Skip to main content
2021.12.17 - 08:14

Održana 13. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Održana 13. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 13. sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinski poslanici su se izjašnjavali o 28. tačaka usvojenog dnevnog reda današnje sednice.

Većinom glasova, Skupština je na sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. Pokrajinski budžet za narednu godinu utvrđen je u iznosu od 88, 4 milijarde dinara, što je za 7,2 odsto više u odnosu na prethodni budžet. Sve oblasti obuhvaćene budžetom beleže rast, dok je umanjenje prisutno jedino kod opštih javnih usluga, što je kako je rečeno u obrazloženju na sednici, odraz dobrog stanja u domaćoj privredi. Gledano po oblastima, bez transfernih sredstava, najveći udeo u budžetu opredeljen je za oblast ekonomije i privrede, zatim slede zdravstvo i poljoprivreda sa njenim srodnim granama.

U nastavku sednice doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, nakon čega je izglasano i više pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju godišnjih programa, planova i mera podrške u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području AP Vojvodine.

Sednica Skupštine VojvodineDonete su: Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini;

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, kao i

Sednica Skupštine VojvodinePokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini.

Nakon oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, doneto je više pokrajinskih skupštinskih odluka o posebnim programima zdravlja, kao i jedna pokrajinska skupštinska odluka u oblasti javnog zdravlja. Neki od posebnih programa realizovani su i prethodnih godina, dok su neki od njih novina.

Naime, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da autonomna pokrajina može doneti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za autonomnu pokrajinu, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou, u skladu sa svojim mogućnostima. Set posebnih programa zdravstvene zaštite i jedan program iz oblasti javnog zdravlja u AP Vojvodini za 2022. godinu sačinjeni su u saradnji sa institutima, zavodima i drugim zdravstevnim ustanovama, u skladu sa zakonom.

U pitanju su: Pokrajinska skupštinska odluka o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, kao i

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Skupština AP Vojvodine je na današnjoj sednici donela i Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama. U oblasti socijalne zaštite, izglasana je Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva. Dalje, doneta je Odluka o angažovanju revizora za obavljanje ekstrene revizije Završnog računa budžeta za 2021. godinu.

Većinom glasova, Skupština je za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana izabrala Jovanu Aleksić iz Novog Sada. Nakon izbora, Jovana Aleksić je u Skupštini AP Vojvodine položila zakletvu, a čestitke joj je u ime pokrajinske Skupštine uputio predsednik Ištvan Pastor.

U nastavku sednice, Skupština je donela Odluku o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru i Odluku o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Kao član Saveta dužnosti je razrešena dr. Nataša Gojković, dok je za člana Saveta imenovana Selena Ermenić iz Sombora.

Sednica Skupštine VojvodineNa sednici je doneta i Odluka o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine i Odluka o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Prvom Odlukom, razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru predsednik dr Dijana Kolundžić i članovi prim. dr. sc med. Goran Stojanović i dr Ivana Ramović. Drugom Odlukom, u Upravnom odboru za predsednika se imenuje prof. dr Vesna Turkulov, a za članove se imenuju Branibor Jovičić i prof. dr Artur Bjelica.    

Takođe, doneta je Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine i Odluka o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine predsednik dr Tea Kepčija Medić i članovi Andraš Čeke i Ljubomir Apro. U Nadzorni odbor Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine  imenuju se prof. dr Tihomir Vejnović, za predsednika i Ljubomir Apro i Andraš Čeke, za članove.

Szerző (Forrás)
Pannon RTV