You are here

A Szerbiai Képviselőház az utóbbi időben szinte mindennap ülésezik. Az elmúlt hetekben többek között a Nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló (CEDAW) egyezményre benyújtott módosítási indítvány jóváhagyása is napirendre került, így alkalmam volt arra, hogy az egyik kedvenc témámról, a nemi egyenjogúságról is beszéljek.               

Ez a dokumentum úgy határozza meg a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés (diszkrimináció) fogalmát, mint a nemi hovatartozás miatti minden olyan kizárást vagy korlátozást, amelynek az a célja, hogy csorbítsa vagy megsemmisítse a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári vagy bármely más területen fennálló emberi jogoknak a nők által való gyakorlatát, függetlenül családi állapotuktól.                                                                                     

Az Egyezményt aláíró Részes Államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megfelelő jogszabályaikba beiktatják a nők és a férfiak egyenlőségének elvét, tehát megfelelő jogszabályokat és más intézkedéseket fogadnak el, a nőkkel szembeni mindenfajta megkülönböztetés megtiltása végett. Ezen államoktól tehát elvárják, hogy minden területen megtegyenek minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák a nők számára az emberi jogok és az alapvető szabadságok gyakorlását és élvezését. Továbbá, a Részes Államok kötelesek megtenni minden megfelelő intézkedést, hogy megváltozzanak a férfiak és a nők társadalmi és kulturális viselkedési formái; gondoskodniuk kell arról, hogy a családi nevelés felölelje az anyaság, mint társadalmi feladat megfelelő megértését, valamint annak felismerését, hogy a férfiakat és a nőket közös felelősség terheli gyermekeik felnevelésében. Természetesen minden esetben a gyermekek érdekeinek kell irányadóknak lenniük.                                                                     

A Részes Államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni a nőkkel szemben az ország politikai és közéletében alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölésére, és kötelesek biztosítani a nők számára a jogot arra, hogy szavazzanak, továbbá, hogy választhatók legyenek; részt vegyenek a politika alakításában, valamint a szakszervezetek és civil szervezetek munkájában.                                                                                                                                             

Ez az Egyezmény kötelezi a Részes Államokat, hogy a nőknek a férfiakéval egyenlő jogokat biztosítsanak az oktatás területén. Különösen kötelesek biztosítani az egyenlő feltételeket a pályaválasztásban, a tanulásban; valamint a férfiak és a nők szerepköreit illetően hagyományosan kialakult és megmerevedett elképzelések kiküszöbölését az oktatás minden szintjén és minden formájában. Ugyanakkor kötelezi a Részes Államokat, hogy szüntessék meg a hátrányos megkülönböztetést a munkához való jog élvezésében, azaz hogy biztosítsák az azonos foglalkoztatási lehetőségekhez való jogot, a szabad munkavállalás és szakmaválasztás jogát, valamint az egyenlő munkabérhez való jogot.                                                                             

Abból a célból, hogy meggátolják a nőkkel szemben a házasságuk vagy az anyaságuk miatti megkülönböztetést, a Részes Államok kötelesek szankciók kilátásba helyezésével megtiltani a terhesség vagy a szülési szabadság miatti elbocsátást, illetve ösztönözni az olyan szükséges, kisegítő szociális szolgáltatások nyújtását, amelyek lehetővé teszik a szülőknek, hogy összeegyeztessék családi kötelezettségeiket a munkahelyeikkel, esetleg a közéletben való részvétellel.

A Részes Államok kötelesek megtenni minden megfelelő intézkedést a nőkkel szemben az egészségügyi ellátás területén alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölésére, abból a célból, hogy biztosítsák a nők számára az egészségügyi ellátás szolgáltatásainak igénybevételét, ideértve a családtervezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat is.                                                                                

 Egy szó, mint száz, a nők számára fontos, hogy ugyanazokat a jogokat élvezzék, mint a férfiak, mind a munkavállalás tekintetében, mind az állami szférában, vagy az élet bármely más területén.