You are here

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 35. po redu sednicu kojom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici.
Pokrajinski poslanici su diskutovali i izjašnjavali se o pet tačaka  dnevnog reda. Na početku zasedanja, Skupština je potvrdila mandat poslaniku Radomiru Kuzmanoviću iz Sombora, sa izborne liste „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić“.

U skladu sa novim Poslovnikom o radu Skupštine, prvi deo današnje sednice bio je posvećen postavljanju poslaničkih pitanja. Deo poslanika je iskoristio mogućnost da predstavnicima Pokrajinske vlade, članovima, odnosno starešinama pokrajinskih organa uprave, postavi poslaničko pitanje ili da traži informacije u oblastima koje su u nadležnosti Vlade.

Na postavljena pitanja i tražene informacije, predstavnici Vlade su odgovarali usmeno na sednici ili su preuzeli obavezu da odgovore dostave u pisanom obliku u roku predviđenom Poslovnikom o radu Skupštine.  

Po prelasku na rad po utvrđenom dnevnom redu današnje sednice, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

U uvodnom obrazloženju na sednici je rečeno da je izrada rebalansa pokrajinskog budžeta inicirana pre svega odustajanjem od planiranog zaduživanja pokrajine u ovoj budžetskoj godini.
Imajući u vidu stanje i uslove na finansijskom tržištu, Pokrajina se neće dalje zaduživati a planirana nabavka medicinske opreme za Kamenicu 2, umesto zaduživanjem, realizovaće se iz tekućih prihoda budžeta AP Vojvodine.

Likvidne mogućnosti budžeta, pre svega raspoloživa sredstva koja potiču iz viška prihoda iz prethodnih godina, omogućavaju da se zaduživanje kao planirani izvor finansiranja medicinske opreme, zameni u jednom delu sredstvima kojima budžet raspolaže.

Između ostalog, rebalansom je predviđeno na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije, 360 miliona dinara za potrebe finansiranja nastavka gradnje Žeželjevog mosta preko Dunava kod Novog Sada.
Ukupan obim sredstava raspoređen rebalansom budžeta, u odnosu na usvojeni budžet AP Vojvodine za 2014. godinu, smanjen za 1,51 milijardu dinara i sada iznosi 64,6 milijardi dinara. 
Ovo je drugi rebalans pokrajinskog budžeta u tekućoj godini, nakon onog koji je bio donet u junu mesecu zbog potrebe otklanjanja posledica koje su bile izazvane majskim poplavama.

Skupština AP Vojvodine je danas donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete. Navedeno je da je ovo izuzetno važna odluka budući da je u odnosu na poslednji popis iz 2002. godine broj stanovnika u pokrajini manji za oko sto hiljada. Odluka je u skladu sa demografskom politikom kako u republici tako i u pokrajini i sa merama koje se preduzimaju u cilju povećanja nataliteta. 

Pomenutom pokrajinskom skupštinskom odlukom utvrđeno je da pravo na sufinansiranje pomenutih troškova može da ostvari porodica, odnosno parovi, za uslugu koja se pruža u zdravstvenim ustanovama, u kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira program veštačkog oplođenja i koje imaju dozvolu Ministarstva zdravlja za obavljanje ovog postupka. 

Pravo može da ostvari porodica, bračni i vanbračni partneri, koji imaju najmanje jedno zajedničko dete ili dete koje pripada jednom od partnera, kada pacijentkinja nema više od 44 godine starosti i kada par ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, najmanje godinu dana od dana kada Stručna komisija za biomedicinski potpomognuto oplođenje Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu da pozitivno mišljenje. Sredstva za sufinansiranje ovih troškova obezbeđuju se u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupština je usvojila i Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine. Fond je u prošloj godini za podsticaj i razvoj poljoprivrede kroz različite povoljne kreditne linije putem odgovarajućih konkursa odobrio 295 kredita u vrednosti od oko dva i po miliona evra. 

Tokom diskusije o radu pomenutog fonda i stanju u oblasti poljoprivrede, pohvaljene su i inicijative skupštinskog Odbora za poljoprivredu upućene prema resornom sekretarijatu i Pokrajinskoj vladi, u cilju iznalaženja mogućnosti da se zbog teške godine, oštećenim korisnicima poljoprivrednih kredita kod finansiskih institucija u vlasništvu AP Vojvodine odobre odgovarajući reprogrami i pruži pomoć.

U nastavku sednice, pokrajinska Skupština je usvojila Informaciju o potrebi obeštećenja Autonomne pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju „Naftagasa“ i drugih delova NIS-a na teritoriji AP Vojvodine i donela odgovarajuće zaključke. 

Takođe, doneta je i Odluka o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Autor: 
skupstinavojvodina. rs