You are here

Laslo Mgr.Feher

Laslo Mgr.Feher

Rođen je 15. oktobra 1962. godine u Novom Sadu.  Diplomirao je  na Tehničkom Univerzitetu  smer drumski saobraćaj u Novom Sadu 1987. gde je 2006. stekao zvanje magistra. Jedan je od osnivača SVM – a.