You are here

Lábjegyzetharc

„Lábjegyzet függetlenség nélkül“ - olvasható az egyik belgrádi napilap szombati számának címoldalán, utalásként arra, hogy előző nap megszületett a megállapodás Koszovó regionális fórumokon való képviseletéről és az adminisztratív/határátkelők integrált ellenőrzésének menetéről. A feszültségekkel teli diplomáciai közdelem végső eredményéről, Belgrádban és Prištinában is, számtalan egymással homlokegyenest szembenálló elemzés látott azóta napvilágot.

A két és fél hónapon keresztül tartó diplomáciai erőfeszítések és a többnapos tárgyalás eredménye ismert. Priština a regionális együttműködésben Koszovó* néven fog részt venni. A név mellett szereplő csillaghoz az alábbi tartalmú lábjegyzet kapcsolódik: „Az elnevezés nem befolyásolja a státusszal kapcsolatos álláspontokat és összhangban van az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1244-es határozatával és a Nemzetközi Bíróság véleményével a koszovói függetlenségi nyilatkozatról“.

A tető alá hozott megállapodás értékelésének egyik módja a tárgyalódelegációk tárgyalási platformjainak, illetve a dialógus során hangoztatott álláspontjainak összehasonlítása a végső eredménnyel. Szerbia a kezdetben ahhoz ragaszkodott, hogy Koszovó elnevezésében kifejezetten szerepeljen a Biztonsági Tanács 1244-es határozata. Koszovó az alkotmányában meghatározott nevének használatát követelte, amely magában foglalja a köztársaság kifejezést. A későbbiekben – miután a felek egyetértésre jutottak abban, hogy egy lábjegyzetben, és ne közvetlenül az elnevezésben jussanak kifejezésre a státusszal kapcsolatos eltérő álláspontok – Szerbia ahhoz ragaszkodott, hogy a lábjegyzet tartalmazza az 1244-es BT határozatra való utalást. A következő lépésben Priština számára engedményként fogalmazódott meg az a javaslat, hogy a lábjegyzet az 1244-es BT határozat mellett tegyen utalást a Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményére is. A koszovói fél ezt azzal a kiegészítéssel tartotta elfogadhatónak, hogy harmadik releváns dokumentumként a függetlenség kikiáltásáról szóló koszovói deklaráció is szerepeljen a lábjegyzetben. A végső megoldás, általában véve, a szerbiai állásponthoz áll közelebb. A lábjegyzetben az 1244-es határozat helyet kapott, a koszovói függetlenségi nyilatkozat viszont önálló dokumentumként nem. Ugyanakkor a függetlenségi deklaráció a Nemzetközi Bíróság véleményére vonatkozó lábjegyzetrészben mégiscsak szerepel. A megállapodás szimbolikus aspektusait figyelembe véve, Szerbia szerény győzelmet aratott. A megoldás hosszú távon biztosítja, hogy Priština, formális értelemben, nem egyenrangú félként vehet csak részt a regionális együttműködésben. A hópehely, ahogy a prištinai tárgyalódelegáció vezetője a Koszovó neve melletti csillagot elnevezte, hosszú éveken keresztül nem fog tudni elolvadni.

Az elért megállapodás értékeléséhez nem lehet azonban elégséges a jelképek elemzése. Ellenkezőleg, az elfogadott megoldás tartalmi aspektusait is górcső alá kell venni, mégpedig oly módon, hogy a két fél általános politikai és diplomáciai céljai és a tető alá hozott megállapodás lényegi elemei közötti viszonyt tesszük elemzésünk tárgyává. Leegyszerűsítve, a függetlenség kikiáltása óta Belgrád célja, hogy lobbitevékenységével akadályozza a koszovói államiság nemzetközi jogi értelemben vett kiteljesedését, különösképpen Koszovó nemzetközi szervezetekbe való felvételét. Priština célkitűzése ezzel szemben a terület önállóságát elismerő országok számának gyarapítása és a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás.

Meggyőződésem, hogy tévednek mindazok, akik azt állítják, hogy a megkötött megállapodással a koszovói szuverenitás korlátozását sikerült elérnie Belgrádnak. Éppen ellenkezőleg, Koszovó lehetőséget kapott, hogy a regionális összejöveteleken önállóan (és tartalmi tekintetben a többi állammal egyenrangúan) vegyen részt és szólaljon fel a saját nevében. Ezen felül Priština tagjává válhat a regionális szervezeteknek és aláírója lehet a regionális együttműködés keretében megszülető államközi szerződéseknek. A megszületett megállapodás érdemi elemeit figyelembe véve a koszovói kérdésben Szerbia egy lépéssel távolabb, Priština pedig egy lépéssel közelebb került a legfontosabb politikai és diplomáciai céljaihoz.