Ugrás a tartalomra

Alapszabály

A Vajdasági Magyar Szövetség Közgyűlése 2015. április 25-én, Magyarcsernyén megtartott ülésén elfogadta

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYÁT

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A Vajdasági Magyar Szövetséget az a törekvés hozta létre, hogy összefogásra, cselekvésre és önszerveződésre ösztönözze a vajdasági magyarságot, hogy nyelvében, kultúrájában, társadalmi és gazdasági vonatkozásban összekösse az anyaországgal, a Kárpát-medence és a világ magyarságával, ugyanakkor erősítse kapcsolatait a vele együtt élő népekkel.

A Vajdasági Magyar Szövetség (a továbbiakban: VMSZ) politikai párt, amelynek alapokmánya az Alapszabály.

2. szakasz

A párt elnevezése:

 • szerb nyelven cirill betűs írásmóddal: САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
 • szerb nyelven latin betűs írásmóddal: SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
 • magyar nyelven: VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG.


A párt rövidített elnevezése:

 • szerb nyelven cirill betűs írásmóddal: СВМ
 • szerb nyelven latin betűs írásmóddal: SVM
 • magyar nyelven: VMSZ

A párt székhelye: Szabadka, Fasizmus Áldozatainak tere 9.

3. szakasz

A VMSZ pecséttel rendelkezik, amellyel hitelesíti ügyvitelét és pénzforgalmát.
A pecsét 40 mm átmérőjű, kör alakú, a szélén kiírt magyar, valamint szerb nyelvű cirill és latin betűs szöveggel:
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – Szabadka
САВЕЗ ВОJВОЪАНСКИХ МАЪАРА – Cyбoтица
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Subotica
A pecsét közepén a VMSZ jelképe, a stilizált életfa áll.
A VMSZ további pecsétjei római számmal sorszámozottak.

A párt által használt pecsétekről a VMSZ Központi irodája külön nyilvántartást vezet.

4. szakasz

A VMSZ jogi személy a hatályos jogszabályok, jelen Alapszabály és a párt szervei által elfogadott egyéb dokumentumokban rögzített jogokkal és kötelezettségekkel.

A VMSZ-t harmadik személyek és az állami szervek előtt a VMSZ Elnöke képviseli.

II. CÉLOK ÉS FELADATOK

5. szakasz

A VMSZ célja, hogy:

 • ellássa a vajdasági magyarság politikai érdekképviseletét és fejlessze a kisebbségi önkormányzatiságot,
 • képviselőin keresztül részt vegyen a Magyar Nemzeti Tanács, az Európai Parlament, a köztársasági és tartományi parlament és kormányzat, a helyi önkormányzatok és a helyi közösségek munkájában,
 • tevékenységével szolgálja a magukat magyarnak vallókat és a magyarság intézményeit, szervezeteit,
 • hozzájáruljon Vajdaság Autonóm Tartomány széleskörű autonómiájának megteremtéséhez,
 • támogassa a magyarság anyanyelvének, kultúrájának és identitásának megőrzését,
 • megteremtse a vajdasági magyarság teljes és valódi egyenrangúságát a gazdaság és a közélet minden területén,
 • erősítse a magyarság különböző csoportjai közötti kapcsolatokat, ápolja nemzeti összetartozásunkat,
 • a magyarságot összefogásra ösztönözze és hozzájáruljon a vajdasági magyar nemzeti közösség és a magyar nemzet összetartó erejének növeléséhez,
 • erősítse a magyarság kapcsolatait a vele együtt élő népekkel,
 • együttműködjön, ápolja és fejlessze a vajdasági magyar közösség kapcsolatait a regionális és nemzetközi szervezetekkel.

6. szakasz

A VMSZ elsőrendű feladatai:

 • a vajdasági magyar nemzeti közösség autonómiájának megvalósítása,
 • a magyar nyelv, kultúra és identitás ápolásának felvállalása, a magyar történelmi műemlékek megőrzése, felújítása és újak felállítása, megértés és megbecsülés megteremtése azok között, akik a magyar nyelvhez és kultúrához tartozónak vallják magukat,
 • az állami hivatalokban, az igazságügyben, az állami- és közvállalatokban, valamint közintézményekben a foglalkoztatottak részaránya tükrözze a lakosság nemzetiségi összetételét,
 • a magyarság társadalmi önszerveződési törekvéseinek – szervezetek, egyesületek, szakmai körök, csoportosulások megalakulásának – támogatása, az oktatás, nevelés, tájékoztatás, nyelvhasználat, tudomány és kultúra területén,
 • a magyar állampolgárság szülőföld elhagyása nélküli, egyéni kérelemre történő megszerzésének segítése,
 • az önkormányzatok, a települések és a gazdasági kezdeményezések támogatása és fejlesztése,
 • a vajdasági magyar polgárok számára a szociális- és jogbiztonság kiharcolása, és az állam által szavatolt emberi és kisebbségi jogok érvényesítése,
 • a gazdaság és mezőgazdaság fejlesztése, munkahely- és otthonteremtési, valamint szociális és egészségügyi program kidolgozása és gyakorlati megvalósítása,
 • a magántulajdon védelmének és sérthetetlenségének biztosítása,
 • a magyar - szerb történelmi megbékélés és a vagyonvisszaszármaztatás szorgalmazása,
 • síkraszállás a diktatúrák idején jogfosztottá vált, illetve jogtalanul elítélt személyek rehabilitálásáért és állami kártalanításáért,
 • a magyar történelmi egyházakkal fennálló együttműködés megtartása és erősítése,
 • a regionalizáció, a régióközi kapcsolatok kiépítése és erősítése,
 • az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtéséhez való tevékeny hozzájárulás,
 • sokrétű kapcsolatok kiépítése a meglévő és az újonnan létrejövő magyar szervezetekkel, intézményekkel, szakmai csoportosulásokkal,
 • a vajdasági magyarság és a világ magyarsága közötti összetartozás elmélyítése,
 • a vajdasági magyarság életének, érdekeinek a megismerése és megismertetése határon belül és kívül,
 • a pártnak az Európai Néppárt teljes jogú tagjai sorába történő felvétele,
 • az Európai Parlamentben folytatott aktív politizálás.

7. szakasz

A VMSZ társulhat belföldi és európai pártokkal, párttömörülésekkel.

A társulásról szóló határozatot a VMSZ Közgyűlése hozza meg, a tagságból eredő feladatok végrehajtásáról a VMSZ Elnöksége határoz.

III. A VMSZ TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8. szakasz

A VMSZ tagja lehet minden nagykorú, cselekvőképes, gondnokság alatt nem álló személy, aki a Szerb Köztársaság állampolgára, aki az Alapszabályt és a VMSZ Programját elfogadja, a VMSZ tevékenységében aktív szerepet kíván vállalni és ezen szándékát belépési nyilatkozat aláírásával fejezi ki.

Más politikai párt tagja nem lehet a VMSZ tagja.

9. szakasz

A VMSZ tagsága:

 • tagokból és
 • támogató tagokból áll.

A VMSZ-be kollektíven beléphet más magyar politikai párt is, amennyiben a belépni szándékozó párt megfelelő testülete erről döntést hoz.

A kollektív belépési kérelem jóváhagyásáról a VMSZ Közgyűlése dönt.

10. szakasz

A VMSZ egyéni tagságába való felvételi kérelmet tartalmazó belépési nyilatkozatokat, az illetékes helyi szervezetek javaslata alapján, az illetékes községi-, városi-, és körzeti szervezetek véleményezése után, a VMSZ Elnöksége fogadja el.

A VMSZ-be kollektíven belépő párt tagjainak egyéni tagságáról a VMSZ Elnöksége dönt.

Az Elnökségnek joga van, indokolt esetben, elutasítani a kollektíven belépni szándékozó párt egyes tagjainak belépését a VMSZ-be.

A VMSZ-be kollektíven belépő párt egyéni tagja a lakhelyén lévő vagy a lakhelyéhez legközelebb eső VMSZ helyi szervezetben fejti ki tevékenységét, a VMSZ Elnökségének határozata alapján.
A tagfelvételi eljárás részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi.
Minden VMSZ-tag tagsági igazolványt kap.

11. szakasz

A tagsági viszony megszűnik a tag:

 • halálával,
 • kilépésével,
 • a VMSZ tagjai sorából való törléssel,
 • kizárással,
 • amennyiben a VMSZ tagja belép egy másik, pártként bejegyzett szervezetbe.

A kizárás részletes szabályait – a jelen Alapszabály 14. és 15. szakaszainak alkalmazásával – a Fegyelmi Szabályzat rendezi.

A tagság megszűntésének egyéb eseteire vonatkozó részletes szabályokat a Szervezési és Működési Szabályzat rendezi.

12. szakasz

A VMSZ Központi irodája a párt tagjairól elektronikus formában nyilvántartást (taglistát) vezet.
A taglista tartalmazza a VMSZ-tag sorszámát, titulusát, vezeték- és utónevét, leánykori nevét, személyi számát, nemét, születési helyét, lakhelyét és lakcímét, mindkét szülőjének vezeték- és utónevét, a tagsági igazolvány számát, a helyi és a községi/körzeti/városi szervezetének elnevezését, a helyi közösségének elnevezését, a VMSZ-tag elérhetőségeit, iskolai végzettségét, foglalkozását, munkahelyét, idegennyelv- és számítógép-ismeretét, érdeklődési körét, a tagviszony keletkezésének és megszűnésének dátumát.

A VMSZ az elhunyt tagjairól a taglista részét képező külön nyilvántartást vezet.

13. szakasz

A tagok mellett a támogató tagok is részt vehetnek a VMSZ munkájában és rendezvényein.

Csak tag választhat és választható.

14. szakasz

A tagok kötelezettségei:

 • tiszteletben tartani a VMSZ Alapszabályának és Programjának (a továbbiakban: alapdokumentumok), továbbá egyéb szabályzatainak rendelkezéseit, valamint a Közgyűlés, a Tanács, az Elnökség, és azon helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezetek határozatait, amelyekhez a tag tartozik,
 • szellemi, erkölcsi, és – lehetőségeihez mérten – anyagi támogatásával erősíteni a VMSZ célkitűzéseinek megvalósítását,
 • tájékoztatni a helyi szervezet elnökét vagy a VMSZ községi-, városi-, körzeti- vagy központi irodáját a  személyes adataikban bekövetkezett változásokról,
 • teljesíteni az egyéb vállalt kötelezettségeit.

A támogató tagok kötelezettségei:

 • a VMSZ Programjának és kezdeményezéseinek támogatása,
 • részt venni a párt által szervezett rendezvényeken, megmozdulásokon.

15. szakasz

Az alapdokumentumok, a VMSZ egyéb szabályzatai, illetve a Közgyűlés, a Tanács és az Elnökség határozatai ellen vétő vagy a VMSZ tekintélyét romboló és érdekei ellen cselekvő tagtól a VMSZ Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban: a Fegyelmi Bizottság):

 • nyilvánosan elhatárolhatja magát,
 • kezdeményezheti a VMSZ-ben, továbbá a képviseleti vagy kormányzati szervekben, vállalatokban és intézményekben betöltött olyan tisztségből való visszahívását, amelyre őt a VMSZ valamely szerve választotta, illetve jelölte,
 • kizárhatja őt a VMSZ-ből.

16. szakasz

Az Alapszabály 15. szakaszában meghatározott intézkedéseket a Fegyelmi Bizottság által lefolytatott eljárás és tényfeltárás előzi meg, amely alapján a Fegyelmi Bizottság határozatot hoz.

A Fegyelmi Bizottság elsőfokú határozata ellen az eljárás alá vont tag, az eljárás kezdeményezője vagy a VMSZ Elnöke halasztó hatályú fellebbezéssel fordulhat a VMSZ Tanácsához.

A Tanács határozata jogerős és végrehajtandó.

A fegyelmi eljárás részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat rendezi.

17. szakasz

Amennyiben a VMSZ helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezeteinek szervei, illetve azok egyes tagjai vétenek az alapdokumentumok, illetve a VMSZ Közgyűlésének, Tanácsának és Elnökségének határozatai ellen, a VMSZ Tanácsa felfüggesztheti ezeket a szerveket, illetve tagokat, és egyidejűleg elrendelheti a felelős személyek tagsági viszonyának felülvizsgálatát, továbbá rendkívüli tisztújítást rendelhet el ezekben a szervezetekben.

A tagsági viszony felülvizsgálatát és a tisztújítást az erről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül kell lebonyolítani.

A Tanács határozatot hozhat a tagság meghatározott időre szóló támogató tagságba való átminősítéséről.
A tagsági viszony felülvizsgálatának és a rendkívüli tisztújítás elrendelésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi.

IV. A VMSZ FELÉPÍTÉSE

18. szakasz

A VMSZ a tagok összességéből áll.

Ada, Csóka, Kishegyes, Magyarkanizsa, Óbecse, Topolya és Zenta községek, valamint Szabadka és Újvidék városa területén új helyi szervezetet, a VMSZ Tanácsának jóváhagyásával, legkevesebb 50 tag alakíthat.

Az előző bekezdésben fel nem sorolt községek és városok területén új helyi szervezetet legalább 15 tag alakíthat.

Az előző bekezdésekben meghatározott helyi szervezet alakítási taglétszám nem érinti a jelen Alapszabály elfogadása idején működő helyi szervezeteket, amelyek mindaddig működhetnek, amíg taglétszámuk 10 fő alá nem csökken.

Községi szervezetet azokban a községekben alakítanak a helyi szervezetek, amelyekben legalább 2 helyi szervezet alakult.

A törvény értelmében városnak minősülő helyi önkormányzatok területén működő helyi szervezetek városi szervezetet alakítanak.

Körzeti szervezetet azok a helyi szervezetek alakítanak, amelyeknek nincs lehetőségük községi szervezet megalakítására, és más-más községek területén alakultak, de földrajzilag vagy más szempontból behatárolhatók.

Amennyiben a helyi szervezetnek nincs lehetősége, az előző bekezdés alapján, körzeti szervezetet alakítani vagy ahhoz csatlakozni, akkor a VMSZ Tanácsának jóváhagyásával a földrajzilag legközelebb eső községi- vagy városi szervezethez csatlakozik.

A helyi-, a községi-, a városi- és a körzeti szervezetek szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi.

A VMSZ munkatestületeket is létrehozhat.

19. szakasz

A VMSZ szervei:

 • a Közgyűlés,
 • a Tanács,
 • az Elnök,
 • az Elnökség,
 • az Intéző Bizottság,
 • a Felügyelő Bizottság,
 • a Fegyelmi Bizottság és
 • a Pártigazgató.

20. szakasz

A körzeti-, községi- és városi szervezetek szerve az elnökség.

A körzeti-, községi- és városi szervezetek 500 főt meghaladó taglétszám esetén tanácsot is választhatnak.

A helyi szervezet szervei:

 • a taggyűlés és
 • az elnökség.

A helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezetek felépítését, szerveit, azok megválasztásának módját és működésüket az alapszabályuk rendezi, a VMSZ Alapszabályával és Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban.

A helyi szervezetek alapszabályát és azok módosításait a községi-, városi- és körzeti szervezetek elnöksége hagyja jóvá.

A községi-, városi- és körzeti szervezetek alapszabályát és azok módosítását a VMSZ Tanácsa hagyja jóvá.

A Közgyűlés

21. szakasz

A VMSZ legfőbb szerve a Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik.
A Közgyűlést a Tanács hívja össze.

22. szakasz

A Közgyűlést:

-   a Tanács tagjai,
-   275 helyi szervezeti küldött és
-   az Alapszabály által meghatározott tisztségviselők alkotják.

Tanácskozási joggal a Közgyűlés munkájában részt vesznek a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjai, valamint a központi fórumok elnökei.

A Közgyűlés összehívásáról szóló döntésével a Tanács a Közgyűlés ülésére tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

23. szakasz

A Közgyűlésben a helyi szervezetek arányos számú küldöttel rendelkeznek, azzal, hogy minden helyi szervezetnek legalább egy küldöttje van.

Az egyes helyi szervezetek további küldötteinek számát a Tanács határozza meg, a helyi szervezetek taglétszámának arányában.

A küldötteket a helyi szervezetek taggyűlései választják meg, nyílt szavazással.

A küldöttek személyére vonatkozó javaslatot a helyi szervezetek elnöksége és a taggyűlésen jelen lévő tagok tehetnek.

Amennyiben a helyi szervezet a taglétszám alapján kettőnél több közgyűlési küldöttet állíthat, akkor egy küldött kötelezően a női nemhez kell, hogy tartozzon.

24. szakasz

Az Alapszabály 22. szakasza értelmében a Közgyűlés tagjai a VMSZ alábbi tisztségeket betölt tagjai:

a) az európai parlamenti képviselők,

b) a köztársasági képviselők, a köztársasági kormány tagjai és államtitkárai,

c) a tartományi képviselők, a tartományi kormány tagjai, titkárhelyettesei és segédtitkárai,

d) az egyes helyi önkormányzatokban legmagasabb önkormányzati tisztséget betöltő tisztségviselők: a községi elnök/polgármester, ennek hiányában a képviselő-testületi elnök, ennek hiányában a községi elnökhelyettes/alpolgármester, ennek hiányában a képviselő-testületi alelnök,

e) a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, alelnöke és végrehajtó szervének tagjai.

25. szakasz

A Közgyűlés hatásköre:

 • az Alapszabály elfogadása és módosítása,
 • a VMSZ Programjának elfogadása és módosítása,
 • az VMSZ elnöke által előterjesztett beszámoló megvitatása és elfogadása a közgyűlési ülések között eltelt időszak munkájáról,
 • a VMSZ Tanácsának és az Elnökének megválasztása,
 • Ügyrendjének elfogadása,
 • más magyar párt kollektív belépési kérelemének jóváhagyása,
 • a belföldi és külföldi párttömörülésekbe történő belépésről, valamint más pártokkal való egyesülésről szóló határozat meghozatala,
 • a VMSZ megszűnésének kimondása és a vagyonának utódlásáról szóló határozat meghozatala,

A Közgyűlés négyévenként tisztújítást végez, de saját határozata alapján ezt bármelyik ülésén megteheti.

26. szakasz

A Közgyűlés határozatképes amennyiben ülésén tagjainak többsége jelen van.

A Közgyűlés határozatait a jelen lévő tagjai szavazatainak többségével hozza meg.

Ezen rendelkezéstől eltérően a VMSZ megszűnéséről és az Alapszabály módosításáról szóló határozatot a Közgyűlés összes tagja szavazatának többségével hozza meg.

A közgyűlési határozathozatal egyéb kérdéseit a Közgyűlés Ügyrendje rendezi.

A Tanács

27. szakasz

A Közgyűlés ülései közti időszakban a VMSZ legfőbb szerve a Tanács, amely a VMSZ Elnökéből és 50, a Közgyűlés által megválasztott tanácstagból áll.

A Tanács megbízatása négy évre szól.

A Tanács évente legalább tízszer ülésezik.

A Tanácsban az alábbi községi-, városi- és körzeti szervezetekből álló csoportok 10-10 taggal rendelkeznek:

 • az Adai-, a Magyarkanizsai- és a Zentai Községi Szervezet,
 • a Antalfalvi-, Csókai-, Begaszentgyörgyi-, Kevevári-, Magyarcsernyei-, Nagykikindai-, Pancsovai-, Törökbecsei- és Törökkanizsai Községi Szervezet, a Nagybecskereki Városi Szervezet és a Versec-Fehértemplomi Körzeti Szervezet,
 • a Bácsi-, az Óbecsei-, a Palánkai-, a Szenttamási- és a Temerini Községi Szervezet, az Újvidéki- és Belgrádi Városi Szervezet és a  Szerémségi Körzeti Szervezet,
 • a Kishegyesi- és a Topolyai Községi Szervezet és a Kúlai- és Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezet,
 • a Szabadkai Városi Szervezet.

Az adott csoporthoz tartozó községi-, városi- és körzeti szervezetek által állított tanácstag-jelöltek közül a csoportonként legtöbb szavazatot elnyert 10-10 jelölt válik a Tanács tagjává.

Amennyiben a jelen Alapszabály elfogadása után újabb községi- és városi szervezetek alakulnak, az újonnan megalakuló szervezetek ahhoz a csoporthoz tartoznak majd, amelyhez a megszűnő a körzeti szervezet tartozott.

A Tanács tagjait többes jelöléssel, titkos szavazással a Közgyűlés választja meg a VMSZ tagjai közül.

A jelölési eljárást a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi, az Alapszabállyal összhangban.

28. szakasz

Amennyiben a Tanács valamely tagjának a két, tisztújítást végző Közgyűlés közötti időszakban megszűnik a tagsága ezen szervben, a Tanács helyébe – a Közgyűlés szavazati eredményei alapján abból a községi-, városi- és körzeti szervezetekből álló csoportból, amelyhez a megszűnő megbízatású tanácstag tartozott – újabb tagot emel be.

A Közgyűlésen elnyert szavazatok egyenlősége esetén a tanácstag-jelöltek nevének ábécé-sorrendje az irányadó.

29. szakasz

A Tanács:

 • politikai állásfoglalásokat fogad el a VMSZ Alapszabályával és Programjával összhangban,
 • összehívja a Közgyűlést,
 • előkészíti és megtárgyalja a Közgyűlés elé kerülő tervezeteket, javaslatokat,
 • elfogadja a VMSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • elfogadja a VMSZ Fegyelmi Szabályzatát,
 • meghatározza a tagdíj és tagdíj-kiegészítését mértékét,
 • saját tagjainak sorából megválasztja és a megbízatási idejének lejárta előtt felmentheti a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, az Elnökséget és az alelnököket,
 • megválasztja és a megbízatási idejének lejárta előtt felmentheti a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjait,
 • az Alapszabály 28. szakasza értelmében dönt valamely tanácstag megüresedett helyének betöltéséről,
 • elfogadja a VMSZ éves költségvetését,
 • elfogadja a Felügyelő Bizottság éves pénzügyi jelentését,
 • jóváhagyja a helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezetek megalakítását,
 • jóváhagyja a községi-, városi- és körzeti szervezetek alapszabályát és annak módosításait,
 • jóváhagyja a központi fórumok megalakulását,
 • szakbizottságokat hozhat létre,
 • saját tagjainak sorából a községi-, városi- és körzeti szervezetek munkáját segítő és egyéb feladatokat ellátó megbízottakat nevezhet ki,
 • meghatározza az egyes helyi szervezetek közgyűlési küldötteinek számát a taglétszámuk arányában,
 • meghatározza az egyes községi-, városi- és körzeti szervezetek által javasolható tanácstag-jelöltek számát a taglétszámuk arányában,
 • jóváhagyja a VMSZ Tanácsába jelölt tagok listáját,
 • jóváhagyja a helyi önkormányzati képviselő-testületi jelöltlistákat,
 • meghatározza az európai, a köztársasági- és a tartományi parlament képviselő-jelöltjeinek és a Magyar Nemzeti Tanács tagjelöltjeinek listáját,
 • jóváhagyja a helyi önkormányzati szintű politikai tisztségek (községi elnök/polgármester, képviselő-testületi elnök,  községi elnökhelyettes/alpolgármester, képviselő-testületi alelnök, községi/városi tanácstag) betöltésére vonatkozó javaslatokat,
 • határoz a Magyar Nemzeti Tanácsbeli, a köztársasági és a tartományi szintű kormányzati, vállalati és intézményi tisztségek betöltéséről,
 • határoz a köztársasági, a tartományi és a helyi önkormányzati szintű – választások előtti vagy utáni – együttműködési- és koalíciós megállapodásokról,
 • másodfokon dönt a fegyelmi eljárásokban,
 • egyéb, az Alapszabály és más szabályzatok, valamint a Közgyűlés döntései által meghatározott feladatokat lát el.

30. szakasz

A Tanács határozatképes, amennyiben ülésén tagjainak többsége jelen van.

A Tanács határozatait az ülésen jelen lévő tanácstagok szavazatainak többségével hozza.

A Tanács ülésen tanácskozási joggal részt vesznek a Tanácsban képviselettel nem rendelkező községi-, városi- és körzeti szervezetek elnökei.

A Tanács elnöke a Tanács üléseire tanácskozási joggal meghívhat más személyeket is.

31. szakasz

A Tanács saját soraiból a VMSZ elnökének javaslatára, nyílt szavazással elnököt választ, aki összehívja és vezeti a Tanács üléseit.

A Tanács saját soraiból a Tanács elnökének javaslatára, nyílt szavazással elnökhelyettest választ, aki akadályoztatása esetén helyettesíti a Tanács elnökét.

Az Elnökség

32. szakasz

Az Elnökség a Tanács ülései közötti időszakban a VMSZ legfőbb döntéshozó testülete, a VMSZ végrehajtó szerve.

Az Elnökség 21 tagból áll.

A VMSZ elnöke és három alelnöke tisztségénél fogva tagjai az Elnökségnek.

Az alelnökök elnökségi tagsága megszűnik, amennyiben megszűnik alelnöki megbízatásuk.

Az Elnökség további tagjait a Tanács választja meg saját soraiból, titkos szavazással.

Az Elnökség megbízatása négy évre szól.

Amennyiben a Tanács elnöke és az Intéző Bizottság elnöke nem tagjai az Elnökségnek, úgy tanácskozási joggal részt vesznek az Elnökség ülésein.

A VMSZ Elnöke az Elnökség üléseire tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

33. szakasz

Az Elnökség:

 • végrehajtja a VMSZ Közgyűlésének és Tanácsának határozatait,
 • megválasztja az Intéző Bizottság elnökét és tagjait,
 • megtárgyalja és a Tanács elé terjeszti az egyes helyi szervezetek közgyűlési küldötteinek számára vonatkozó javaslatot,
 •  megtárgyalja és a Tanács elé terjeszti az egyes községi-, városi- és körzeti szervezetek által javasolható tanácstag-jelöltek számára vonatkozó javaslatot,
 • megtárgyalja és a Tanács elé terjeszti a VMSZ Tanácsába jelölt tagok listáját,
 • megtárgyalja és jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti a helyi önkormányzati képviselő-testületi jelöltlistákat,
 • megtárgyalja és a Tanács elé terjeszti az európai, a köztársasági- és a tartományi parlament képviselő-jelöltjeinek és a Magyar Nemzeti Tanács tagjelöltjeinek listáját,
 • megtárgyalja és a Tanács elé terjeszti a Magyar Nemzeti Tanácsbeli, a köztársasági és a tartományi szintű kormányzati, vállalati és intézményi tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatokat,
 • megtárgyalja és a Tanács elé terjeszti a helyi önkormányzati szintű politikai tisztségek (községi elnök/polgármester, képviselő-testületi elnök,  községi elnökhelyettes/alpolgármester, képviselő-testületi alelnök, közégi/városi tanácstag) betöltésére vonatkozó javaslatokat,
 • megtárgyalja és a Tanács elé terjeszti a köztársasági, a tartományi és a helyi önkormányzati szintű – választások előtti vagy utáni – együttműködési- és koalíciós megállapodások javaslatát,
 • előkészíti minden egyéb, a Tanács hatáskörébe tartozó döntés javaslatát,
 • irányítja a VMSZ politikai tevékenységét,
 • határoz a tagfelvételi kérelmek elbírálásáról,
 • végrehajtja az európai párttömörülésekbe történő társulás esetén a tagságból eredő feladatokat,
 • kinevezi a VMSZ Pártigazgatóját,
 • határoz a községi-, városi- és körzeti irodák létrehozásáról és az irodai alkalmazottak jogviszonyáról,
 • egyéb, az Alapszabály és más szabályzatok, valamint a Tanács döntései által meghatározott feladatokat lát el.

34. szakasz

Az Elnökség havonta legalább egyszer ülésezik.

Az Elnökség üléseit a VMSZ Elnöke hívja össze és vezeti.

Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök helyettesíti.

Az Elnökség akkor határozatképes, amennyiben ülésén a tagjainak többsége jelen van.

Az Elnökség határozatait az ülésen jelen lévő elnökségi tagok szavazatának többségével hozza.

A VMSZ elnöke és alelnökei

35. szakasz

A VMSZ-t belföldön és külföldön az Elnök képviseli.

Az alelnökök a pártot a VMSZ Elnökének felhatalmazása alapján, a felhatalmazás kereti között képviselhetik.

A VMSZ elnökét a Közgyűlés választja közvetlen, titkos szavazás útján, négy éves megbízatási időre.

A VMSZ elnökének megválasztásáról szóló határozat tartalmazza a megválasztott személy vezeték- és utónevét, lakhelyét és lakcímét, valamint személyi számát.

A VMSZ három alelnökét, a VMSZ Elnökének javaslatára, a Tanács választja meg saját soraiból, nyílt szavazással, négy éves megbízatási időre.

Megszűnik az alelnökök megbízatása, amennyiben megszűnik tagságuk a VMSZ Tanácsában.

A VMSZ Elnökét – akadályoztatása esetén – az általa kijelölt alelnök helyettesíti.

Az Intéző Bizottság

36. szakasz

Az Intéző Bizottság a VMSZ Elnökségének döntés-előkészítő, döntéshozó és döntésvégrehajtó szerve helyi önkormányzati és helyi közösségi ügyekben, továbbá a helyi-, a községi-, a városi- és körzeti pártszervezetek működtetésével kapcsolatos kérdésekben.

Az Intéző Bizottság az elnökéből és 4 tagból áll, akiket a Tanács tagjainak sorából a VMSZ Elnökének javaslatára az Elnökség választ, nyílt szavazással, négy éves megbízatási időre.

Az Intéző Bizottság:

 • megtárgyalja és az Elnökség elé terjeszti a helyi önkormányzati képviselő-testületi jelölt-listákat,
 • megtárgyalja és az Elnökség elé terjeszti a helyi önkormányzati szintű politikai tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatokat,
 • jóváhagyja a helyi önkormányzati szintű vállalati és intézményi tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatokat,
 • jóváhagyja a helyi közösségi szintű – választások előtti vagy utáni – együttműködési vagy koalíciós megállapodások javaslatát,
 • megtárgyalja és az Elnökség elé terjeszti a más pártokkal kötendő helyi önkormányzati szintű – választások előtti vagy utáni – együttműködési vagy koalíciós megállapodások javaslatát,
 • megtárgyalja és az Elnökség elé terjeszti a tagfelvételi kérelmek elbírálására vonatkozó javaslatot,
 • megtárgyalja és az Elnökség elé terjeszti a községi-, városi- és körzeti irodák létrehozására vonatkozó kezdeményezéseket és az irodai alkalmazottakra vonatkozó személyi javaslatokat,
 • előkészíti minden egyéb, a helyi önkormányzatok és helyi közösségek, valamint a VMSZ helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezeteinek működésével kapcsolatban a Tanács és az Elnökség elé kerülő döntés javaslatát,
 • egyéb, az Alapszabály és más szabályzatok, valamint a Tanács és az Elnökség döntései által meghatározott feladatokat lát el.

A Felügyelő Bizottság

37. szakasz

A Felügyelő Bizottság felügyeli a VMSZ vagyoni helyzetét, gazdasági- és pénzügyeit.

A Felügyelő Bizottság három főből áll, akiket a VMSZ Elnökének javaslatára a Tanács választ, nyílt szavazással, négy éves megbízatási időre.

A Tanács tagja nem lehet egyidejűleg a Felügyelő Bizottság tagja.

A Felügyelő Bizottság minden pénzügyi év végén belső vizsgálatot folytat, és annak eredményét írásos jelentés formájában a Tanács elé terjeszti elfogadásra.

A Fegyelmi Bizottság

38. szakasz

A VMSZ tagjainak és szerveinek a párt alapdokumentumaiba, egyéb szabályzataiba, illetve a Közgyűlés, a Tanács és az Elnökség határozataiba ütköző cselekedeteivel kapcsolatos eljárás lefolytatása a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.

A Fegyelmi Bizottság előtt folyó eljárást a Fegyelmi Szabályzat rendezi.

A Fegyelmi Bizottságnak öt tagja van, akiket a Tanács választ, a Tanács tagjainak javaslatára, nyílt szavazással, négy éves megbízatási időre.

A Tanács tagja nem lehet egyidejűleg a Fegyelmi Bizottság tagja.

A Pártigazgató

39. szakasz

A VMSZ működésével kapcsolatos pénzügyi, adminisztratív és szervezési feladatok ellátását a Pártigazgató irányítja.

A Pártigazgatót a VMSZ Elnökének javaslatára az Elnökség nevezi ki, az Elnökség megbízatásának idejére.

A Pártigazgató:

 • felelős a VMSZ pénzügyi gazdálkodásáért, könyvelésének vezetéséért, jelentésbenyújtási kötelezettségeinek teljesítéséért, valamint a pártok pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését ellátó állami szervekkel való kapcsolattartási feladatok végzéséért,
 • a Tanács elé terjeszti a VMSZ éves költségvetését,
 • irányítja a VMSZ központi irodájának munkáját,
 • felügyeli a VMSZ községi-, városi- és körzeti irodáinak működését,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az Alapszabályban meghatározott munkavállalók felett,
 • egyéb, az Alapszabály és más szabályzatok, valamint a Tanács, az Elnökség és a VMSZ Elnökének döntései által meghatározott feladatokat lát el.

A Pártigazgató felett a munkáltatói jogokat a VMSZ Elnöke gyakorolja.

A helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezetek

40.  szakasz

A községi-, városi- és körzeti szervezetek elnöksége:

 • elfogadja és jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti a szervezet alapszabályát és annak módosításait,
 • végrehajtja a VMSZ alapdokumentumaiban foglalt, valamint a Közgyűlés, a Tanács és Elnökség által meghatározott politikát,
 • kezdeményezéseket és javaslatokat fogalmazhat meg a VMSZ Tanácsa, Elnöksége és Intéző Bizottsága irányába,
 • koordinálja a szervezethez tartozó helyi szervezetek munkáját,
 • jóváhagyja a területükön működő helyi szervezetek alapszabályát és annak módosításait,
 • jóváhagyja a községi-, városi-, körzeti fórumok megalakulását és értesíti a VMSZ központi irodáját azok megalakulásáról,
 • kezdeményezheti községi-, városi- és körzeti iroda létrehozását,
 • elfogadja a községi-, városi- és körzeti szervezet által a VMSZ Tanácsába állított jelöltek listáját,
 • jóváhagyja a helyi közösségi jelölt-listákat,
 • elfogadja a helyi önkormányzati képviselő-testületi jelöltlistákat és az Intéző Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra,
 • megtárgyalja és az Elnökség elé terjeszti az európai, a köztársasági- és a tartományi parlament képviselő-jelöltjeire és a Magyar Nemzeti Tanács tagjelöltjeire vonatkozó javaslatokat,
 • jóváhagyja a helyi közösségi tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatot,
 • elfogadja a helyi önkormányzati szintű tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatokat és a VMSZ hatáskörrel rendelkező szerve elé terjeszti jóváhagyásra,
 • javaslatokat fogalmaz meg Magyar Nemzeti Tanácsbeli, a köztársasági és tartományi szintű kormányzati, vállalati és intézményi tisztségek betöltésére vonatkozóan,
 • elfogadja és jóváhagyásra az Intéző Bizottság elé terjeszti a más pártokkal kötendő helyi közösségi szintű együttműködési vagy koalíciós megállapodások javaslatát,
 • elfogadja és az Intéző Bizottság elé terjeszti a más pártokkal kötendő helyi önkormányzati szintű – választások előtti vagy utáni – együttműködési vagy koalíciós megállapodások javaslatát,
 • véleményezi a tagfelvételi kérelmeket,
 • fegyelmi eljárást kezdeményezhet,
 • ellát egyéb, a VMSZ Alapszabályában és egyéb szabályzataiban, valamint a Tanács és az Elnökség határozataiban meghatározott feladatokat.

41. szakasz

A községi-, városi- és körzeti szervezetek elnöke, alelnökei, elnöksége és - amennyiben van - tanácsa megválasztásának módját a szervezet alapszabálya rendezi.

Azokban a községi-, városi- és körzeti szervezetekben amelyekben tanács is működik, a szervezet alapszabálya határozza meg a jelen Alapszabály 40. szakaszában meghatározott hatáskörök megosztását az elnökség és tanács között.

42. szakasz

A VMSZ Tanácsa saját tagjai sorából a VMSZ Elnökének javaslatára a községi-, városi- és körzeti szervezetek munkájának segítésére, valamint más feladatok ellátására négy éves időtartamra megbízottakat nevezhet ki.

43. szakasz

A helyi szervezetek:

 • végrehajtják a VMSZ alapdokumentumaiban foglalt, valamint a Közgyűlés, a Tanács és Elnökség által meghatározott politikát,
 • kezdeményezéseket és javaslatokat fogalmazhatnak meg a VMSZ Tanácsa, Elnöksége és Intéző Bizottsága irányába,
 • koordinálják a tagjaik által a tevékenységi területükön folytatott politikai és érdekvédelmi tevékenységet,
 • ellátják egyéb, a VMSZ alapdokumentumaiban és egyéb szabályzataiban, valamint a Tanács és az Elnökség határozataiban meghatározott feladataikat.

44. szakasz

A helyi szerveztek taggyűlése:

 • elfogadja és jóváhagyásra a községi-, városi- és körzeti szervezet elnöksége elé terjeszti a helyi szervezet alapszabályát és annak módosításait,
 • megválasztja a helyi szervezet elnökét, alelnökeit és elnökségét,
 • megválasztja a helyi szervezet közgyűlési küldötteit,
 • javaslatokat fogalmaz meg a községi-, városi-, körzeti szervezet irányába a Tanácsba jelölt személyekre vonatkozóan,
 • elfogadja és  jóváhagyásra a községi-, városi-, körzeti szervezet elnöksége elé terjeszti a helyi közösségi jelöltlistákat,
 • javaslatokat fogalmaz meg a községi-, városi-, körzeti szervezet elnöksége irányába a képviselőjelöltekre és a tisztségviselők jelölésére vonatkozóan minden képviseleti szinten.

A helyi szervezetek elnöksége:

 • javaslatot terjeszt a taggyűlés elé a helyi szervezet közgyűlési küldötteire vonatkozóan,
 • elfogadja és jóváhagyásra a községi-, városi- és körzeti elnökség elé terjeszti a helyi közösségi szintű tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatot,
 • megtárgyalja és a  községi-, városi- és körzeti szervezet elnöksége elé terjeszti a a más pártokkal kötendő helyi közösségi szintű együttműködési vagy koalíciós megállapodások javaslatát,
 • javaslatot tesz a VMSZ Elnökségének a benyújtott tagfelvételi kérelmek elbírálására vonatkozóan,
 • fegyelmi eljárást kezdeményezhet,
 • jóváhagyja a helyi fórumok megalakulását és értesíti a VMSZ központi irodáját azok megalakulásáról,
 • előkészíti a taggyűlés javaslatait, döntéseit.

A VMSZ munkatestületei

45. szakasz

A VMSZ munkatestületei:

 • a fórumok és
 • a szakmai bizottságok.

46. szakasz

A fórum a VMSZ azonos vagy hasonló élethelyzetű tagjai együttműködésére létrehozott munkatestület.

A VMSZ fórumaiban való tagság önkéntes.

A VMSZ:

 • a női nemhez tartozó tagjai részvételével Női Fórumot,
 • 30 évnél fiatalabb tagjai részvételével Ifjúsági Fórumot,
 • nyugdíjas tagjai részvételével Nyugdíjas Fórumot

hozhat létre.

A fórumok helyi, községi-, városi- és körzeti és központi szinten alakulhatnak meg.

A fórumok:

 • részt vesznek a VMSZ rendezvényein és munkájában,
 • támogatják a VMSZ minden szintű választási kampányát,
 • kezdeményezéseket és javaslatokat fogalmazhatnak meg a VMSZ Tanácsa és Elnöksége irányba.

A fórumok szervezeti felépítését és működését a VMSZ Szervezeti és Működési Szabályzata rendezi, az Alapszabállyal összhangban.

Központi fórumok

47. szakasz

A központi fórumok szerve a fórum elnöksége, amelyet a községi-, városi- vagy körzeti fórumok elnökei alkotnak.

A központi fórum elnöksége:

 • saját sorából titkos szavazással négy éves megbízatási időre megválasztja a fórum elnökét és elnökhelyettesét,
 • a fórumot érintő kérdésekben – a VMSZ alapdokumentumaival összhangban – önálló álláspontot alakíthat ki.

A központi fórum elnöke:

 • képviseli a fórumot,
 • összehívja és vezeti a fórum elnökségének üléseit,
 • képviseli a fórumot a Közgyűlésen.

A fórum elnökét – akadályoztatása esetén – a fórum elnökhelyettese helyettesíti.

A központi fórumok megalakulását a VMSZ Tanácsa hagyja jóvá.

Községi-, városi-, körzeti fórumok

48. szakasz

Legalább 50, ugyanahhoz a községi-, városi- és körzeti szervezethez tartozó tag községi-, városi- és körzeti fórumot alakíthat.

A községi-, városi- vagy körzeti fórum szervei:

 • a taggyűlés és
 • az elnökség.

A községi,- városi és körzeti fórum megalakulását a községi-, városi- és körzeti szervezetek elnöksége hagyja jóvá.

A községi,- városi és körzeti fórum megalakulásáról a megalakulás jóváhagyását követő 8 napon belül értesíteni kell a VMSZ központi irodáját.

 

Helyi fórumok

49. szakasz

Legalább 10, ugyanahhoz a helyi szervezethez tartozó tag helyi fórumot alakíthat.

A helyi fórum szervei:

 • a taggyűlés és
 • az elnökség.

A helyi fórum megalakítását a helyi szervezet elnöksége hagyja jóvá.

A helyi fórum megalakulásáról a megalakulás jóváhagyását követő 8 napon belül értesíteni kell a VMSZ központi irodáját.

50. szakasz

A szakmai bizottságokat, az Elnökség javaslatára, a Tanács alakíthatja meg.

Ezen munkatestületek szervezeti felépítését, tevékenységi körét és a működésükkel kapcsolatos egyéb kérdéseket a megalakításukról szóló határozat tartalmazza.

V. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

A különvéleményre való jog

51. szakasz

A VMSZ azon tagjai, akik nem értenek egyet a VMSZ valamely szervének szavazás útján kialakított többségi álláspontjával, a VMSZ-en belül továbbra is képviselhetik és védhetik saját álláspontjukat.

A VMSZ tagja nem vonható felelősségre a VMSZ szerveiben kifejtett véleményéért vagy álláspontjáért.

Képviselők jelölése, koalíciós együttműködés

52. szakasz

Az európai, a köztársasági- és a tartományi parlament képviselő-jelöltjeinek, valamint a Magyar Nemzeti Tanács tagjelöltjeinek listáját a helyi, a községi-, városi- és körzeti szervezetek javaslatai alapján, az Elnökség által történő megtárgyalást követően, a VMSZ Tanácsa határozza meg.

A helyi önkormányzati képviselő-testületi jelöltlistákat a helyi szervezetek javaslatai alapján a községi-, városi- és körzeti szervezetek határozzák meg és az Intéző Bizottság és Elnökség által történő megtárgyalást követően, a VMSZ Tanácsa hagyja jóvá.

Amennyiben valamely helyi önkormányzati képviselő-testületi jelölt jelölését a Tanács nem hagyja jóvá, azt írásban megindokolja és elrendeli a jelöltállítási eljárás megismétlését, majd az újra lefolytatott eljárás után határoz.

Amennyiben a választási határidők miatt nincs lehetőség a jelöltállítási eljárás megismétlésére, úgy a kifogásolt jelölt helyére a Tanács saját hatáskörben állít jelöltet.

A helyi közösségi jelöltlistákat a helyi szervezetek fogadják el és a községi-, városi- és körzeti szervezetek hagyják jóvá.

Más pártokkal kötendő köztársasági-, tartományi- és helyi önkormányzati szintű – választások előtti vagy választások utáni – együttműködési vagy koalíciós megállapodást a VMSZ Tanácsa hagyja jóvá.

A helyi közösségi szintű – választások előtti vagy utáni – együttműködési vagy koalíciós megállapodást az Intéző Bizottság hagyja jóvá.

A jelöltállítás részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi.

Jelöltek csak a VMSZ tagjai lehetnek.

Ettől a rendelkezéstől a VMSZ jelöltállításra illetékes szerve indokolt esetben eltérhet.

Választási kampánykoordinátorok

53. szakasz

A VMSZ Elnöksége a választási kampány idejére a községi-, városi- és körzeti szervezetek kampánytevékenységének koordinálására kampánykoordinátorokat nevezhet ki.

A választási kampány során a községi-, városi- és körzeti szervezetek szervei a kinevezett kampánykoordinátorok utasításai szerint kötelesek eljárni.

A képviselők kötelezettségei

54. szakasz

Bármely szintű képviseleti testületben és a Magyar Nemzeti Tanácsban a VMSZ képviselői kizárólag egy képviselőcsoportot alakíthatnak.

A képviselőcsoport tagjai a VMSZ alapdokumentumaival, egyéb szabályzataival, valamint a VMSZ Közgyűlésének, Tanácsának és Elnökségének döntéseivel összhangban közösen alakítják ki álláspontjaikat és minden szavazás alkalmával kötelesek a képviselőcsoport álláspontja szerint szavazni.

A képviselők kötelezettségeinek részletes szabályait a VMSZ Szervezeti és Működési Szabályzata rendezi.

A VMSZ központi irodája, a községi-, városi- és körzeti irodák

55. szakasz

A VMSZ központi irodáját a Pártigazgató irányítja.

A központi iroda munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Pártigazgató gyakorolja.

56. szakasz

A községi-, városi- és körzeti szervezetek munkáját rendszerint községi-, városi- és körzeti iroda segíti.

A községi-, városi- és körzeti irodák létrehozásáról és az irodák alkalmazottainak jogviszonyáról, a községi-, városi- és körzeti szervezetek elnökségének kezdeményezésére az Elnökség határoz.

A községi-, városi- és körzeti irodák munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Pártigazgató gyakorolja.

A VMSZ pénzügyi gazdálkodása

57. szakasz

A VMSZ folyószámlával rendelkezik, amelyen keresztül bonyolítja pénzforgalmát.
A VMSZ tevékenységét tagdíjból, tagdíj-kiegészítésből, állami-, tartományi-, és önkormányzati támogatásokból, jogi és természetes személyek adományaiból, vagyonának hasznosításából, hitelfelvételből, valamint más törvényes forrásokból finanszírozza.

A tagdíj, illetve a tagdíj-kiegészítés mértékét a VMSZ Tanácsa határozza meg.

58. szakasz

A VMSZ a hatályos jogszabályokkal összhangban vezeti könyvelését és tesz eleget a pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos jelentésbenyújtási kötelezettségeinek.

A VMSZ pénzügyi gazdálkodásáért, könyvelésének vezetéséért, jelentésbenyújtási kötelezettségeinek teljesítéséért, valamint a pártok pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését ellátó állami szervekkel való kapcsolattartási feladatok ellátásáért a Pártigazgató felel.

A tevékenység nyilvánossága

59. szakasz

A VMSZ tevékenysége nyilvános.

A VMSZ a nyilvánosságot tájékoztatási szervek útján, továbbá honlapján és más internetes felületeken keresztül tájékoztatja.

A VMSZ tájékoztatási közlönyt adhat ki, amelynek fő célja a párt tagságának tájékoztatása, valamint a VMSZ politikájának és programjának népszerűsítése.

Belső tájékoztatás

60. szakasz

A VMSZ tagsága, valamint a helyi-, községi-, városi- és községi szervezetek tájékoztatása érdekében a VMSZ központi irodája köteles biztosítani a belső kommunikációt.

A VMSZ helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezetei az ülést követő 8 napon belül kötelesek eljuttatni a VMSZ központi irodájához a szerveik üléséről készült jegyzőkönyvet.

A VMSZ megszűnése

61. szakasz

A VMSZ megszűnik:

 • a Közgyűlés döntése alapján,
 • a törvény által előírt más esetekben.

Amennyiben a VMSZ megszűnik, vagyonának utódlásáról a Közgyűlés dönt.

Az Alapszabály módosítása

62. szakasz

Az Alapszabály és Program módosítását javasolhatja a Közgyűlésnek:

 • a Tanács,
 • az Elnökség,
 • a községi-, városi- és körzeti szervezetek 1/3-a,
 • legalább 100 tag.

VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

63. szakasz

A Tanács a Közgyűlés ülését követő 5 napon belül megtartja alakuló ülését és megválasztja az Elnökséget, az alelnököket, a Felügyelő Bizottságot és a Fegyelmi Bizottságot.

Az Elnökség a megválasztásának napján megtartja alakuló ülését, megválasztja az Intéző Bizottságot és kinevezi a Pártigazgatót.

A Közgyűlés megbízza a Tanácsot, hogy az Alapszabály elfogadását követő 30 napon belül fogadja el a VMSZ új Szervezeti és Működési Szabályzatát és Fegyelmi Szabályzatát, a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban.

A Felügyelő Bizottság a megválasztásától számított 30 napon belül megtartja alakuló ülését, megválasztja elnökét és elfogadja működési szabályzatát.

A Közgyűlés felhatalmazza a Tanácsot, hogy az új Alapszabálynak a pártok jegyzékét vezető minisztériumánál történő bejegyzési eljárása során szükségessé váló jogtechnikai módosításait elfogadja.

A Közgyűlés kötelezi a VMSZ helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezeteit, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását követő 60 napon napon belül hangolják össze alapszabályaikat a jelen Alapszabállyal, valamint az új Szervezeti és Működési Szabályzattal és Fegyelmi Szabályzattal.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a VMSZ minden helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezete, valamint községi-, városi- és körzeti szervezeti fóruma 2015. szeptember 1. és október 15. között végezze el a tisztújítást.

A Közgyűlés határozatot hoz, hogy a 2015. évi tisztújítási folyamatban a legkésőbb 2015. augusztus 31-ig megalakult új helyi-, községi-, városi- és körzeti fórumok vehetnek részt.

64. szakasz

Jelen Alapszabály az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen Alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a VMSZ 2009. november 14-én elfogadott Alapszabálya.

Jelen Alapszabálynak a Közgyűlés összetételére vonatkozó rendelkezései az Alapszabály elfogadásáról határozó Közgyűlést követő közgyűlési ülésen kerülnek alkalmazásra.

A VMSZ hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának jelen Alapszabállyal ellentétes rendelkezési az Alapszabály elfogadásával hatályukat vesztik.

 

Pál Károly s.k.
a Közgyűlés Munkaelnökségének elnöke