciplinska komisija ima pet članova, koje bira Savet SVM-a, na predlog članova Saveta, javnim glasanjem, na mandatni period od četiri godine.

Član Saveta ne može da bude istovremeno i član Disciplinske komisije.

Direktor stranke

Član 39.

Finansijske, administrativne i organizacione poslove od značaja za rad SVM-a obavlja Direktor stranke,

Direktora stranke na predlog Predsednika SVM-a imenuje Predsedništvo na mandatni period Predsedništva.

Direktor stranke:

 • je odgovoran za finansijsko poslovanje, vođenje knjiga, podnošenje izveštaja, kao i za održavanje kontakata sa državnim organima koji kontrolišu finansijsko poslovanje političkih stranaka,
 • dostavlja Savetu na usvajanje predlog godišnjeg budžeta SVM-a,
 • usmerava rad Centralne kancelarije SVM-a,
 • nadzire rad opštinskih, gradskih i okružnih kancelarija SVM-a,
 • rešava o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih, u skladu sa Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom i drugim pravilnicima, kao i odlukama Saveta, Predsedništva i Predsednika SVM-a.

Predsednik SVM-a rešava o pravima i obavezama iz radnog odnosa Direktora stranke.

Mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije

Član 40.

Predsedništvo opštinske, gradske i okružne organizacije:

 • usvaja i dostavlja na davanje saglasnosti Savetu SVM-a statut organizacije i njegove izmene,
 • sprovodi politiku utvrđenu u osnovnim dokumentima SVM-a, odnosno odlukama Skupštine, Saveta i Predsedništva,
 • podnosi inicijative i predloge Savetu, Predsedništvu i Izvršnom odboru SVM-a,
 • koordinira rad mesnih organizacija osnovanih na području opštinske, gradske i okružne organizacije,
 • daje saglasnost na statute i izmene statuta mesnih organizacija osnovanih na području opštinske, gradske i okružne organizacije,
 • daje saglasnost na osnivanje opštinskih, gradskih i okružnih foruma i obaveštava Centralnu kancelariju SVM-a o njihovom osnivanju,
 • može da inicira osnivanje opštinske, gradske i okružne kancelarije SVM-a,
 • utvrđuje listu kandidata opštinske, gradske i okružne organizacije za članove Saveta SVM-a,
 • daje saglasnost na liste kandidata za mesne zajednice,
 • utvrđuje i dostavlja Izvršnom odboru na davanje saglasnosti listu kandidata za odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave,
 • razmatra i dostavlja Predsedništvu SVM-a predlog kandidata za Evropski parlament, republičku i pokrajinsku skupštinu i Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine,
 • daje saglasnost na predlog za kandidovanje na funkcije na nivou mesnih zajednica,
 • usvaja i dostavlja na davanje saglasnosti nadležnom organu SVM-a predloge za kandidovanje na funkcije na lokalnom nivou,
 • dostavlja predloge o kandidatima na funkcije u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine i u izvršnoj vlasti na republičkom i pokrajinskom nivou, kao i o podršci kandidatima za upravljanje preduzećima i ustanovama na republičkom i pokrajinskom nivou,
 • usvaja i dostavlja na davanje saglasnosti Izvršnom odboru predlog sporazuma o saradnji ili koalicionog sporazuma sa drugim strankama na nivou mesnih zajednica,
 • usvaja i dostavlja Izvršnom odboru predlog predizbornog ili postizbornog sporazuma o saradnji ili koalicionog sporazuma sa drugim strankama na lokalnom nivou,
 • daje mišljenje o zahtevima za članstvo u SVM-u,
 • može da inicira pokretanje disciplinskog postupka,
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom i drugim prlavilnicima, kao i odlukama Saveta i Predsedništva SVM-a.

Član 41.

Način izbora predsednika, potpredsednika, predsedništva, kao i – ukoliko je formiran – saveta opštinske, gradske i okružne organizacije uređuje se njihovim statutom.

U opštinskim, gradskim i okružnim organizacijama u kojima je formiran savet, statut organizacije uređuje raspodelu nadležnosti iz člana 40. ovog Statuta između predsedništva i saveta opštinske, gradske i okružne organizacije.

Član 42.

Savet može da iz reda svojih članova na predlog Predsednika SVM-a izabere poverenike za podršku radu opštinskih, gradskih i okružnih organizacija, odnosno za obavljanje drugih poslova, na mandatni period od četiri godine.

Član 43.

Mesne organizacije:

 • sprovode politiku utvrđenu u osnovnim dokumentima SVM-a, odnosno odlukama Skupštine, Saveta i Predsedništva,
 • podnose inicijative i predloge Savetu, Predsedništvu i Izvršnom odboru SVM-a,
 • koordiniraju politički rad i druge aktivnosti na zaštiti interesa vojvođanskih Mađara koje obavljaju članovi mesne organizacije na svojim područjima delovanja,
 • obavlja druge poslove utvrđene osnovnim dokumentima SVM-a, odnosno odlukama Saveta i Predsedništva.

Član 44.

Skupština članova mesnih organizacija:

 • usvaja i dostavlja na davanje saglasnosti predsedništvu opštinske, gradske i okružne organizacije statut i izmene statuta mesne organizacije,
 • bira predsednika, potpredsednike i predsedništvo mesne organizacije,
 • bira delegate mesne organizacije za Skupštinu SVM-a,
 • dostavlja opštinskoj, gradskoj i okružnoj organizaciji predloge za kandidate za članove Saveta SVM-a,
 • usvaja i dostavlja na davanje saglasnosti predsedništvu opštinske, gradske i okružne organizacije listu kandidata za mesne zajednice,
 • dostavlja predsedništvu opštinske, gradske i okružne organizacije predloge kandidata za poslanike, odbornike i druge funkcionere na svim nivoima,

Predsedništvo mesne organizacije:

 • predlaže skupštini članova mesne organizacije delegate za Skupštinu SVM-a,
 • usvaja i dostavlja na davanje saglasnosti predsedništvu opštinske, gradske i okružne organizacije predlog za kandidovanje na funkcije na nivou mesnih zajednica,
 • razmatra i dostavlja predsedništvu opštinske, gradske i okružne organizacije predlog za saradnju ili predlog koalicionog sporazuma sa drugim strankama na nivou mesnih zajednica,
 • dostavlja Predsedništvu SVM-a predlog za odlučivanje o zahtevima za članstvo u SVM-u,
 • može da inicira pokretanje disciplinskog postupka,
 • daje saglasnost na osnivanje mesnih foruma i obaveštava Centralnu kancelariju SVM-a o njihovom osnivanju,
 • priprema predloge odluka i odluke skupštine članova mesne organizacije.

Radna tela SVM-a

Član 45.

Radna tela SVM-a su:

 • forumi i
 • stručne komisije.

Član 46.

Forum je radno telo ustanovljena u cilju međusobne saradnje članova SVM-a koji su u istovetnoj ili sličnoj životnoj situaciji.

Članstvo u forumima je dobrovoljno.

 

SVM:

 • uz učešće svojih redovnih članova pripadnika ženskog pola može da osnuje ženski forum.
 • uz učešće svojih redovnih članova mlađih od 30 godina može da osnuje omladinski forum,
 • uz učešće svojih redovnih članova penzionera može da osnuje forum penzionera.

Forumi se mogu osnovati na mesnom, opštinskom, gradskom, okružnom i centralnom nivou.

Forumi:

 • učestvuju na manifestacijama i u radu SVM-a,
 • podržavaju izborne kampanje SVM-a na svim nivoima,
 • podnose inicijative i predloge Savetu SVM-a i Predsedništvu.

Unutrašnja organizacija i rad foruma uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a, u skladu sa Statutom.

Centralni forumi

Član 47.

Organ centralnih foruma je predsedništvo koje čine predsednici opštinskih, gradskih i okružnih foruma.

Predsedništvo centralnog foruma:

 • iz svojih redova tajnim glasanjem bira predsednika i zamenika predsednika foruma, na mandatni period od četiri godine,
 • može da, u skladu sa osnovnim dokumentima SVM-a, utvrdi svoj samostalan stav po pitanjima iz oblasti rada foruma.

Predsednik centralnog foruma:

 • zastupa forum,
 • saziva i predsedava sednicama foruma,
 • predstavlja forum na sednici Skupštine.

U slučaju sprečenosti predsednika foruma, njega zamenjuje zamenik predsednika.

Saglasnost na osnivanje centralnih foruma daje Savet SVM-a.

Opštinski, gradski i okružni forumi

Član 48.

Najmanje 50 redovnih članova koji pripadaju određenoj opštinskoj, gradskoj i okružnoj organizaciji mogu da osnuju opštinski, gradski i okružni forum.

Organi opštinskih, gradskih i okružnih foruma sa:

 • skupština članova foruma i
 • predsedništvo.

Saglasnost na osnivanje opštinskih, gradskih i okružnih foruma daje predsedništvo opštinskih, gradskih i okružnih organizacija.

Centralna kancelarija SVM-a obaveštava se o osnivanju opštinskog, gradskog i okružnog foruma u roku od 8 dana od njihovog osnivanja.

Mesni forumi

Član 49.

Najmanje 10 redovnih članova koji pripadaju određenoj mesnoj organizaciji mogu da osnuju mesni forum.

Organi mesnog foruma su:

 • skupština članova i
 • predsedništvo.

Saglasnost na osnivanje mesnog foruma daje predsedništvo mesne organizacije.

Centralna kancelarija SVM-a obaveštava se o osnivanju mesnog foruma u roku od 8 dana od njegovog osnivanja.

Član 50.

Stručne komisije na predlog Predsedništva može da osnuje Savet.

Unutrašnja organizacija, oblasti delovanja i druga pitanja od značaja za njihov rad utvrđuju se odlukom o osnivanju.

V POSEBNE ODREDBE

Pravo na izdvojeno mišljenje

Član 51.

Članovi SVM-a, koji se ne slažu sa stavom većine potvrđenim glasanjem u nekom od organa SVM-a, mogu unutar SVM-a i dalje zastupati i braniti svoja stanovišta.

Član SVM-a ne može biti pozivan na odgovornost zbog svog mišljenja ili stava iznetog u okviru organa SVM-a.

Kandidovanje poslanika i odbornika, koaliciona saradnja

Član 52.

Listu kandidata za poslanike u Evropskom parlamentu, republičkoj i pokrajinskoj skupštini, kao i kandidate za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, na predlog mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija, nakon razmatranja od strane Predsedništva SVM-a, utvrđuje Savet SVM-a.

Liste kandidata za odbornike u skupštinama jedinica lokalnih samouprava, na predlog mesnih organizacija, utvrđuju opštinske, gradske i okružne organizacije, a nakon razmatranja od strane Izvršnog odbora i Predsedništva, saglasnost na liste kandidata odbornika daje Savet SVM-a.

Ako Savet odbije da dâ saglasnost na kandidaturu nekog od predloženih kandidata za odbornike, uz pismeno obrazloženje nalaže ponavljanje postupka predlaganja, te donosi odluku nakon ponovljenog postupka.

Ukoliko zbog rokova izbornog postupka nema mogućnosti za ponavljanje postupka predlaganja, Savet donosi odluku o novom kandidatu za odbornika umesto osporenog kandidata.

Liste kandidata za mesne zajednice utvrđuju mesne organizacije, a saglasnost na liste kandidata daju opštinske, gradske i okružne organizacije.

Na predizborni ili postizborni sporazum o saradnji ili koaliciji sa drugom političkom strankom na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou saglasnost daje Savet SVM-a.

Na predizborni ili postizborni sporazum o saradnji ili koaliciji sa drugom političkom strankom na nivou mesnih zajednica saglasnost daje Izvršni odbor SVM-a.

Detaljna pravila postupka kandidovanja su utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a.

Kandidati mogu da budu samo redovni članovi SVM-a.

Nadležni organ SVM-a može da, u opravdanom slučaju, odstupi od pravila iz prethodnog stava.

Koordinatori izborne kampanje

Član 53.

Predsedništvo SVM-a može da, za period izborne kampanje, imenuje koordinatore izborne kampanje radi obezbeđivanja usaglašenosti kampanjskih aktivnosti opštinskih, gradskih i okružnih organizacija.

Tokom trajanja izborne kampanje organi opštinskih, gradskih i okružnih organizacija su u obavezi da postupaju u skladu sa nalozima koordinatora.

Obaveze poslanika, odbornika i članova Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

Član 54.

U predstavničkom telu na bilo kom nivou, kao i u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine predstavnici SVM-a mogu da formiraju samo jednu poslaničku ili odborničku grupu.

Članovi poslaničke ili odborničke grupe, u skladu sa osnovnim dokumentima SVM-a i ostalim pravilnicima, te odlukama Skupštine, Saveta i Predsedništva SVM-a, zajednički utvrđuju svoje stavove i prilikom svakog glasanja su dužni da glasaju poštujući stav poslaničke ili odborničke grupe.

Detaljna pravila koja regulišu obaveze poslanika i odbornika uređuje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a.

Centralna kancelarija SVM-a, opštinske, gradske i okružne kancelarije

Član 55.

Radom Centralne kancelarije SVM-a rukovodi Direktor stranke.

Direktor stranke rešava o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih u Centralnoj kancelariji.

Član 56.

Rad opštinskih, gradskih i okružnih organizacija po pravilu pomažu opštinske, gradske i okružne kancelarije.

Odluku o osnivanju kancelarije, odnosno o radno-pravnom statusu zaposlenih u kancelariji donosi Predsedništvo SVM-a, na inicijativu opštinskih, gradskih i okružnih organizacija.

Direktor stranke rešava o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih u opštinskim, gradskim i okružnim kancelarijama.

Finansijsko poslovanje SVM-a

Član 57.

SVM ima tekući račun, putem kojeg obavlja poslove platnog prometa.

SVM svoje aktivnosti finansira iz članarine, dopunske članarine, dotacija iz republičkog i pokrajinskog budžeta, kao i budžeta lokalnih samouprava, donacija pravnih i fizičkih lica, prihoda od svoje imovine, zaduživanja kod banaka i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Iznos članarine, odnosno dopunske članarine utvrđuje Savet SVM-a.

Član 58.

SVM vodi knjige i ispunjava obaveze koje se odnose na podnošenje izveštaja o finansijskom poslovanju, u skladu sa važećim propisima.

Za finansijsko poslovanje, vođenje knjiga i podnošenje izveštaja SVM-a, kao i za održavanje kontakata sa organima koji kontrolišu finansijsko poslovanje političkih stranaka odgovara Direktor stranke.

Javnost rada

Član 59.

Rad SVM-a je javan.

SVM obaveštava javnost o svom radu posredstvom medija, kao i putem svoje web prezentacije i drugih sredstava internet platforme.

SVM može da izdaje informativno glasilo sa ciljem obaveštavanja članstva, kao i promovisanja politike i programa SVM-a.

Interno informisanje

Član 60.

U cilju informisanja članstva, kao i mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija, Centralna kancelarija SVM-a je dužna da obezbedi funkcionisanje unutrašnje komunikacije.

Mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije SVM-a su dužne da u roku od 8 dana od dana održavanja sednica dostave Centralnoj kancelariji SVM-a zapisnike sa sednica svojih organa.

Prestanak rada SVM-a

Član 61.

SVM prestaje sa radom:

 • na osnovu odluke Skupštine,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 U slučaju prestanka rada SVM-a, o načinu raspolaganja njegovom imovinom odlučuje Skupština SVM-a.

Izmene Statuta

Član 62.

Izmene Statuta i Programa SVM-a može Skupštini da predloži:

 • Savet i Predsedništvo SVM-a,
 • jedna trećina opštinskih, gradskih i okružnih organizacija,
 • najmanje 100 redovnih članova.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Savet će održati svoju konstitutivnu sednicu u roku od 5 dana od dana održavanja sednice Skupštine i izabrati Predsedništvo, potpredsednike, Nadzorni odbor i Disciplinsku komisiju.

Predsedništvo će dana kada je izabrano održati konstitutivnu sednicu, izabrati Izvršni odbor, kao i imenovati Direktora stranke.

Skupština obavezuje Savet da u roku od 30 dana od donošenja Statuta usvoji nov Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a, u skladu sa Statutom.

Nadzorni odbor će održati svoju konstitutivnu sednicu u roku od 30 dana od dana svog izbora, izabrati predsednika i doneti Pravilnik o radu.

Skupština ovlašćuje Savet da u postupku upisa novog Statuta u registar političkih stranaka koje vodi nadležno ministarstvo izvrši neophodne pravno-tehničke redakcije teksta Statuta.

Skupština obavezuje mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije SVM-a da u roku od 60 dana od usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a usklade svoje statute sa ovim statutom, novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a i novim Disciplinskim pravilnikom.

Skupština nalaže svim mesnim, opštinskim, gradskim i okružnim organizacijama, kao i svim opštinskim, gradskim i okružnim forumima SVM-a da unutarstranačke izbore održe u periodu od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine.

Skupština donosi odluku da u postupku unutarstranačkih izbora u 2015. godini mogu da učestvuju samo mesni, opštinski, gradski i okružni forumi osnovani najkasnije do 31. avgusta 2015. godine.

Član 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se van snage Statut SVM-a donet 14. novembra 2009. godine.

Odredbe ovog Statuta koje uređuju sastav Skupštine, primenjivaće se od prve naredne sednice Skupštine.

Donošenjem ovog Statuta odredbe važećeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i radu SVM-a, koje su u suprotnosti sa ovim Statutom, stavljaju se van snage.

 

Egeresi Sándor (Šandor Egeresi)
Predsednik Radnog predsedništva Skupštine