You are here

Iako ne postoji specifična, univerzalno prihvaćena definicija „demokratije“, jednakost, sloboda, legitimnost, reprezentativnost i transparentnost su osnovni principi koji su uvek uključeni u njen opis.

Ovi principi znače da su svi građani jednaki pred zakonom i da svi imaju ravnopravan pristup vlasti. Širom centralne i istočne Evrope demokratske institucije su se razvile iz ruševina neuspelih državnih sistema.

Višestranački sistem, slobodni izbori, tajno glasanje i drugi aspekti predstavničke vladavine su se brzo razvile od 1989. godine u mnogim zemljama u regionu. Mišljenja sam da je svim državama potrebna demokratija, kao društvena forma, pod kojom podrazumevam suživot i razgovor u dignitetu, poštovanju i solidarnosti.

Kao predstavnica SVM-a, političke stranke mađarske nacionalne manjine u Srbiji sam kroz spektar osnovnih zadataka manjinskih stranaka kao što su stvaranje zajednice, zaštita prava i zastupanje interesa, saradnja sa većinskim narodom, održavanje i razvoj veza sa matičnom zemljom,  regionalne težnje, održavanje i razvoj institucija zajednice, naglasila izuzetno dobru saradnju Srbije i Mađarske na raznim poljima, između ostalih na polju infrastrukture, poljoprivrede, pravosuđa i evropskih integracija.

Pre dve godine je plenum Parlamentarne skupštine Saveta Evrope odlučio da nema potrebe za otvaranjem monitoring procedure nad Mađarskom. Umesto toga je odlučeno da se prate određena pitanja, politička situacija u zemlji i postignut napredak.

Izvestilac naglašava da su predstavnici vlasti u Mađarskoj prilikom konsultacija bili otvoreni i konstrukivni, u svakoj situaciji se trudeći da predloge iskoriste za „finu harmonizaciju” sistema. Izveštaj pozdravlja korake mađarskih zvaničnika i saradnju sa Generalnim sekretarom Saveta Evrope i ohrabruje ih na nastavak dijaloga. 

Mađarska je odgovorna članica Saveta Evrope. Ubeđena sam da će konstantan dijalog sa Savetom Evrope doprineti daljem razvoju vladavine prava, zaštiti ljudskih prava i institucija demokratije.

Rezolucija i drugi međunarodni subjekti (među njima i Venecijanska komisija) prepoznaje da je Vlada Mađarske najveći napredak postigla na polju pravosuđa. U Mađarskoj se dakle u potpunosti ostvaruje vladavina prava i ideja demokratije.  

Nadalje, u svom obraćanju sam naglasila čvrsto opredeljenje Mađarske u pogledu poštovanja ljudskih prava, i rekla da je u zakonodavnom pogledu urađeno dosta. Zbog toga sam pozdravila od strane izvestioca pripremljen izveštaj i rezoluciju i saglasila sam se sa njegovim zaključkom, koji ide u pravcu zatvaranja posebne procedure. 

I na samom kraju, želela bih da podsetim da zatvaranjem ove procedure, Mađarska, kao i ostale zemlje članice Saveta Evrope ipak ostaje na „radaru” Saveta Evrope.

Naime, različiti organi Saveta Evrope, kao što su Generalni Sekretar, Venecijanska Komisija i/ili Komesar za ljudska prava, konstantno prate dešavanja, procedure i u ovoj zemlji.

Nadalje, i Monitoring Komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope prati i poziva na ispunjenje obaveza preuzetih prilikom priključivanja ovoj organizaciji svih zemalja, prilikom redovnog, monitoring i post monitoring dijaloga.