You are here

Obaveštenje od 24.01.2020. godine,  izdato i potpisano od strane direktora Opšte bolnice Subotica, kao ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina suprotno je odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

Na teritoriji Grada Subotice, a u skladu sa Statutom Grada, pored srpskog jezika u službenoj upotrebi su i mađarski i hrvatski jezik i njihovo pismo. Suprotno ovome Opšta bolnica Subotica je u zaglavlju spornog obaveštenja naziv institucije ispisala na hrvatskom i mađarskom jeziku koristeći ćiriličko pismo što je u suprotnosti sa pravopisom hrvatskog i mađarskog jezika.

Zahtevamo od direktora Opšte bolnice Subotica da bez odlaganja povuče izdato saopštenje i da postupi u skladu sa važećim propisima.

Očekujemo da se u budućnosti ne ponavljaju slične povrede važećih propisa, koje bi predstavljale ismevanje i izrugivanje mađarskog i hrvatskog jezika. 

Subotički Gradski odbor Saveza vojvođanskih Mađara