Ugrás a tartalomra

Értetek, Veletek, Mindannyiunkért!

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 

(2022–2026)

 

A Vajdasági Magyar Szövetség független politikai erő, amelyet következetesen az az elv vezérel, hogy az önbizalom és az önbecsülés erősítése a siker és a magyar közösség fejlődésének záloga.

A Vajdasági Magyar Szövetség ragaszkodik az értékfolytonosság megőrzéséhez, ennek megfelelően a választási program a politikai- és értékprioritások megvalósítása melletti elkötelezettség kontinuitását jelenti, az identitás megőrzését és a magyar közösség odaadó szolgálatát; a szülőföldünk fejlődése iránti elkötelezettség folytonosságát és a magyar-szerb kapcsolatok erősítését mindkét fél érdekében.

Törekvésünk mércéje az az eltökéltség, hogy önállóan és függetlenül döntsünk a jövőnkről. A Vajdaság Autonóm Tartomány társadalmi és gazdasági fejlődésének feltétele a jó regionális kapcsolatok és az összefogás, munkánk egyetlen mértéke pedig az a képesség, hogy felelősségteljes politikát folytatva az értékes, tehetséges, szakmájukban kiváló szakemberek a szülőföldjükön maradhassanak. Politikai felelősségvállalásunk mértéke tükröződik a magyar nemzeti közösség tagjainak részarányos és hatékony képviseletében, illetve foglalkoztatásában a művelődési, a gazdasági és a politikai élet minden területén.

A Vajdasági Magyar Szövetség politikai tevékenységének harmadik évtizedében is következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy a politika célja mindig és kizárólag a közösség szolgálata lehet, figyelembe véve azt is, hogy a XXI. században válaszokat kell találni az új globális kihívásokra, a klímaváltozásra és az illegális migrációra, emellett új politika megalkotására is szükség mutatkozik a nemzeti identitás, a család és a keresztény értékek védelmében.

A Vajdasági Magyar Szövetség elkötelezett a normális, kiegyensúlyozott és tisztességes társadalom értékeinek megteremtése és megóvása mellett. A normalitás mércéje megköveteli a magánélet feltétlen védelmét is, és ebben az értelemben megengedhetetlennek tartunk minden olyan cselekményt vagy nyilatkozatot, amely ezt az elvet veszélyezteti. Nincs olyan érdek, amely igazolhatná a személyes és családi integritás elleni romboló szándékú, a nők és gyermekek biztonságát veszélyeztető támadásokat a közéleti szereplők részéről. A normalitás mércéje megköveteli a tisztességes társadalom politikai kultúrájának kivívását, amely nem létezik szigorú médiaszabályozás nélkül, a közerkölcs megőrzése érdekében.

A Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati, tartományi és állami szinten képviselettel rendelkező politikai erő, amely minden kihívásra ésszerűen és körültekintően, saját álláspontjával válaszol, amely minden időben és körülmények között a magyar nemzeti közösség érdekeit helyezi előtérbe. A választások után olyan politikai partnerségeket kötünk, amelyek közvetlen részvételt biztosítanak számunkra a politikai döntéshozatali folyamatokban a választási programban megfogalmazott konkrét célok megvalósítása érdekében.

A Vajdasági Magyar Szövetség politikája a realitásokon alapul, céljaink nem lépik túl a valós lehetőségek kereteit, jövőképünk pedig a vajdasági magyar közösség, szűkebb és tágabb térségünk, de az egész ország fejlődése érdekeit is szolgálja.

 

 1. Regionális önkormányzatiság és funkcionális decentralizáció 

A Vajdasági Magyar Szövetség politikai tevékenysége a kezdetektől fogva alapelveiben semmit sem változott: hozzájárulunk Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozása feltételeinek megteremtéséhez, segítjük az ország demokratizálódási folyamatait és a jogállamiság megerősítését, kitartóan tevékenykedünk szülőföldünk, a Vajdaság Autonóm Tartomány széleskörű autonómiájának megteremtéséért, hogy a Vajdaság AT pénzeléséről és hatásköreiről szóló törvények sarkalatos törvények legyenek, hogy az Alkotmány több eredeti hatáskört biztosítson, valamint a tartomány pénzügyi forrásainak pontos meghatározásáért.

A VMSZ elkötelezett amellett, hogy önkormányzati szinten széles körű, a polgárok számára elérhető közszolgáltatási hálózatot építsen ki, és az európai uniós gyakorlatot minél több kistelepülésen alkalmazza, nemcsak a jó kormányzás hatékonysága, hanem a polgárok életminőségének javítása érdekében is.

A közös kulturális örökség összeköt bennünket az európai történelem és hagyomány vívmányaival, és minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy a modernizációt, a gazdasági és turisztikai fejlesztést a történelmi és kulturális örökség megfelelő védelme kísérje, a városok és kisebb települések hagyományos építészeti örökségének integrált megőrzése és védelme érdekében. Mint ahogy sikerült elhárítanunk Szabadka történelmi belvárosában 55 épület lebontásának veszélyét, a gyökeres megváltoztatását lehetővé tevő tervek visszavonásával vagy felülvizsgálatával.

A VMSZ síkra száll a helyi közösségek jogi helyzetének pontosabb szabályozásáért (a hatáskörök bővítéséért, valamint az eszközök odaítélése kritériumainak meghatározásáért).

 

 1. Európai integráció: partnerség, támogatás, regionális együttműködés 

A Vajdasági Magyar Szövetség arra számít, hogy az új tárgyalási módszertan sokkal méltányosabban fogja értékelni a végrehajtott reformok előrehaladását; felgyorsítja és átláthatóbbá teszi a csatlakozási folyamatot; hogy növekszik a regionális és határon átnyúló együttműködések különböző formáinak támogatása, és konkretizálódik az infrastrukturális és gazdasági projektek megvalósításának pénzügyi támogatása. A VMSZ álláspontja az, hogy Szerbia tagsága nélkül nem beszélhetünk teljes Európai Unióról, és a csatlakozási tárgyalások befejezésére határidőt kell kitűzni.

Folytatjuk az intenzív együttműködést és sikeres pályázást a határon átívelő, régióközi együttműködési projektek kivitelezése érdekében, különös tekintettel az INTERREG IPA Magyarország–Szerbia 2021–2027 határon átívelő stratégiai együttműködési programra, meghatározva a prioritásokat és az együttműködési lehetőségeket, összhangban a helyi szereplőink igényeivel.

Ragaszkodunk a vagyon-visszaszármaztatási folyamat felgyorsításához, különösen, ha mezőgazdasági földterületekről, valamint egyházi elkobzott tulajdonról van szó, a 23-as csatlakozási fejezettel összhangban, tiszteletben tartva a tulajdonjog védelmét és a méltányos kártalanítás elvét.

 

 1. Illegális migráció: a biztonság emberi dimenziójának irányítása

A VMSZ ragaszkodik a Szerb Köztársaság állampolgárai biztonságának szavatolásához és az ország déli határának védelméhez, ezzel is meggátolva a törvénytelen határátlépést. A VMSZ az egyetlen párt, amely még 2015 nyarán az illegális migráció témáját felelősségteljes módon a politikai közbeszéd tárgyává tette, és folyamatosan felhívja a hatóságok figyelmét a probléma hatékonyabb megoldásának szükségességére. Továbbra is következetesek vagyunk, és üdvözöljük, hogy időközben más társadalmi szereplők is elfogadták nézeteinket.

Igyekeztünk és sikerült is a lehetőségekhez mérten, a körülményeknek megfelelően, a Kormánnyal együttműködve biztosítani a jelentősebb rendőri jelenlétet a helyi lakosság biztonságának szavatolása érdekében minden olyan településen, ahol illegális bevándorlók tartózkodnak. Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy a legveszélyeztetettebb településeken a rendszeres rendőri jelenlét és a helyi lakosság védelme mellett a Belügyminisztérium képviselői folyamatosan ellenőrizzék a hivatalos személyazonossági és egészségügyi állapotukat igazoló okmány nélkül utazó migránsok mozgását.

Határozottan ellenezzük, hogy az illegális migránsok a városainkban és a falvainkban éljenek és önkényesen elhagyják a kijelölt befogadóközpontokat, ezért minden vajdasági határ menti településen meg kell erősíteni az állandó határvédelmet, és ennek következtében az illegális tartózkodás jogi intézkedéseket kell, hogy maga után vonjon.

Ragaszkodni fogunk a Büntető Törvénykönyv azon rendelkezéseinek tiszteletben tartásához, amelyek szigorították az államhatár törvénytelen átlépése és az embercsempészet bűntettével kapcsolatos büntetőpolitikát, hogy minden esetben szankcionáljuk az illegális migránsok csempészésének valamennyi résztvevőjét.

 

 1. Infrastruktúra, gazdaságfejlesztés és közösségi összetartozás

Ragaszkodunk ahhoz, hogy a közigazgatási körzetek területeinek és határainak meghatározásakor, az állami intézmények átszervezésénél (Köztársasági Földmérő Intézet), valamint a fejlesztési területek meghatározásánál vegyék figyelembe a térségi, a közlekedési, a gazdasági és egyéb összeköttetéseket

A határon átnyúló együttműködés a kiegyensúlyozott területfejlesztés sikeres politikájának feltétele, a vasúti infrastruktúra pedig a modernizáció, a gazdasági és turisztikai átalakulás biztosítéka. A Belgrád–Budapest folyosó kétvágányú gyorsvasútjának projektje keretében megkezdődött az Újvidék–Szabadka–magyar államhatár gyorsvasút kiépítése, a végéhez közeledik a Szabadka–Szeged vasútvonal korszerűsítése, illetve keressük a pénzügyi forrásokat a Szabadka–Baja vasúti szakasz kivitelezésére. Dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk a vasúti személy- és teherforgalom határátlépésének egyszerűsítésére.

Aláírásra került a Horgos 1 határátkelőhely felújításáról és bővítéséről szóló megállapodás, mindent megteszünk, hogy növeljék a többi határátkelő kapacitását, hogy meghosszabbítsák a 7-től 19 óráig nyitva tartó határátkelők munkaidejét. A VMSZ ragaszkodik a határ- és vámellenőrzés felgyorsításához és egyszerűsítéséhez az utasok és az áruszállítás esetében is a közúti átkelőhelyeken. A VMSZ szorgalmazza új határátkelőhelyek megnyitását, és különösen a Bezdánból Béregbe vezető út megépítését annak érdekében, hogy lehetővé váljon a Béreg–Hercegszántó határátkelő átminősítése és megnyitása a nehéz teherforgalom számára. Mindez azzal a céllal történik, hogy megoldódjon az évek óta fennálló gond, hogy csökkenjen a több órás várakozás a határátkelőhelyeken Magyarország felé, azaz ésszerűsítsék a szállítási költségeket.

Kiépült a két felüljáró az Y-elágazás keretében, a Pacséri úton és a Mélykúti úton, ez nagy segítséget jelent a gazdálkodók számára, megkönnyíti a szabadkai kerülőút másik oldalán lévő szántóföldek elérését. A következő szakaszban az E-75-ös autópálya Y ágának kiszélesítése következik a Dél-Szabadka közlekedési csomóponttól a kelebiai határátkelőig, hogy teljes egészében autópályává váljon. A munkálatok megkezdésének előfeltételeként ragaszkodunk a projekt műszaki tervdokumentációja elkészítésének megkezdéséhez.

Célunk, hogy kiépüljön a Szabadka–Zenta közötti új közúti szakasz, kiépüljenek a kerülőutak (Magyarkanizsánál, Zentánál és Temerinnél), valamint felújítsuk a Topolya–Kishegyes–Szenttamás utat, a Feketetó és Oroszlámos között húzódó állami útszakaszt.

Síkra szállunk az ipari övezetek infrastruktúrájának kiépítéséért: úthálózat, bekötőutak, közvilágítás, valamint a víz- és szennyvízhálózat kiépítéséért, hogy növekedjenek az ipari kapacitások és minél több befektető érkezzen, a gazdasági fejlődés felgyorsítása érdekében.

Folytatjuk a topolyai szennyvíztisztító kiépítését, a Krivaja folyó szennyezett szakaszának szanálását, a kishegyesi, a szenttamási, a bajmoki és a csantavéri szennyvíztisztító telep kiépítését, a Nagykikinda és a Tisza-mente ivóvízgyár elképzeléseinek megvalósítását.

Fontos a topolyai és a palicsi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, mert így megőrizhetjük vizeink tisztaságát, a Topolyai-tó, a Palicsi-tó és a Ludasi-tó vízminőségét és biodiverzitását. Célunk, hogy Törökbecsénél a Tisza folyón legyen egy újabb vízi forgalmat áteresztő folyosó. Különös figyelmet szentelünk mindenütt az ivóvíz- és a szennyvízhálózatok kiépítésére és felújítására, az utcák aszfaltozására és a kerékpárutak kiépítésére. A csatornahálózat 110 km hosszúságban épül ki, azaz 213 utcában Szabadkán, a város azon részein, ahol leginkább hiányzik az infrastruktúra, Palicson, Bajmokon és Csantavéren.

Folytatjuk a palicsi Wellness SPA központ és Aquapark építésével kapcsolatos tevékenységeket, valamint a szabadkai Népszínház építési és felújítási munkálatait, ami Szerbia első számú befektetési projektje a kultúra területén. 

Odafigyelünk a helyi és a regionális vasúti hálózat fenntartására, különös tekintettel a zentai vasútállomás bejárati vonalának befejezésére, valamint az ipari vágány és a vasútállomás épületének rekonstruálására, a Nagykikindától Nagybecskerekig tartó vasútvonal felújításának a befejezésére. Külön figyelemmel követjük a Bajsa és a Szamos jégvédelmi rendszerek radarközpontjainak automatizálási projektjével kapcsolatos munkálatokat. 

Szorgalmazzuk a gyógyturizmus népszerűsítését, a Magyarkanizsai Gyógyfürdő infrastrukturális felszerelését, valamint Palics fejlesztésének és turisztikai kínálatának intenzívebbé tételét további tartalmakba való befektetéssel, az egész évi ellátás biztosítása, valamint az egészség- és ökoturizmus, a helyi gazdasági tevékenységek és a kulturális szolgáltatások összekapcsolásának javítása érdekében, amivel megteremtődnek az előfeltételek, hogy a turizmus a stabil és a fenntartható fejlődés tényezőjévé váljon.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Szerbia Útjai közvállalat tervezett éves eszközeinek legalább a 20%-át a Vajdaság AT területén folyó útfenntartási, javítási és útépítési munkálatokra fordítsa, valamint hogy az állami úthálózat prioritást élvező beruházásai között megfelelő arányban szerepeljenek a Vajdaság AT területén kivitelezendő beruházások. A Szerbia 2025 beruházási program keretében újabb esélyt látunk a helyi úthálózat kiépítésére.

A VMSZ az elmúlt hat évben Vajdaság gazdaságába összesen 350 millió eurós beruházás megvalósulásához járult hozzá a Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájának kidolgozásával és pénzügyi támogatások biztosításával a Prosperitati Alapítvány pályázatain keresztül. Magyarország Kormányával együttműködve a következő időszakban is folytatjuk a gazdaságfejlesztési programokat a mezőgazdasági termelők, a kis- és közepes vállalkozások, valamint a családok támogatásán keresztül, azzal a céllal, hogy megteremtsük a szülőföldön maradás gazdasági előfeltételeit.

Az elmúlt években nemcsak a gazdaságfejlesztési programba történt beruházás, hanem az oktatás, a kultúra és a vallási közösségek esetében is fejlődés mutatkozott (hallgatói ösztöndíjprogramok megvalósítása, az újvidéki székhelyű Európa Kollégium működése, számos iskola, óvoda, templom és kulturális központ építése, felújítása), kihasználva Szerbia, Magyarország és a Vajdaság AT fejlesztési lehetőségeit.

Továbbra is kötelezettséget vállalunk a Magyarország és Szerbia közötti jószomszédi kapcsolatok megőrzése és fejlesztése, a politikai stabilitás megtartása és a fejlődés előmozdítása mellett a vajdasági magyar közösség életének minden területén.

 

 1. Környezetvédelem: nemzedékek közötti szolidaritás 

Az emberek és az élővilág egészségének, valamint a környezet megóvása a „nemzedékek közötti szolidaritás” biztosítéka, mert a mi felelősségünk, hogy a jövő generációi számára egészséges levegőt, vizet és földet, egyszóval megőrzött környezetet hagyjunk.

A Vajdasági Magyar Szövetség számára a környezetvédelmi politika a racionális és kiegyensúlyozott szemlélet elvein alapul, az elővigyázatosság elvének tiszteletben tartásán, mint állandó társadalmi irányvonal a környezeti kockázatok megelőzése/csökkentése és az esetleges negatív környezeti hatások kiküszöbölése érdekében. 

A VMSZ síkra száll annak érdekében, hogy javuljanak a jogi keretek a minőségi ivóvízellátás terén, törekszik a szennyezés megfelelő technológiákkal történő csökkentésére, az ipari szennyvizek keletkezési helyén történő tisztítására, a tisztított kommunális szennyvíz mennyiségének növelésére a településeken, valamint a szennyvíztisztítás során keletkező iszap kezelésének megoldására.

Támogatjuk továbbá az önkormányzatokban az összes érdekelt fél aktív részvételét a helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában (a hulladékcsökkentéstől kezdve a begyűjtésen, a szállításon és az újrafeldolgozáson keresztül az újrahasznosításig, a körkörös gazdaságot érvényesítve). A műanyaghulladékból származó szennyezés pusztító hatással van a környezetre, az állatok és az emberek egyre gyakrabban viszik be a szervezetükbe a műanyagot élelmiszerrel és vízzel, ezért síkra szállunk az üvegbe történő csomagolás minél szélesebb körű visszaállításáért. Továbbra is tevékenykedünk a háztartások környezettudatosságának javítása érdekében a hulladék elsődleges szétválasztása területén, valamint az új technikai és technológiai megoldásokra irányuló nyitása érdekében a biológiailag lebomló hulladék kezelésében.

Elkötelezettek vagyunk az új, környezeti szempontból fenntartható bányászati technológiák mellett, amelyek célja a környezeti hatások és károk csökkentése a bányászati ​tevékenység teljes ciklusa során – a geológiai kutatástól kezdve a bányák leállításáig és bezárásáig.

Síkra szállunk azért, hogy a környezetvédelmi és környezetgazdálkodási illetékek céleszközként csakis környezetvédelmi vagy környezetgazdálkodási célokat szolgálhassanak. Külön figyelmet fordítunk a megújuló energiát előtérbe helyező beruházási projektekre (biomassza felhasználása, szélerőmű parkok létrehozása, biogázüzemek, napelemek és szennyvíztisztító telepek építése).

A VMSZ álláspontja, hogy a Nyugat-Balkánra vonatkozó zöld menetrenddel összhangban az energiahatékonyság és a vízerőművek jelentik a megoldást energetikai jövőnk szempontjából, amelyek integrálhatók a szél- és a napenergia rendszerekbe. 

Törekedni fogunk arra, hogy a helyi önkormányzatok levegőminőségi terveket fogadjanak el a kibocsátások, a szennyező források és a konkrét intézkedések részletes adataival. Arra törekszünk, hogy tovább fejlődjön a levegőminőség-ellenőrző rendszer, minél több mérőállomás és mérőhely létesüljön, amelyek nyomon követik a levegő minőségét.

Figyelembe véve az erdők fontosságát, valamint azt, hogy a Vajdaságban rendkívül alacsony az erdősítés aránya, az új erdők telepítésének és a meglévők megőrzésének országos jelentőségű projektté kell válnia. Támogatni fogjuk az Erdőtörvény módosítását, amely előírja, hogy az önkormányzatok kötelesek többéves erdőtelepítési terveket készíteni. Ragaszkodni fogunk A mezőgazdasági földterületről szóló törvény, valamint A termőföld védelméről, rendezéséről és használatáról szóló program rendelkezéseinek tiszteletben tartásához, amelyek szabályozzák a szélvédő és mezővédő erdősávok létesítését.

Megvalósíthatósági tanulmányokat kell készíteni az elektromos meghajtású autóbuszok helyi és elővárosi forgalomban történő bevezetésére vonatkozóan. A VMSZ az elektromos vagy hibrid autók tömeges használata állami támogatásának növelését tartja célszerűnek.

A műszaki-technológiai fejlesztés során a felmerülő gondok, környezetvédelemre gyakorolt ​​negatív hatások megoldása, azaz az üzemek új gyártási folyamatainak kiválasztása megköveteli a legjobb elérhető technológia (BAT) alkalmazásának elvét, amely megbízható, működőképes és a közösség társadalmi-gazdasági igényei, valamint környezetvédelmi szempontból is fenntartható. 

 

 1. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés: versenyképesség, fenntartható fejlődés, nemzedékváltás

Következetesen kiállunk amellett, hogy a mezőgazdasági kistermelők a nyugdíjbiztosítási járulékaikat a bevételeikkel és a jövedelmükkel arányosan fizessék be. Mindent megteszünk a kamatleírásért és a tartozás átütemezéséért. A jogszabályi keretek módosítására irányuló eddigi tevékenységünk azt eredményezte, hogy a családi gazdaság tagjainak nyugdíj- és rokkantbiztosítási fizetési kötelezettsége megszűnt, a fizetési kötelezettség csak a gazdaság hordozójának maradt meg; többször előfordult, hogy átütemezéssel sikerült leírni a tartozások kamatait; sikerült elérni, hogy a születésen, gondozáson és különleges gyermekgondozáson alapuló egyéb ellátásokat a mezőgazdasági biztosított anyák is megkaphassák, a többi biztosítottra vonatkozó feltételekkel.

A Vajdasági Magyar Szövetség számára az agrárpolitika alapvető céljai: 1. a családi gazdaságok gazdasági fenntarthatóságának biztosítása, 2. a mezőgazdaság alkalmazkodása a klímaváltozáshoz, 3. a gazdálkodók nemzedékváltásának támogatása.

Szorgalmazzuk a mezőgazdasági támogatások rendszerének megváltoztatását és az Európai Unió Közös Agrárpolitikája 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó céljainak tiszteletben tartását, amelyek többek között meghatározzák: a mezőgazdasági termelők élelmiszerláncban elfoglalt helyzetének javítását és a természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáson alapuló fenntartható fejlődés ösztönzését.

Kiállunk azon tisztességtelen gyakorlatok megelőzése és betiltása mellett, amelyeknek földműveseink, zöldségtermesztőink, gyümölcstermesztőink, állattenyésztőink és tejtermelőink vannak kitéve a vásárlók, a feldolgozók és a kereskedők részéről.

A VMSZ támogatja a mezőgazdasági egyesületek és szervezetek megalakulását, szerepük és tekintélyük erősítését.

A VMSZ továbbra is teljes mértékben támogatja a falugazdászokat, akik tanácsadói szerepkört látnak el, ezzel is a mezőgazdasági termelők érdekét szolgálva.

Kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal mezőgazdasági termelőkre, szakmai képzéseket szervezünk, hogy jobban megismerjék az időszerű agrárpolitikai intézkedéseket és programokat, az állami és IPARD-alapokból származó ösztönző intézkedésekre és támogatásokra vonatkozó jogaik gyakorlásának feltételeit, valamint a többéves bérleti jogok és/vagy a mezőgazdasági földterület bérlése és vásárlása feltételeit.

Tekintettel az éghajlatváltozásra, amely negatív hatással van a mezőgazdaság valamennyi ágazatának termelékenységére, továbbra is támogatni fogjuk azon projektek folytatását, amelyek az új öntöző- és vízelvezető rendszerek fejlesztését és építését célozzák meg.

 

 1. Nemzeti kisebbségi kérdések: a törvénytől az egyenlőségig és egyenjogúságig 

A következő alkotmánymódosítás folyamatában azért szállunk síkra, hogy a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait szabályozó törvények sarkalatos törvények legyenek, és hogy még pontosabban meghatározzák a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak helyét a jogi és a politikai rendszeren belül.

Továbbra is minden szinten folytatjuk a minőségi és hozzáférhető magyar nyelvű oktatás és nevelés minden szempontját biztosító tevékenységeket. Arra törekszünk, hogy javaslataink és megoldásaink a tantervek és programok szerves részévé váljanak, amelyek kiemelt jelentőségűek a nemzeti kisebbségek számára, mind az általános, mind a középiskolások esetében. Odafigyelünk, hogy időben, megfelelő mennyiségben biztosítsuk a magyar nyelvű tankönyveket. Támogatjuk a magyar nyelvű nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógusok és tanárok folyamatos szakmai fejlődését.

Mindent elkövetünk, hogy Szabadkán legyen a székhelye annak a szakmai és pedagógiai felügyelőségnek, amely a minisztérium külső szervezeti egységeként működne, és illetékessége alá tartoznának Szabadka város, valamint Topolya, Kishegyes, Ada, Zenta és Magyarkanizsa község oktatási intézményei.

A kulturális intézmények minőségi munkájának biztosítása érdekében kiemelten törekszünk az infrastruktúra fejlesztése mellett a létszám megerősítésére is, hiszen a racionalizáció és a foglalkoztatás tilalma következtében a munkavállalók szakmai struktúrája annyira meggyengül, hogy a munkafolyamat a minimum zavartalan működés vagy az alatt folyik. Különösen fontos ez az értékteremtéssel, örökségvédelemmel foglalkozó kulturális közintézmények és közgyűjtemények esetében. Az értékőrzés és értékteremtés kettős feladatának ellátása érdekében törekedni fogunk arra, hogy a tartalmi és strukturális fejlesztések területén érvényesüljenek a kisebbségi kultúra támogatásának elvei. 

Folytatjuk a konkrét kritériumok meghatározását annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló diákok esetében jóváhagyják a kis létszámú tagozatok megnyitását, a pozitív diszkrimináció elvével összhangban. 

Arra törekszünk, hogy azokban az általános iskolákban, amelyekben kizárólag magyar nyelven folyik a tanítás, valamint a magyar kisebbség számára kiemelt jelentőségű művelődési intézményekben is befejeződjön a már megkezdett alapítói jogok részleges átruházása a Magyar Nemzeti Tanácsra.

 

 1. Egészségügy: egészségügyi biztonság és elérhető egészségügyi ellátás 

A Vajdasági Magyar Szövetség álláspontja szerint az egészségügyi dolgozók a minőségi egészségügyi rendszer pillérei, az egészségügyi intézmények felújítása és a szükséges eszközök beszerzése mellett.

Lakhelyétől függetlenül minden betegnek elérhetővé kell tenni a megfelelő minőségű egészségügyi ellátást. Folytatni kívánjuk az egészségügyben jelentkező több évtizedes gondok rendszerszintű megoldását, és törekszünk a vajdasági köz- és szakkórházak (elsősorban Zentán, Szabadkán és Zomborban), egészségházak felújítására, a szolgáltatások szintjének emelésére és a modern diagnosztikai és terápiás eszközök bevezetésére.

Támogatjuk a Szabadkai Közkórház Vérátömlesztő Szolgálata átszervezési folyamatának a befejezését, hogy a felhatalmazott vérátömlesztő osztály megmaradjon, amelyben engedélyezett a vér- és vérösszetevők gyűjtése, vizsgálata, feldolgozása, tárolása és elosztása.

Külön figyelmet fordítunk a szülészetek és az újszülött részlegek akkreditálására vonatkozó szabványok betartására, mivel ezzel a kismamák és az újszülöttek egészségügyi ellátásának színvonalát javíthatjuk. Támogatjuk az olyan intézkedések bevezetését és szabványok tiszteletben tartását, amelyek javítják a várandós nők, a kismamák és a szoptató anyák munkahelyi biztonságát és egészségét.

Támogatjuk az egészségügy átfogó digitalizálását, amely lehetővé teszi a teljes egészségügyi dokumentációba való betekintést mind az egészségügyi dolgozók, mind a betegek számára, a személyes adatok védelmének maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A magánszektor megfelelő bevonása, hogy az összes leletet az állami platformhoz kötelezően be kell nyújtani, azt eredményezi, hogy sem a diagnosztikai eljárásokat, sem az addigi kezeléseket nem kell megismételni, függetlenül attól, hogy a beteg kihez és hová fordult először.

Kiemelt figyelmet fordítunk a polgárok tudatosságának növelésére, hogy részt vegyenek a betegségek korai felismerésében, különös tekintettel azokra, amelyek szűrése országos szinten kötelező az egyének egészségének megőrzése és gyógyítása érdekében, mint például az emlő-, méhnyak- és vastagbélrák.

 

 1. Demográfia: a család, a gyermek és a jövő nemzedékeinek jóléte

A Vajdasági Magyar Szövetség ragaszkodik a demográfiával kapcsolatos problémák szisztematikus megoldásához. Támogatjuk a családok helyzetét javító, anyagi és nem csak anyagi jellegű konkrét intézkedéseket. A rendszerszintű megoldás azt jelenti, hogy a szülést támogató politikának folyamatosnak, előreláthatónak kell lennie, és az államnak támogatnia kell a család, a gyermek és a jövő nemzedékeinek jólétét.

Rendkívül fontosnak tartjuk pl. fiatal párok számára kedvező kölcsönök biztosítását, a gyermekek bölcsődében, óvodában, általános iskolában való tartózkodásának összehangolását a munkaviszonyban lévő szülők munkaidejével.

A munkaviszonyban lévő szülők támogatása elengedhetetlen: bölcsőde/óvoda nyitása a munkahely közelében, rugalmas munkaidő, otthonról végezhető munka, betegszabadság a gyermek betegsége esetén is. A családoknak a gyermek nagykorúvá válásáig, illetve a gyermek tanulmányai elvégzéséig (legtovább 26 éves korig) segítséget kell nyújtani.

A VMSZ törekedni fog a törvényi rendelkezések megváltoztatására annak érdekében, hogy a női vállalkozók helyzete kiegyenlítődjön a foglalkoztatott nők helyzetével a várandósság ideje alatt, a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett szabadság tekintetében.

Ragaszkodni fogunk a foglalkoztatott várandós nők és anyák jogainak védelméhez, hogy megvalósuljon az illetékes hatóságok és a munkaügyi felügyelőségek hatékony és időben történő együttműködése.

A VMSZ számára fontos, hogy a Vajdaság AT, valamint a községek és a városok a törvényben meghatározottaknál nagyobb jogokat és azok megvalósításának kedvezőbb feltételeit határozhassanak meg, amennyiben a források biztosítottak.

 

 1. Szociálpolitika: a társadalmi igazságosság és a szegénység leküzdése 

A Vajdasági Magyar Szövetség a szociálpolitika kiegyensúlyozott és átgondolt megközelítését, és különösen a szociális védelem olyan modelljét szorgalmazza, amely magában foglalja a szegénységtől és a társadalmi kirekesztéstől való védelemhez való jogot, a szociális segélyhez való jogot, valamint a szolgáltatásokhoz és a javakhoz való hatékony hozzáférést.

Arra törekszünk, hogy felelősségteljes és racionális vitát indítsunk a szociális nyugdíjak bevezetésének lehetőségeiről, mint az idősek és a munkanélküliek egyenlőtlensége, szegénysége problémájára adott válaszok egyikeként.

A civil és vallási szervezetekkel együttműködve továbbra is fejlesztjük a vidéken, tanyákon és külvárosban élő idős személyeket, háztartásokat, szociálisan veszélyeztetett családokat segítő programokat.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelenlegi szociális rendszer által fel nem ismert személyeknek továbbra is európai uniós alapokból és helyi önkormányzati költségvetési forrásokból segítséget nyújtunk (élelmiszer, otthoni ápolás, egészségügy). Továbbra is törekszünk arra, hogy különböző típusú segítségnyújtási módokat biztosítsunk, legyen szó pénzügyi támogatásról, szubvencióról vagy szolgáltatásról.

Továbbra is törekszünk a szociális ellátások lefedettségének növelésére és megfelelőségének fejlesztésére.

Ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a Szociális kártyák és információs kapcsolatok nyilvántartási rendszere magyar nyelven is elérhető legyen.

 

 1. Sport, ifjúság: egészségügyi előnyök és közösségi szellem 

A fiatalok jelentik a jelenünket és a jövőnket, egészségük és életminőségük kiemelt jelentőségű feladat. A fiatal sportolók egészséges szokásokat, csapatszellemet és szolidaritást alakítanak ki, tartalmasan töltik el a szabadidejüket társaik társaságában, és olyan környezetben nőnek fel, ahol a munka, az erőfeszítés és az elhivatottság az egyetlen módja a csúcsteljesítmény elérésének.

Az akadémiai rendszerben megvalósuló sportlétesítmények kiépítése minden fiatal és tehetséges sportoló számára lehetőséget nyújt arra, hogy a kiváló edzéskörülmények mellett diákotthoni szálláslehetőséget kapjon azzal a céllal, hogy csak az adott sportágra összpontosíthasson. A fiatal sportolók az aktív sportélet mellett szocializálódnak, tapasztalatot szereznek az önálló életről, valamint a barátság és az összetartozás jegyében nőnek fel.

Különös figyelmet fordítunk a szabadkai Városi Stadion felújításának befejezésére, hogy a létesítmény megfeleljen az UEFA szabvány 4. fokozata követelményeinek.

Tavaly megnyílt Magyarkanizsán a Vajdasági Birkózó Akadémia diákotthonnal, a legjobb fiatal versenyzők és leendő olimpikonok felkészítésének, nevelésének helyszíneként. Az elkövetkező időszakban is arra törekszünk, hogy újabb sportakadémiák nyíljanak a hagyományos és népszerű sportágakban. Tervezzük a zentai Úszó és Vízilabda Akadémia megalapítását és kiépítését diákotthonnal, Jégkorong Akadémiát szeretnénk létrehozni Szabadkán, Evező Akadémiát Palicson, Adán Kézilabda Akadémiát, valamint Asztalitenisz Akadémiát Csóka–Zenta központtal. 

A Vajdasági Magyar Szövetség ragaszkodik a fiatalok szisztematikus támogatásához, amelynek elsősorban az ő szükségleteiken kell alapulnia. Olyan intézkedéseket fogunk szorgalmazni, amelyek lehetővé teszik a fiatalok függetlenebbé válását, a gyermekvállalást, a család- és otthonteremtést.

Ragaszkodni fogunk a tehetséges tanulók, az egyetemi hallgatók, a fiatal gazdálkodók és a vállalkozók sajátos támogatási programjainak kidolgozásához.

A VMSZ arra törekszik, hogy megerősítse az intézmények és a civil társadalmi szervezetek hálózatát, hogy ösztönözze a fiatalokat kompetenciák, ismeretek és készségek fejlesztésére, saját maguk és közösségük javára.

 

Értetek, Veletek, Mindannyiunkért!